کاربر مهمان ||  ورود

مشاهده مطالب ماهنامه

ماهنامه شماره 219

تأثير زيست فعال سازي آلياژ نيکل-تيتانيوم بر سلولهاي MDA-MB231 براي کاربرد در ايمپلنت بافت سخت ستون فقرات

تأثير زيست فعال سازي آلياژ نيکل-تيتانيوم بر سلولهاي MDA-MB231 براي کاربرد در ايمپلنت بافت سخت ستون فقراتدریافت فایل - 445KB

ياسمن رشتياني، دانشکده علوم و فناوري هاي پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم وتحقيقات
سيد خطيبالاسلام صدرنژاد، دانشکده مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران

نارسايي مهره کمر و سرطان ستون فقرات دو بيماري رايج است که سلامت بسياري را به خطر انداخته است. پس از بيماري هاي قلبي-عروقي، دومين عامل مرگومير در کشورهاي پيشرفته و سومين عامل مرگ ومير در کشورهاي کمتر توسعه يافته، سرطان است. درد کمر از 9/3 در سال 1992 به 3/14 درصد در سال 2018 افزايش يافته است. تحقيق در زمينه ايمپلنت هاي استخواني و تأثير آنها بر رفتار سلول هاي سرطاني ميتواند به کاهش مشکل کمک کند. از آن جا که مهره هاي کمر وظايف خاصي از جمله حفظ تعادل بدن و بافته اي نرم سامانه عصبي و ارگان هاي اطراف شکم و لگن دارند، آسيب به اين مهره ها ميتواند کيفيت زندگي را دچار اختلال کند. در بعضي موارد دارودرماني و تمرينات ورزشي در بهبود سلامت فرد اثرگذار نيستند و جراحي ضرورت مييابد. ابزارهاي ارتوپدي فلزي در دهه هاي اخير کاربردهاي وسيعي در اصلاح نافرمي مهره هاي ستون فقرات يافته اند و همواره گزينه مناسبي براي بهبود شرايط بوده اند اما توسعه مواد زيستسازگار کاراتر بوده و از اهميت بيشتري برخوردار است.
فلزات به سبب استحکام زياد، مورد توجه هستند. لکن به سبب مدول يانگ بالاتر از استخوان، باعث ايجاد سپرتنشي و در نتيجه شل شدن ايمپلنت ميشوند. درحاليکه مدول يانگ استخوان طبيعي GPa 20-5/ است، مدول يانگ آلياژ کبالت کروم موليبدن GPa 240، فولاد زنگ نزن GPa 200 و نايتينول GPa 50-30 است. که بايد به نحوي کاهش يابد.  ايجاد تخلخل در ايمپلنت هاي فلزي ميتواند باعث کاهش مدول يانگ و نزديکترشدن مدول آنها به استخوان شود. ايجاد تخلخل باعث تسريع روند رشد استخوان نيز ميشود. نايتينول آلياژي است با ترکيبي از نرمي و سفتي و خواص منحصر به فردي همچون حافظه داري و سوپرالاستيسيته. از جمله خواص اين آلياژ ميتوان به زيست سازگاري، خصوصيات مکانيکي مطلوب، مقاومت به سايش و خوردگي خوب، خستگي و فرسايش مناسب، قابليت کاربرد بايو داشتن و مدول الاستيک پايين آن که نزديک به استخوان طبيعي است، اشاره کرد. اما در نوع پرنيکل آلياژ، زيستسازگاري تحت تأثير قرار گرفته و ممکن است پاسخ هاي آلرژيک مشاهده شود. تحقيقات نشان داده اند که يون هاي نيکل در طول درمان ميتوانند از آلياژ رها شوند.
اصلاح سطح يکي از راه کارهايي است که ميتواند از ميزان رهايش نيکل از سطح آلياژ Ni-Ti  بکاهد و موجب افزايش زيست فعالي و يکپارچگي با بافت استخوان شود. زيستفعالي در آلياژهاي نايتينول ميتواند به روش هاي مختلفي همچون عمليات گرمايي، پاشش پلاسمايي، تابش پرتو يوني، تکنيک سل-ژل، اصلاح سطح شيميايي با محلول اسيدي يا قليايي مانند هيدروکسيد سديوم و عمليات اکسيداسيون با محلول پراکسيد هيدروژن افزايش يابد. عمليات قليايي سبب تشکيل لايه تيتانات سديم بر سطح نمونه ميشود. درحاليکه عمليات با پراکسيد هيدروژن تشکيل لايه ژلي از تيتانيا روي سطح ميدهد. تيتانات سديم و ژل تيتانيا توانايي ايجاد رسوب آپاتيت شبه استخواني در محيط آزمايشگاهي و کلينيکي داشته و از اين منظر، زيست فعال تلقي مي شوند. غوطه ور کردن نمونه هاي آلياژي NiTi در محلول اسـيدي حاوي H2 O2 و 3 HNO و در محلـول قليـايي حاوي NaOH از جمله روش هاي اصلاح سـطح اسـت کـه بـراي زيـست فعـال کردن آليـاژ بعـد از قرارگيـري در محلـول SBF اسـتفاده ميشود.
در يک تحقيق علمي، نمونه نايتينول تحت اصلاح حرارتي و سپس قليايي در محلول NaOH با غلظت هاي مختلف در دماي 110 درجه سانتيگراد به مدت 2 ساعت قرار گرفت. افزايش زيستفعالي بر اثر اصلاح قليايي نتيجه شد. نتيجه يک مطالعه ديگر که از روش هيدروترمال و عمليات قليايي-حرارتي براي افزايش زيست فعالي آلياژ نايتينول، استفاده کرده بود نيز مبين وجود لايه اي از اکسيد تيتانيوم در سطح و افزايش زيستفعالي بوده است. لازم به ذکر است که عمليات قليايي در زيستفعال کردن سطح فلز تانتاليم نيز مؤثر واقع شده است. همچنين پيشنهاد شده است که اصلاح سطح تيتانيم با اچ اسيدي ميتواند تأثيري مثبت بر يکپارچگي کاشتني هاي استخواني داشته باشد. محققان در يک مطالعه به اين نتيجه رسيدند که اصلاح سطح با محلول هاي اسيدي ميتواند مورفولوژي سطح را تغيير دهد و باعث افزايش زبري شود که اين پديده خود ميتواند باعث افزايش پيوند استخواني در ايمپلنت و کاهش اثر سمي نيکل به واسطه تشکيل يک لايه همگن و پايدار از اکسيدهاي تيتانيم در بدن شود و ميزان چسبندگي سلولي، رشد و تکثير گروه اصلاح شده و تغيير قابل ملاحظه اي نسبت به سطح اصلاح نشده نشان داد. در مطالعه اي ديگر براي ايجاد خاصيت زيست فعالي در سطح از اسيدکلريدريک و پراکسيد هيدروژن استفاده شد. با اين توضيحات، مشخص ميشود که تحقيق براي اصلاح سطح و ارتقا زيست فعالي آلياژ نايتينول تاکنون سير تکاملي داشته است. هدف اين پژوهش، ارتقاء باز هم بيشتر زيست فعالي از طريق بررسي اثر محلول هاي اسيدي قوي و به دنبال آن عمليات قليايي-حرارتي بر سطح با تعيين تأثير تغييرات سطحي بر افزايش قابليت زيست فعالي آلياژ است.

روش تحقيق
آلياژ نايتينول استفاده شده در اين تحقيق به روش ذوب القايي شمش نيکل کاتدي با خلوص 9/99 درصد وزني و تيتانيوم اسفنجي با خلوص 5/99 درصد وزني تهيه شد. جزئيات روش ساخت در مقاله ديگري ذکر شده است. با نورد داغ شمش توليدي، ورق NiTi به ضخامت يک ميليمتر مطابق روش ذکر شده در رفرانس توليد شد و سپس تحت برش دقيق توسط دستگاه وايرکاتر به نمونه هاي قرصي شکل داراي قطر دو ميليمتر بريده شد. سپس سطح نمونه ها با استفاده از سنباده مورد عمليات صيقلکاري مکانيکي قرار گرفته و با استن شسته شد. عمليات اصلاح سطح با استفاده از محلول حاوي HF-HNO3-H2O2 در شرايطي مشابه با روش ذکر شده در رفرانس انجام شد. نمونه شماره 1 در 9 ميلي ليتر محلول HF-HNO3-H2O2 با نسبت هاي 1:3:5 به مدت 8 دقيقه غوطه ور شد. سپس نمونه از محلول خارج شده و بلافاصله به منظور از بين رفتن آلودگي هاي سطحي در 4 بازه زماني 30 دقيقه اي به طور مجزا به ترتيب در ml ۲۰ استون، پروپانول، الکل و آب دي يونيزه در محفظه اولتراسونيک شستشو داده شد و با استفاده از خشک کن الکتريکي سطح نمونه در هواي معمولي خشک شد. نمونه تميز و خشک آنگاه درون ظرف تفلون حاوي محلول 5 مولار NaOH  قرار گرفته و ظرف را داخل محفظه اتوکلاو به مدت 4 ساعت در آون با دماي 120درجه گرم نگه داشته شد. سپس ظرف حاوي نمونه را از اتوکلاو خارج کرده و براي خشک شدن، 24 ساعت در دماي محيط قرار داديم. نمونه شماره 2، که به عنوان شاهد در نظر گرفته شد، تحت عمليات سنباده زني و شستشوي اولتراسونيک، مشابه نمونه 1، قرار گرفت.
بررسي مورفولوژي سطح نمونه ها با ميکروسکوپ الکتروني گسيل ميداني مدل (MIRA3TESCAN-XMU (FESEM انجام شد. سلولهاي سرطاني MDA-MB231، با استفاده از محيط کشت (DMEM, GIBCO, England) و افزودن ۱۰% سرم جنين گوساله (FBS, GIBCO, England) و 1% پني سيلين – استرپتومايسين (GIBCO, England) کشت داده شدند تا سلول براي چسبندگي و رشد و تکثير آماده شود. علت استفاده از سلول سرطاني، در اختيار بودن سلول به علاوه سعي بر ايجاد شرايط رشد سريعتر به منظور افزايش دقت تشخيص بود. شکل 1 نشانگر سلولها در فلاسک کشت است که با ميکروسکوپ معکوس و بزرگنمايي X200 گرفته شده است.


sadrnezhad219_1.jpg

شکل ۱)  تصویر سلولهایMDA-MB231  در فلاسک کشت

 به منظور بررسي تأثير بيولوژيکي نمونه هاي نايتينول بر سلولهاي MDA-MB231، نمونه ها با رعايت شماره در دو خانه پليت قرار داده شدند و سپس 4 ميلي ليتر محيط کشت کامل به همراه مقدار مشخصي سلول در هر خانه ريخته شد به اين صورت که روي سطح نمونه ها را به طور کامل پر کند. سپس پليت در انکوباتور قرار گرفت، بعد از 4 ساعت پليت را زير ميکروسکوپ معکوس قرار داده و از چسبندگي سلول اي MDA-MB231 اطمينان حاصل شد. سپس پليت را مجدداً به انکوباتور بازگردانده و 24 ساعت در آنجا قرار داديم. روز بعد نمونه ها را به يک پليت عاري از محيط کشت و سلول منتقل کرده و از فرمالدهيد 07/0 درصد به منظور فيکس کردن سلول ها و آماده سازي براي تصويربرداري استفاده شد. به منظور مشاهده بهتر سلول ها توسط ميکروسکوپ الکتروني گسيل ميداني مدل VEGA\\TESCAN-LMU، ورقه نازک طلا را به عنوان پوشش رسانا روي سطح نمونه ها قرار داده وتصويربرداري انجام شد.

نتايج و بحث
شکل 2 سطح نمونه شاهد پس از صيقل کاري را نشان ميدهد. روي شکل تنها تصوير خطوط سنباده ديده ميشود؛ درحاليکه شکل 3 تصوير فرورفتگي هاي حاصل از تأثير محلول 1:3:5 HF-HNO3-H2O2ا FESEM را در معرض ديد قرار ميدهد. به نظر ميرسد اصلاح سطح، باعث ايجاد زبري و تخلخل سطحي بر نمونه نايتينول شده است. براساس تحقيقات قبلي، عمليات سطحي با محلول هاي حاوي اسيد فلوئوريدريک ميتواند سبب ايجاد حفرات نانو در سطح شود. هيدروژن پراکسيد به دليل دارا بودن اکسيژن فعال با سطح تيتانيوم واکنش داده و باعث به وجود آمدن ژل اکسيد تيتانيوم روي سطح آلياژ شده و به عنوان يک مانع شيميايي در برابر رهايش يون نيکل در کاشتني عمل خواهد کرد. اما اسيد نيتريک با نيکل آلياژ واکنش داده و ضمن ايجاد خلل و فرج هاي ريز سطحي، لايه اي حاوي اکسيد تيتانيوم بر سطح آلياژ باقي ميگذارد.
 (1)                             
3NiTi(s)+12 HNO3(aq) =3Ni(NO3)2(aq)+ 3TiO2(s)+6NO(g)+6H2O(aq)q
در ادامه نشان داده خواهد شده که اين تغييرات باعث افزايش چسبندگي، زيست فعالي و تسريع روند رشد استخوان خواهند شد.

sadrnezhad219_2.jpg

شکل۲) تصویر FESEM میکروسکوپ الکترونی سطح نمونه شاهد (شماره ۲)


sadrnezhad219_3.jpg

شکل 3) تصویر FESEM سطح نمونه NiTi غوطه ور شده در محلول HF-HNO3-H2O2 به مدت ۸ دقیقه (شماره ۱)

مطابق با يافته هاي محققين قبلي، زماني که نمونه غوطه ور در محلول سود داخل بوته تفلاني درون اتوکلاو قرار داده شده و تحت عمليات هيدروترمال قرار ميگيرد، يک لايه اکسيدي مقاوم به خوردگي و سايش بر سطح نمونه تشکيل شده و سبب بهبود خواص سطحي و بيولوژيکي نمونه ميشود. اين لايه مخلوطي از دو ترکيب TiO و TiO2 است که زيست سازگاري بهتري نسبت به Ti دارد. وجود لايه سطحي TiO2 ميتواند مانع آزاد شدن بالقوه نيکل شود. شکل 4 تصوير سطح آلياژ نايتينول بدون عمليات اصلاح سطح (نمونه شاهد) را پس از کشت سلول نشان ميدهد. چسبندگي و رشد سلول قابل توجهي در اين تصوير ملاحظه نميشود. درحاليکه تصوير نمونه 1 پس از عمليات هيدروترمال و کشت سلولي (شکل 5)، بيانگر چسبندگي و زنده ماني قابل ملاحظه سلول ها است. هر سه پديده ايجاد لايه اکسيد، افزايش تخلخل سطحي و بيشترشدن زبري ميتوانند عامل افزايش چسبندگي و زنده ماني سلولي محسوب شوند.

sadrnezhad219_4.jpg

شکل 4) تصویر سطح نمونه شماره ۲ پس از کشت سلول

sadrnezhad219_5.jpg

شکل ۵) سطح نمونه شماره ۱ اصلاح سطح شده بعد از کشت سلول

به طورکلي در حدود چند دهه پيش، مطالعاتي براي گسترش سطوح تيتانيمي غيرپوششي آغاز شد. گزارش شده است که جذب فيبرونکتين روي سطوح خشن کمتر از سطوح صاف است. فيبرونکتين يک گليکوپروتئين است که به طور سريعي به سطوح سخت چسبيده و در نتيجه باعث چسبيدن سلول هاي ديگر ميشود. ميکروتوپوگرافي سطح ميتواند بر تعداد و مورفولوژي پاهاي کاذب چسبنده سلول و جهت گيري سلول ها تأثير گذاشته و مهاجرت سلول ها به داخل حفره هاي موجود در سطح ماده کاشتني را هدايت کرده و در نتيجه رشد استخوان را افزايش دهد. اين موضوع، با انرژي سطحي کاشتني و به عبارت ديگر ميزان آبدوستي سطح ارتباط دارد. از مطالب بالا ميتوان نتيجه گرفت که زبري و شيمي سطح نقش فوق العاده مهمي را در رفتار سلول بر روي سطح ايمپلنت ايفا ميکند.

 نتيجه گيري
سطح آلياژ نايتينول ساخته شده به روش ذوب القايي-انجماد شمش-نورد داغ تحت تأثير محلول اسيدي متشکل از اسيدهاي سه تائي (HF-HNO3-H2O2) و فرآيند روش هيدروترمال تغييرات مثبت قابل توجهي را متحمل ميشود. اين تغييرات سبب ايجاد تخلخل، زبري و زيست فعالي سطحي شده و آلياژ را به عنوان گزينه اي مناسب براي ترميم ضايعات بافت سخت، آماده ميکند. براساس مطالعات کشت سلولي، استفاده از روش اصلاح سطح انتخابي، باعث بهبود چسبندگي، رشد و تکثير سلولي و اتصال بهتر و ايمنتر کاشتني ارتوپدي با بافت زنده اطراف خواهد شد.

منابع

[1] A. Kamanli, G. Karaca, A. Kaya, M. Koc, H. Yildirim. Conventional physical therapy with lumbar traction; clinical evaluation and magnetic resonance imaging for lumbar disc herniation, Bratisl Lek Listy; 111(10), 2010: 4-541.
[2] H. Yoshihara. Rods in spinal surgery: a review of the literature, The Spinal Journal, 13, 2013: 1350-1358.
[3] D. Kok, M. Grevitt, F.H. Wapstra , A.G. Veldhuizen. The Memory Metal Spinal System in a Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) Procedure: A Prospective, Non-Comparative Study to Evaluate the Safety and Performance, The Open Orthopedics Journal, 6, 2012: 220-225.
[4] S.A. Hosseini, S.K. Sadrnezhaad, A. Ekrami. Phase transformation behavior of porous NiTi alloy fabricated by powder metallurgical method, Materials Science and Engineering C, 29, 2009: 2203–2207.
[5] S. Parvizi, V. Hasannaeimi, E. Saebnoori, T. Shahrabi, S.K. Sadrnezhaad. Fabrication of Porous NiTi Alloy via Powder Metallurgy and Its Mechanical Characterization by Shear Punch Method, Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 53(2), 2012: 169–175.
[6] S. Parvizi, H. R. Hafizpour, S. K. Sadrnezhaad, A. Akhondzadeh , M. Abbasi Gharacheh. Neural network prediction of mechanical properties of porous NiTi shape memory alloy, Powder Metallurgy, 54(3), 2011: 450-454.

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
بررسی اثر صوت بر رفتار سلولی // مقالات علمی و فنی
آشنايي با لامپ وود // مقالات علمی و فنی
استفاده از بيومتريال کربني در دريچه هاي مکانيکي قلب // مقالات علمی و فنی
در سال 2020 منتظر چه پيشرفت هايي در حوزه مهندسي پزشکي باشيم؟ // مقالات علمی و فنی
تأثير سيگنال هاي فيزيکي بر روي رفتارهاي سلول هاي شبکيه // مقالات علمی و فنی
دستگاه هاي يو وي تراپي // مقالات علمی و فنی
بررسي اجمالي تلومر و تنظيم مکانيسم مولکولي آنزيم تلومراز در سالمندان // مقالات علمی و فنی
پيشرفت اندازه گيري ها در اندازه شناسي سلامت // مقالات علمی و فنی
استفاده از سيگنالهاي فيزيکي براي ترميم بافت عصب // مقالات علمی و فنی
چسب هاي جراحي بافت هاي داخلي // مقالات علمی و فنی
مقدمه اي بر آپوپتوز و نکروز // مقالات علمی و فنی
ميکرودرم اَبريژن // مقالات علمی و فنی
ساختار و عملکرد پمپ انسولين و مانيتورينگ پيوسته گلوکز (CGM) قسمت دوم // مقالات علمی و فنی
آشنايي با آزمايشات باليني (High-Tech (NGS و کاربردهاي آن در درمان // مقالات علمی و فنی
بررسي پتانسيل الکتريکي غشاي سلولها در بيماري سرطان // مقالات علمی و فنی
اگزوسيتوز در رفتار سلولي // مقالات علمی و فنی
انواع استنتهاي قلبي ـ عروقي و معرفي استنت جذبشونده نانوهيبريدي بر پايه آلياژ منيزيم با قابليت رهايش کنترل شده دارو به عنوان راهحل جديدي براي درمان آترواسکلروز عروق کرونري قلب // مقالات علمی و فنی
ساختار و عملکرد پمپ انسولين ومانيتورينگ پيوسته گلوکز (CGM) // مقالات علمی و فنی
بررسي منابع توليد ميدانهاي الکترومغناطيسي سلول // مقالات علمی و فنی
فيزيکِ ليزر و کاربرد آن در پزشکي؛ قسمت سوم // مقالات علمی و فنی
کاربرد نانو الياف در مهندسي بافت // مقالات علمی و فنی
تجهيزات پزشکي مصرفي، موارد کاربرد و خصوصيات آنها: نخ بخيه و انواع آن؛ بخش اول // مقالات علمی و فنی
اهميت تکثير سلولي در مهندسي بافت // مقالات علمی و فنی
تشخيص بيماري هاي مختلف از روي اثر انگشت // مقالات علمی و فنی
معرفي بيومارکرهاي سرطاني و نقش آنها در تشخيص و درمان انواع سرطان // مقالات علمی و فنی
فيزيکِ ليزر و کاربرد آن در پزشکي // مقالات علمی و فنی
بهبود تشخيص سرطان پوست با استفاده از شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک چند هدفه // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
فيزيک ليزر و کاربرد ليزر در پزشکي // مقالات علمی و فنی
مقدمه اي بر مهندسي بافت قلب: رگ مصنوعي // مقالات علمی و فنی
اثر اندازه نانوفيبر در داربست بر رفتار سلولي // مقالات علمی و فنی
رابط مغز و رايانه // مقالات علمی و فنی
تأثير توپوگرافي سطح بر رفتار سلولهاي سرطاني // مقالات علمی و فنی
معرفي دستگاه هارمونيک جراحي // مقالات علمی و فنی
بررسي سميّت و زيست سازگاري و روش هاي کاهش آن در داربستهاي پليمري حاوي نانولوله هاي کربني در مهندسي بافت استخوان // مقالات علمی و فنی
آشنايي با نورومانيتورينگ حين عمل جراحي // مقالات علمی و فنی
رفتار سلولهاي سرطاني و تأثير سيگنالهاي مختلف بر آنها // مقالات علمی و فنی
دارورساني هدفمند از ايمپلنت بافت سخت با پوشش دولايه نانو لوله هاي اکسيد تيتانيوم و نانوريسمان هاي پليمري متخلخل // مقالات علمی و فنی
محتويات پرونده پزشکي // مقالات علمی و فنی
نگاهي اجمالي بر مهندسي بافت کليه // مقالات علمی و فنی
بررسي روشهاي جديد تصويربرداري پستان؛ تصويربرداري هسته اي و تصويربرداري مادون قرمز // مقالات علمی و فنی
rTMS چيست؟ // مقالات علمی و فنی
بررسي انواع روشهاي تشخيص و پايش سرطان پستان // مقالات علمی و فنی
تأثير سفتي و زبري ماتريس بر رفتارهاي سلولي // مقالات علمی و فنی
بررسي عملکرد و کاربردِ انواع باتريها قسمت سوم // مقالات علمی و فنی
سيستم هاي خبره پزشکي، ضرورت پزشکي نوين // مقالات علمی و فنی
اهميت برق در نگهداري پيشگيرانه از تجهيزات پزشکي // مقالات علمی و فنی
تصويرسازي وريدي: فاکتورهاي مشخصه بيمار و کارايي تکنولوژي رگياب مادون قرمز جديد // مقالات علمی و فنی
شبکه عصبي مصنوعي و معرفي نوع جديد آن // مقالات علمی و فنی
پرينترهاي سه بعدي با ماده اوليه پودري، انقلابي نوين در صنعت و تکنولوژي // مقالات علمی و فنی
پروتز گوش // مقالات علمی و فنی
بيورزونانس // مقالات علمی و فنی
بررسي عملکرد و کاربردِ انواع باتريها و اهميت آنها در تجهيزات پزشکي قسمت دوم // مقالات علمی و فنی
تشخيص و طبقه بندي تومور مغزي با شبکه عصبي پس انتشار پيشرو // مقالات علمی و فنی
جيوه و اهميت آن در صنايع و آزمايشگاههاي شيمي // مقالات علمی و فنی
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران قسمت دوم // مقالات علمی و فنی
بايسته هاي علمي در مهندسي بافت عصب // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
بررسي عملکرد و کاربردِ انواع باتريها و اهميت آنها در تجهيزات پزشکي قسمت اول // مقالات علمی و فنی
روش هاي درماني هدفمند عليه ميکروارگانيسم ها // مقالات علمی و فنی
ماهيت درماني نور و اثرات آن بر سلولهاي بدن // مقالات علمی و فنی
آخرين پيشرفتهاي علمي رباتهاي دو پا براي توانبخشي اندام تحتاني // مقالات علمی و فنی
ساختار و عملکرد سي تي اسکن - قسمت پاياني // مقالات علمی و فنی
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در جهان؛ الگوهاي موفق جهاني در گردشگري درماني - قسمت اول // مقالات علمی و فنی
بيومکانيک مفصل زانو و پروتزهاي آن // مقالات علمی و فنی
مهندسي نانوذرات // مقالات علمی و فنی
نگارش يک مقاله علمي- فني // مقالات علمی و فنی
XMAP، تکنولوژي تشخيصي روز دنيا // مقالات علمی و فنی
"ساختار و عملکرد سي تي اسکن" // مقالات علمی و فنی
مقدمه اي بر رسانش هدفمند دارو، ژن و سلول // مقالات علمی و فنی
الکترومغناطيس در مهندسي بافت هاي زنده // مقالات علمی و فنی
"ساختار و عملکرد سي تي اسکن" قسمت اول // مقالات علمی و فنی
بررسي سيستم تهويه بيمارستان، قسمت دوم؛ "اصول تهويه" // مقالات علمی و فنی
مباني مهندسي بافت عروق // مقالات علمی و فنی
روشي جديد در تشخيص سرطان // مقالات علمی و فنی
تيوب اشعه ايکس ري و ساختار آن (قسمت دوم) // مقالات علمی و فنی
ارزيابي و بهبود عملکرد سنسورهايِ نيرويِ لايه نازک درون رابطه اي بدن و دستگاه // مقالات علمی و فنی
کاربردهاي مختلفِ سيستم هاي فناوري اطلاعات در بيمارستان // مقالات علمی و فنی
الزامات عمومي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان ايمن // مقالات علمی و فنی
خط مشي فراگير خدمات بهداشت و درمان و نقش گروه هاي مهندسي // مقالات علمی و فنی
تازه های مهندسی پزشکی // مقالات علمی و فنی
تناسب "طراحي تجهيز" با خدمات کلينيکي و کاهش هزينه هاي تجهيز در بيمارستان ها و مراکز درماني کشور // مقالات علمی و فنی
کاربردهاي Metal-Organic Framework به عنوان زيستماده جهت رهايش دارو // مقالات علمی و فنی
سرتان بي سرطان؛ مروري بر بيماري غيرواگيردار سرطان // مقالات علمی و فنی
HSE ويژه نامه ي توليدکنندگان // مقالات علمی و فنی
تيوب اشعه ايکس ري و ساختار آن (قسمت اول) // مقالات علمی و فنی
از دنياي مهندسي پزشکي چه خبر؟ سيستم جراحي رباتيک // مقالات علمی و فنی
چالش هاي نانورباتيک در طراحي و کنترل برنامه هاي کاربردي زيست پزشکي // مقالات علمی و فنی
بررسي سيستم تهويه بيمارستان؛ قسمت اول؛ مهار بايوآئروسل ها (Bioaerosols) // مقالات علمی و فنی
بايسته هاي علمي در بازسازي و مهندسي بافت سخت // مقالات علمی و فنی
داربستهاي ساخته شده از هيدروژل ابريشم // مقالات علمی و فنی
آشنايي با گازهاي طبي (قسمت دوم) // مقالات علمی و فنی
استاندارد- بخش اول ( مفهوم کلي) ويژه نامه توليد و واردات // مقالات علمی و فنی
چهار گاز طبي مهم و کاربرد آن ها در بيمارستان ها و مراکز درماني // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ بايسته هاي علمي در مهندسي بافت قرنيه // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
بيمارستان سيار Mobile Emergency Hospital // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
آشنايي با گازهاي طبي // مقالات علمی و فنی
آشنايي با تجهيزات چشم پزشکي // مقالات علمی و فنی
مديريت بيمارستاني؛ بخش حياتي اورژانس // مقالات علمی و فنی
کار در فضاي مهندسي پزشکي ايران // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مهندسي بافت تاندون و ليگامنت // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ تخريب پروتئين فيبروئين // مقالات علمی و فنی
آنژيوگرافي فلورسين درمقايسه با ERG براي پيش بيني تشخيص بيماري در انسداد وريد شبکيه مرکزي // مقالات علمی و فنی
از دنياي مهندسي پزشکي چه خبر؟ // مقالات علمی و فنی
امنيت سايبري تجهيزات پزشکي زير نگاه ويژه // مقالات علمی و فنی
دستورالعمل ايمني دستگاه الكترو كوتر // مقالات علمی و فنی
آشنايي با دستگاه سيلر // مقالات علمی و فنی
ارتقاي سلامت، رسالت مهم بيمارستان ها // مقالات علمی و فنی
عفونت بيمارستاني و انواع آن // مقالات علمی و فنی
بررسي عفونت بيمارستاني از نگاهي ديگر؛ عفونت هاي بيمارستاني، شايع ترين علل مرگ و مير در بيمارستان ها // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
کنترل عفونت در دندانپزشکي // مقالات علمی و فنی
پايروژن ها و اثر منفي آنها در استريليزاسيون صنايع پزشکي // مقالات علمی و فنی
مروري بر استريلايزرهاي پلاسما // مقالات علمی و فنی
اندر حکايات مشکلات مهندسان پزشکي در بيمارستان -قسمت(2)؛ کنترل عفونت و استريليزاسيون // مقالات علمی و فنی
HIS، سيستم اطلاعات بيمارستاني // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ بررسي پتانسيل ترميم کبد جهت کاربرد هاي مهندسي بافت // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ ابريشم براي ساخت داربست هاي استخواني // مقالات علمی و فنی
تحولات و پيشرفت هاي پزشکي در سال هاي اخير // مقالات علمی و فنی
نقش گازهاي زخم بندي استريل استاندارد در کنترل عفونت // مقالات علمی و فنی
ميکروتوم Microtome // مقالات علمی و فنی
منيزيم تخريب پذير، فلزي نوين در کاربردهاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
شرايط احداث آزمايشگاه هاي آزمون همکار با سازمان ملي استاندارد ايران // مقالات علمی و فنی
بهداشت محيط در بيمارستان // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ سرکوب کنندگان بيان ژن // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مهندسي بافت غضروف // مقالات علمی و فنی
انتقال پارامتر هاي حياتي بيمار از طريق شبکه امن زيگبي (ZigBee ) // مقالات علمی و فنی
تنبلي چشم // مقالات علمی و فنی
سلول هاي بنيادي، درماني اساسي براي بيماري آلزايمر // مقالات علمی و فنی
PET/CT چيست؟ // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي-قسمت آخر (9) // مقالات علمی و فنی
معرفي کامل گازهاي طبي بيمارستاني // مقالات علمی و فنی
ارتوزها و پروتزها و اهميت آنها در ايجاد حرکت اندام تحتاني انسان و اندام خلفي حيوانات // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ سيستم هاي ميکروفلوئيديک در تشخيص آزمايشگاهي // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ معرفي وايروزوم ها به عنوان سيستم رهايش عوامل بيولوژيکي ( قسمت اول) // مقالات علمی و فنی
آشنايي با دستگاه تردميل ضد جاذبه ALTER G // مقالات علمی و فنی
ساختار واصول کار دستگاه اکوکارديوگرافي // مقالات علمی و فنی
عينک هوشمند براي کم بينايان Sightplus from givevision // مقالات علمی و فنی
استفاده تلفيقي از لارو درماني و پوست توليد شده به روش مهندسي بافت براي درمان زخم هاي سخت // مقالات علمی و فنی
بهبود عوارض سکته مغزي به کمک تکنولوژي // مقالات علمی و فنی
پلاسما و پزشکي // مقالات علمی و فنی
تکنولوژي در تجهيزات متداول پزشکي // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مقدمه اي بر روش درماني بيورزونانس ( قسمت اول ) // مقالات علمی و فنی
گاما نايف // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي (قسمت هفتم) // مقالات علمی و فنی
اتوماتيک رفرکشن // مقالات علمی و فنی
HIFU // مقالات علمی و فنی
فضاپزشکي؛ مقدمه اي بر مهندسي پزشکي فضايي ( قسمت 2) // مقالات علمی و فنی
ارزيابي بيولوژيک داربست هاي پلي يورتان به روش الکتروريسي // مقالات علمی و فنی
طراحي ارتز AFO براي بيماران افتادگي مچ پا // مقالات علمی و فنی
نگاهي به مجلات تخصصي خارجي // مقالات علمی و فنی
بررسي وسايل و ابزار مصرفي موجود در اتاق عمل // مقالات علمی و فنی
مهندسي لنزهاي چشمي // مقالات علمی و فنی
کافه فضايي؛ پرسش و پاسخ در زمينه مهندسي پزشکي در فضا // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي در فضا؛ كلينواستت و بايوراکتور پزشکي در فضا (قسمت سوم) // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ سيستم هاي رهايش دارو // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
ايمپلنت هاي اولتراسونيک و چالش هاي پيش رو // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان ! (بخش هشتم) سرطان مري // مقالات علمی و فنی
رابطه ي انسان و ماشين // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي (قسمت پنجم) نگهداشت و تعمير // مقالات علمی و فنی
تجهيزات پزشکي مصرفي (Single Use Medical Devices) - (قسمت اول) تنفسي و بيهوشي // مقالات علمی و فنی
بررسي تجهيزات اتاق عمل // مقالات علمی و فنی
مهندسي ورزش؛ تجهيزات بدنسازي // مقالات علمی و فنی
کافه فضايي؛ پرسش و پاسخ در زمينه مهندسي پزشکي در فضا // مقالات علمی و فنی
فضاپزشکي؛ مقدمه اي بر مهندسي پزشکي فضايي (قسمت 1) // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي در فضا؛ كلينواستت و بايوراکتور پزشکي در فضا (قسمت سوم) // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ معرفي حامل هاي اينوازوم (Invasome) // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ کريسپر؛ روشي براي ويرايش محتواي ژنوم // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
به بهانه حادثه ساختمان پلاسکو؛ تجهيزات آتش نشاني // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان! تومور مغزي // مقالات علمی و فنی
مهندسي ورزش؛ دستگاه بدنسازي هيدروليکي برقي // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي (قسمت چهارم) آموزش و مهارت آموزي // مقالات علمی و فنی
مقدمه اي بر ارزيابي و کنترل خطرات؛ ايمني و سلامت شغلي در بيمارستان // مقالات علمی و فنی
ابزار جراحي- بخش2 // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مواد کامپوزيتي بر پايه ي نانولوله هاي هالوسيت // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ ژن درماني // مقالات علمی و فنی
آشنايي با دنياي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي درفضا؛ كلينواستت و بايو راکتور پزشکي در فضا (قسمت دوم) // مقالات علمی و فنی
کافه مهندسي پزشکي در فضا؛ ده سوال و پاسخ در زمينه مهندسي پزشکي در فضا // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
ISO 10002 در آزمايشگاه (مديريت رضايتمندي مشتريان در دريافت خدمات آزمايشگاهي و درماني) // مقالات علمی و فنی
عيب يابي جزئي تجهيزات پزشکي به زبان ساده لارنگوسکوپ // مقالات علمی و فنی
مالتيپل اسکلروزيس Multiple Sclerosis // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان ! (بخش ششم) سرطان کبد // مقالات علمی و فنی
الکترود خشک غير تماسي نوين براي اندازه گيري EEG در محلهاي مودار // مقالات علمی و فنی
اندازه گيري فشار خون به طور پيوسته و با استفاده از زمان گذر پالس (PTT) // مقالات علمی و فنی
کاربرد فناوري NFC و RFID در مديريت بيمارستان هوشمند // مقالات علمی و فنی
بررسي وسايل و تجهيزات اتاق عمل؛ ابزارهاي جراحي // مقالات علمی و فنی
نگاهي به مجلات تخصصي خارجي // مقالات علمی و فنی
تاريخچه تجهيزات پزشکي // مقالات علمی و فنی
دود جراحي بدون آتش؛ خطرات براي جراحان پلاستيک // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مهندسي پروتئين // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ نانولوله هاي کربن براي رهايش گزينشي بيومولکول ها در سلول و بافت // مقالات علمی و فنی
ارزيابي خوردگي آمالگام دنداني // مقالات علمی و فنی
جستجو بر اساس موضوع: