کاربر مهمان ||  ورود

گزارشات صنفی - ماهنامه مهندسی پزشکی

ماهنامه شماره 210

نورومانيتورينگ، روي ميز دانشجويان مهندسي پزشکي

نویسنده: مانا راد

نورومانيتورينگ، روي ميز دانشجويان مهندسي پزشکي دریافت فایل - 535KB

neuromonitoring210.jpg

به تازگي «نورومانيتورينگ حين جراحي» به عنوان يکي از راه هاي جراحي با آسيب هاي کمتر در ايران نيز مطرح شده است. قرار است اين حوزه در قالب سه واحد درسي به دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد کرمان ارائه شود. در ادامه، مصاحبه ما با مهندس دريا آقاملائي، فارغ التحصيل کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز را ميخوانيد.

  آشنايي شما با حوزه نورومانيتورينگ از کجا آغاز شد؟
در جريان تحصيل در مقطع ارشد در بهمن ماه 93 يکي از اساتيد، جناب آقاي دکتر فرهاد طباطبائي قمشه دنياي جديدي از مهندسي پزشکي را به من نشان داد و روش تدريس ايشان به شکلي بود که در پايان ترم اکثر دانشجويان ديد تازهاي نسبت به رشته مهندسي پزشکي پيدا کردند که ازجمله آن آشنايي با ابعاد جديد علمي و صنعتي اين رشته بود. به اين ترتيب بود که من با حوزه نورومانيتورينگ آشنا شدم. در اين ميان آشنايي با مهندس مليسا اسمعيلي که مدتي است در اين حوزه کار ميکنند به من کمک زيادي کرد.

  از چه زماني به صورت جدي بر روي اين حوزه متمرکز شديد؟
اولين قدمي که در حوزه نورومانيتورينگ برداشتم تدوين و انتشار يک مقاله تحقيقاتي درمورد اين موضوع بود. اين مقاله که با همراهي دکتر ميلاد مهرابيان رزيدنت جراحي مغز و اعصاب، پرفسور بابک باباپور برد تخصصي در جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات و مهندس مليسا اسمعيلي در دانشکده علوم بهزيستي و توانبخشي ايران و بنده انجام شد؛ درواقع تلاش براي برداشتن تومور مغزي بيماري بود که ميتوانست بينايي او را تهديد کند. در اين مطالعه تلاش شد تا تومور شوانوماي عصب تيباي پاي راست يک جانباز  46 ساله جنگ تحميلي که با سابقه درد دوساله مراجعه کرده بود تحت نورومانيتورينگ (به دليل حساسيت آسيب به عصب مربوطه) خارج شود که با موفقيت و بدون عارضه عصبي انجام شد.
ازآنجاکه اين شاخه علمي تاکنون در واحدهاي درسي رشته مهندسي پزشکي وجود نداشت، در مرحله بعد ايده طرح اين موضوع در چارت واحدهاي درسي به ذهنم رسيد. در ابتدا اين ايده را با آقاي دکتر مهدي جعفري، مدير گروه مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکي کرمان مطرح کردم که مورد پذيرش ايشان قرار گرفت. از نيمسال دوم تحصيلي 96-97 قرار شد براي اولين بار در کشور بنده اين درس سه واحدي را  براي 40 دانشجو ارائه کنم.

  نورومانيتورينگ را برايمان تعريف کنيد؟
مباحث نرومانيتورينگ حين عمل جراحي زيرمجموعه بخش تجزيهوتحليل سيگنال در رشته مهندسي پزشکي است. نرومانيتورينگ حين جراحي ثبت سيگنالهاي الکتروفيزيولوژيک در عملهاي جراحي مغز و اعصاب و ارتوپدي و عروق است. با انجام نورومانيتورينگ، اطلاعات سيستم عصبي بيمار که در اتاق عمل در حالت بيهوشي است و پاسخي به تحريکات عصبي نميدهد به پزشک ارائه ميشود و او ميتواند بيمار را دقيقتر معاينه کند. اين روش جزو استانداردهاي انجام جراحي در کشورهاي اروپايي است اما هنوز در ايران پيشرفت نکرده است.
اين روش با نام مانيتورينگ حين عمل  «Intraoperative Monitoring) IOM)»  از اين واقعيت نشات ميگيرد که ازنظر علمي نياز به همکاري بيمار وجود ندارد و به طور نرمال ثبت وقايع در طول زمان از ثبات بالايي برخوردار است و حساسيت بسيار بالايي در سيستم عصبي را نمايش ميدهد.
از جمله روشهاي مورد استفاده در نورومانيتورينگ ميتوان از ثبت خارج سلولي LFP ،SSEP ،MEP،EEG ، EMG، VEP و  ABR (پاسخ شنوايي برانگيخته ساقه مغز) نام برد. براي يک جراحي مشخص، مجموعه اي از روشهاي نامبرده شده برنامه ريزي و اجرا ميشوند. انتخاب روش به اين بستگي دارد که کدام بخش از ساختار مغز و نخاع در معرض خطر قرار دارد. تکنيک هاي نورو مـانيتورينگ به طور معناداري نرخ آسيب بعد از عمل را بدون به وجود آوردن خطرات اضافه کاهش ميدهند و درنتيجه هزينه هاي مراقبتهاي بهداشتي کاهش مييابد. بيماراني که تحت عمل جراحي سيستم عصبي قرار ميگيرند يا درخطر از دست رفتن يکپارچگي فيزيولوژيک يا آناتوميک سيستم عصبي قرار دارند، از نورومانيتورينگ سود ميبرند.

  از کاربردهاي نورومانيتورينگ بگوييد؟
به طورکلي نورومانيتورينگ حين عمل جراحي به دنبال تعيين محل ساختارهاي عصبي مثل تعيين محل اعصاب جمجمهاي در عمل قائده جمجمه، آزمايش عملکرد اين ساختارها و تشخيص زودهنگام آسيبهاي عصبي در عمل جراحي است. از مرسومترين کاربردهاي نورومانيتورينگ ميتوان در جراحي ستون فقرات، برخي جراحيهاي مغز، اندآرترکتومي کاروتيد، انوريسم آئورت، جراحيهاي گوش و حلق و بيني مانند نوروم اکوسـتيک (Acoustic Neuroma, Vestibular Schwanoma)، پاروتيدکتومي و جراحيهاي عصب نام برد.
براين اساس به دنبال توسعه اين روش جراحي در ايران هستيم. طي مذاکراتي که اخيراً با وزارت بهداشت انجام شده قرار است دستگاههاي مربوط به انجام اين روش جراحي در يکي از بيمارستانهاي دولتي کرمان راه اندازي شود.

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند تأکيد کرد، لزوم مديريت يکپارچه در حوزه تجهيزات // گفت و گو
جستجو بر اساس موضوع: