کاربر مهمان ||  ورود

گزارشات صنفی - ماهنامه مهندسی پزشکی

ماهنامه شماره 209

تاکيد سخنگوي وزير بهداشت بر مديريت بازار خدمات سلامت در جريان بحران ارزي اخير؛ اجازه نميدهيم مردم آسيب ببينند

نویسنده: مانا راد

تاکيد سخنگوي وزير بهداشت بر مديريت بازار خدمات سلامت در جريان بحران ارزي اخير؛ اجازه نميدهيم مردم آسيب ببيننددریافت فایل - 334KB

دهمين همايش بين المللي مديريت بيمارستاني مرداد ماه سال 97، يعني آغاز پنجمين سال طرح تحول نظام سلامت، برگزار شد. طرحي که عليرغم سرعت ابتدايياش در به روزرساني و تجهيز بيمارستانهاي سراسر کشور بعد از گذشت دو سال بيمارستانها را دچار مشکلات جدي در بازپرداخت بدهي شرکتهاي تجهيزات پزشکي کرد. اجراي اين طرح در سالهاي اخير اگرچه فرآيند مديريت بيمارستان ها را دست کم در زمينه تامين تجهيزات و ملزومات دچار تغييرات اساسي کرده است اما هزينه دسترسي به خدمات سلامت را کاهش داده و توزيع خدمات سلامت را عادلانه تر کرد.
از سوي ديگر در جريان موضعگيري هاي سياسي اخير مقامات آمريکايي و مسئولان عاليرتبه کشورمان و بازگشت تحريم ها، همه ميدانند که تامين تجهيزات پزشکي، دارو و ملزومات پزشکي به عنوان بخش مهمي از چرخه ارائه خدمات درمان به آساني گذشته انجام نخواهد شد و با مشکلات بيشتري روبرو ميشود. مشکلاتي که ميتواند پيامد افزايش هزينه خدمات سلامت و کاهش دسترسي مردم را به دنبال داشته باشد. موضوعي که معاون کل وزير بهداشت نميخواهد اجازه وقوع آن را دهد.

modiriyate_bimarestani209_2.jpg

دکتر قاسم جان بابايي در مراسم افتتاحيه کنگره مديريت بيمارستاني گفت: شاه کليد مديريت منابع و مصارف در حوزه سلامت کشور، استقرار نظام ارجاع، استقرار راهنماهاي باليني، اجراي برنامه پزشک خانواده و سطح بندي خدمات است.
او افزود: با توسعه بخشهاي خصوصي به ويژه در حوزه خدمات سرپايي و افزوده شدن 24 هزار تخت بيمارستاني به بيمارستانهاي دولتي کشور، دسترسي همسان به خدمات در کشور فراهم شده است و در برخي از مناطق ما ضريب تخت به جمعيت سه و نيم است.
دکتر جان بابايي با بيان اينکه هدف وزارت بهداشت در طول دوران خدمت در حوزه سلامت، رشد و توسعه دسترسي مردم به خدمات سلامت است، گفت: سهم کل هزينه هاي سلامت از توليد ناخالص داخلي در سال 2014 حدود 8 درصد بوده و رتبه 80 را در بين کشورهاي جهان داريم. در سهم غيردولتي از توليد ناخالص در همين سال داراي رتبه 27 با حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي هستيم. سهم بخش دولتي در هزينه هاي درماني مردم نيز، در سال 2014 برابر با 41.2 درصد است و رتبه ما 155 است. توسعه خانه هاي بهداشت، مراکز سلامت و خانه هاي بهداشت شهري از افتخارات کشور محسوب ميشوند.

modiriyate_bimarestani4209.jpg

دکتر جان بابايي با بيان اينکه با سرمايهگذاري مناسب در نقاط حياتي که داراي ارزشافزوده بالا هستند، ميتوانيم بهره وري را افزايش دهيم، تصريح کرد: باتوجه به تمرکز نيروي انساني و ارائه خدمات مستقيم به مشتريان اصلي حوزه سلامت، 60 درصد منابع در بيمارستانها استفاده ميشود و نيروي انساني شاغل در بيمارستانها به لحاظ کمي و کيفي در شرايط مناسبي قرار دارند. سهم بودجه کارکنان نيز، بالا است و کارآفريني در اين حوزه محدود نبوده است.
معاون درمان وزارت بهداشت، بيان کرد: افزايش بهره وري در بيمارستان ها، ارتقاي استانداردسازي خدمات، تمرکززدايي، متوازن کردن اجزاي فني و حرفه اي ارزش نسبي خدمات، تشويق به ازاي بهره وري، ارتقاي فرهنگ بهره وري و صرفه جويي از راهکارهاي مديريت منابع و مصارف است.
او گفت: در حوزه آزمايشگاه 1140 خدمت آزمايشگاهي و 20 نوع آزمايشگاه موجود است که 26 درصد منابع صرف آن ميشود، لذا براي مديريت منابع و مصارف، خدمات آزمايشگاهي را سطحبندي و سند آن را تدوين کرده و مشخص کردهايم که هر بيمارستان چه نوع آزمايشي را انجام دهد.
دکتر جان بابايي عنوان کرد: استحقاق سنجي بيمه با کمک سازمان بيمه گر، معاونت درمان و بخش IT وزارت بهداشت تدوين شده و از اول مهرماه آغاز ميشود که به واسطه آن همپوشاني ها حذف ميشود، او همچنين خاطرنشان کرد: نظام ارجاع، کليد کار ما در کشور است. همچنين سطح بندي نظام ارجاع، پزشک خانواده و راهنماهاي باليني، کليد و راهنماي کار ما هستند. اگر در اين سيستم، درست سرمايه گذاري شود، مطمئناً يکي از روشهاي مردم پسند براي نظمدادن به خدمات خواهد بود و علاوه بر مديريت مناسب درمان و چرخه ارجاع بيمار، منجر به رضايتمندي عموم مردم و کاهش هزينه ها خواهد شد.

modiriyate_bimarestani1harirchi209.jpg

در ادامه دکتر ايرج حريرچي معاون کل وزير بهداشت پاي تريبون آمد. او که هميشه با ارائه آمار و ارقام درمورد موضوعات صحبت ميکند در سخنانش خطاب به کريستوفر هاملمن نماينده سازمان بهداشت جهاني در ايران گفت: طي 40 سال اخير در نظام سلامت دو اتفاق رخ داده است. يکي اينکه هرسال استفاده از خدمات بهداشتي درماني نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرده است همچنين هزينه هاي سلامت نسبت به قيمت ثابت در تمام اين 40 سال با حذف تورم افزايش پيدا کرده است.
او افزود: در سال 91 براي اولين بار با کاهش بهره مندي از خدمات سلامت در بخش مراجعه سرپايي و بستري و همچنين کاهش قيمت هزينه خدمات سلامت روبرو شديم. همچنين سهم هزينه خدمات سلامت از توليد ناخالص داخلي هم کاهش پيدا کرد و از 7 و نيم درصد به 6 و نيم درصد رسيد. رشد اقتصادي منفي، بيکاري، تورم، رکود، کاهش قدرت پول ملي و قدرت خريد خانوار باعث شد مردم منابع مالي خود را به سمت هزينه هاي ضروريتر هدايت کنند و از پرداختن به نيازهاي مربوط به خدمات سلامت کم کنند.
دکتر حريرچي در ادامه توضيح داد: براي مثال يک نمونه اي که در سالهاي اخير بسيار شايع شده حذف پزشک است. مردم براي بيماري هاي نه چندان نگرانکننده به جاي اينکه در بدو امر به پزشک مراجعه کنند مستقيم به داروخانه ميروند، وضعيت خود را شرح ميدهند و دارو ميگيرند. بنابراين 35 درصد مردم بدون نسخه پزشک  به داروخانه ها مراجعه ميکنند. از ديگر رفتارهاي مردم اين است که خدمت درماني را به تأخير مياندازند و يا از طب جايگزين استفاده ميکنند.
او با اشاره به اينکه از منظر ارائه دهندگان خدمات در آن سالها کاهش قدرت هزينه خدمات سلامت هم بايد افزايش پيدا ميکرد همانطور که در ماههاي اخير همچنين انتظاري داشتند، گفت: اما نبايد فراموش کرد که در چنين شرايطي بسياري از پزشکاني که نوبت 6 ماه آينده آنها رزرو شده بود در جريان افزايش درنهايت 10 بيمار خود را از دست دادند. اما پزشکاني که مراجعه کنندگان کمتري داشتند تعداد بيشتري از بيماران خود را از دست دادند. درنتيجه آن دسته از پزشکاني که سهم کمتري از بازار نظام سلامت داشتند بيشتر آسيب ديدند. در ميان بيماران هم اقشار ضعيف بيشترين آسيب را ديدند.
سخنگوي وزارت بهداشت براي توضيح يک مثال گفت: نمونه آن در حوزه دارو به اين شکل بود که در 50 درصد مراکز بهداشتي درماني، ويتامين آهن دچار کمبود جدي بود اما چند داروي گران شيمي درماني در شهرهايي مثل تهران، مشهد و اصفهان موجود بود و چند داروي گرانقيمت هم تحت پوشش بيمه قرار گرفت. در همان زمان قيمت برخي از تجهيزات پزشکي به طور متوسط تا 4 برابر گرانتر شد. در شرايطي که پول ورودي به نظام سلامت کم شده بود و دولت فاصله ايجادشده ميان خود و بيمه ها را پر نکرد. درنهايت تمام اين عوامل دستبهدست هم داد تا مراجعه کنندگان به نظام سلامت کمتر شوند و درنتيجه درآمد پزشکان هم کاهش پيدا کرد و ناراضي شدند، در ادامه دولت هم ناراضي شد.
او در پايان گفت: در ماه هاي اخير که موجي از گراني به وجود آمد ما نميخواهيم اجازه دهيم اين اتفاق ناگوار براي نظام سلامت تکرار شود. ميدانيم که قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده اما اميدواريم دولت، نظام سلامت را حمايت کند و در ميان جامعه واردکنندگان، توليدکنندگان و تأمين کنندگان تجهيزات پزشکي قيمت محصولات افزايش پيدا نکند.

modiriyate_bimarestani3janbabayi209_1.jpg

زنجيره تامين تجهيزات در هاله ابهام
در بخش ديگري از اين کنگره پنل خريد متمرکز و خريد استراتژيک زنجيره تأمين تجهيزات و ملزومات پزشکي برگزار شد. اين پنل درحالي برگزار شد که دکتر مرتضي نظري، دکتر محمود بيگلر، سرپرست معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکي تهران حضور نداشتند. دکتر حجت رحماني مدير بيمارستان شريعتي تهران که مديريت اين پنل را برعهده داشت سؤالات حضار را براي مهمانان پنل قرائت کرد.
بر اساس اولين سؤال، مراکزي که از سوي اداره کل تجهيزات پزشکي به عنوان مراکز معتبر براي خريد تجهيزات معرفي شده اند برخي از تجهيزات را ندارند. از سوي ديگر وقتي براي تأمين تجهيزات به سراغ بازار ثانويه ميرويم بيمه در زمان پرداخت هزينه خريد آن تجهيزات را اختصاص نميدهد. به نظر شما ميتوان تجهيزات مورد نياز يک بيمارستان براي يک سال را خريداري و در انبار ذخيره کرد؟
روحالله زابلي، استاديار دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج) در پاسخ به اين سؤال گفت: خريد از مراکز غيرمعتبر اصلاً درست نيست. اما از سوي ديگر مگر انبار بيمارستانها چقدر ظرفيت دارد که بشود ملزومات مورد نياز براي يک سال را در آن ذخيره کرد؟
در سؤالي ديگر از سيامک سميعي، مديرکل آزمايشگاههاي مرجع سلامت وزارت بهداشت، پرسيده شد که کيفيت کيتهاي توليد داخل در مقايسه با کيتهاي خارجي چه تفاوتي دارد؟
او در پاسخ گفت: مدتي است نظارت بر ملزومات آزمايشگاهي از سوي سازمان غذا و دارو انجام ميشود و ما در دفتر آزمايشگاههاي مرجع سلامت بر اين موضوع نظارت نميکنيم. بنابراين، من محصولات توليد داخل را نديده ام و نميتوانم در اين زمينه نظر بدهم. اما فکر ميکنم ما از ابتدا انتخاب کرديم که از کيتهاي خارجي استفاده کنيم. درحاليکه ميتوانستيم با افزايش توان داخلي اين محصول را توليد کنيم. از سوي ديگر در روز بحران نميتوان به فکر ايجاد زيرساختهاي جديد افتاد. بهتر بود با توجه به جايگاه و شرايط کشور پيشبيني اين روزهاي سخت را ميکرديم.
در ادامه يکي ديگر از حضار با بيان اينکه اکثر شرکتهاي تجهيزات پزشکي تصميم گرفته اند که کالاي خود را نفروشند و برخي ديگر هم کالايي ندارند که بفروشند، از دکتر زابلي پرسيد که پيشنهاد شما در شرايط کنوني چيست؟
استاد دانشگاه بقيه الله در پاسخ به پرسش گفت: مدل بيمارستانهاي زنجيرهاي و خريد متمرکز با افزايش توان چانه زني ميتواند مؤثر باشد. امروز به دليل شرايط پيچيده اقتصادي دانشگاهها و وزارت بهداشت هم در شکلگيري زنجيره واحدي از خريداران تجهيزات پزشکي اقدام کند تا قدرت چانه زني مراکز ارائهدهنده خدمات درماني افزايش پيدا کند و بتوانند با قيمت مناسب تجهيزات موردنياز را تهيه کنند.
دکتر رضا رضايي، رئيس امور بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت نيز در پاسخ به سؤال بعدي مبني بر اينکه در شرايط کنوني تأثير خريد متمرکز بر طرح تحول نظام سلامت را چطور ارزيابي ميکنيد، گفت: نظارت متمرکز بر هزينه کرد بسته هاي تحول سلامت وجود دارد. خريد متمرکز تجهيزات از سوي هيئت امناي ارزي تحت نظارت بوده و هست. اين تجهيزات با تاکيد بر کيفيت بالا و  با کاهش 50 درصدي قيمت خريداري شد.
او با تأکيد بر اينکه اولويت اول ما حمايت از توليد باکيفيت داخلي است، افزود: شخصاً با خريد از واردکنندگان داخلي مخالفم. در تمام دنيا کمپاني هاي اصلي حضور پيدا ميکنند و محصولات خود را بسيار ارزانتر از آنچه از سوي واردکنندگان عرضه ميشود روانه بازار ميکنند. 
رضايي با اشاره به اينکه از منابع مالي که در جريان دريافت ارزش افزوده از توليدکنندگان اخذ ميشود به تعداد تخت هاي بيمارستاني افزوده خواهد شد، گفت: با توجه به تحريمهاي پيش رو برخي تجهيزات مصرفي را با تعداد بالا تهيه ميکنيم. اميدواريم از اين موضوع سربلند بيرون بياييم.
سؤال يکي ديگر از حضار از مدير آزمايشگاه هاي مرجع سلامت اين بود که در استاني که داراي 8 بيمارستان است ساخت مگالب اقدامي سنجيده است يا خير.
او در پاسخ به اين سؤال گفت: بسيار کنجکاوم بدانم که پيش از تأسيس مگالب در اين استان طرحهاي مربوط به آمايش سرزميني انجام شده يا نه. اگر اين طرح انجام شده باشد به اين معناست که هدف خود را از ايجاد مگالب ميدانيم درحاليکه اگر اين طرح انجام نشده باشد از آن بيخبريم و همين بيخبري ساخت اين مگالب را از اجراي يک پروژه حساب شده به يک مگالب زيبا و مجهز اما بدون کارکرد تغيير ميدهد.

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
يادآور کنگره هاي تخصصي پزشکي // کنگره و همايش
هشتمين کنگره کنترل عفونت و استريليزاسيون برگزار شد؛ 12 هزار عفونت بيمارستاني در يک سال // کنگره و همايش
جستجو بر اساس موضوع: