کاربر مهمان ||  ورود

مشاهده مطالب ماهنامه

ماهنامه شماره 216

انواع استنتهاي قلبي ـ عروقي و معرفي استنت جذبشونده نانوهيبريدي بر پايه آلياژ منيزيم با قابليت رهايش کنترل شده دارو به عنوان راهحل جديدي براي درمان آترواسکلروز عروق کرونري قلب

انواع استنتهاي قلبي ـ عروقي و معرفي استنت جذبشونده نانوهيبريدي بر پايه آلياژ منيزيم با قابليت رهايش کنترل شده دارو به عنوان راهحل جديدي براي درمان آترواسکلروز عروق کرونري قلبدریافت فایل - 311KB

سيد خطيب الاسلام صدر نژاد -دانشکده مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريف
اصغر صادق آبادي، آزاده آصف نژاد، ناهيد حسن زاده نعمتي، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات تهران- دانشکده مهندسي پزشکي- گروه بيومتريال

بيماري عروق کرونري قلب علت بيشترين ناتواني و مرگومير در جهان است. بيش از دو دهه است که فنآوري استنت معرفي شده و کارايي خود را در جلوگيري از انسداد و ري- استنوسيز در مقايسه با آنژيوپلاستي با بالن به اثبات رسانده است. زمانيکه ايمپلنت فلزي دايمي بکار ميرود اين تجهيز پزشکي اثراتي بر ديواره داخلي رگ دارد که نتيجه آن بهبود دير هنگام اندوتيال خواهد بود. تأخير در بازسازي اندوتليال ممکن است به ترموبوز استنت منتهي شود. در سال هاي اخير استنت هاي رهاکننده دارو نقشي انقلابي در درمان بيماريهاي شريان کرونري داشته اند. اين استنت ها براي کاهش دادن خطر تنگي مجدد شريان در درمان بيماري شريانهاي کرونري ابداع شدند. استنت هاي رهاکننده دارو يک انتخاب مهم درماني براي بيماران با بيماري عروق کرونري هستند و در سرکوب تکثير خارج از کنترل نئواينتيما در پاسخ به استنتگذاري موفق بوده اند. اگر چه بهبود در اثر استفاده استنتهاي رهاکننده دارو در کاهش نرخهاي ري- استنوسيز درون استنتي در مقايسه با استنت هاي لخت فلزي پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته ولي ايمني طولانيمدت مرتبط با استفاده از اين استنتها شامل مکانيابي، واکنش هاي حساسيتزايي بالاي سيستميک و ترمبوز ديرهنگام استنت هنوز وجود دارد. ولي مکانيزم اين پيچيدگي هنوز مشخص نيست. لذا براي رفع مشکلات عنوانشده، داربست هاي قابل جذب براي غلبه بر اين محدوديت ابداع شدند. اين تجهيزات داربست موقتي را فراهم کرده و سپس به مرور زمان ناپديد ميشوند. اين داربستها از پليمرها و آلياژهاي فلزي قابلجذب در بدن ساخته ميشوند. استنت جذبشونده بايد وظيفه اي که براي آن طراحي شده است را در زمان مشخص به انجام برساند، رهايش کنترلشده دارو داشته باشد و سپس به تدريج در بدن جذب و ناپديد شود. منيزيم يک ماده معدني اساسي مورد نياز براي عملکردهاي فيزيولوژيکي گوناگون در بدن انسان است. آلياژ منيزيم استفاده شده براي ساخت اين داربستها قابل جذب است و نسبت استحکام به وزن آن قابل مقايسه با آلياژهاي مستحکم فولاد است. در نتيجه يک داربست منيزيمي استحکام شعاعي لازم براي اتساع و از بينبردن باريکشدگي آترواسکروتيکي را دارا بوده و قادر به باز نگهداشتن لومن کرونري است. همچنين منيزيم داراي خواص ضد ترمبوژنيک در بدن است. در اين مقاله انواع استنتها، مزايا و معايب آنها بررسي شده و استنت هاي جذبي و اجزاي استنت نانوهيبريدي منيزيمي به عنوان راه حلي جديد معرفي خواهد شد.


آنژيوپلاستي و استنتهاي کرونري
بيماري هاي عروق کرونري قلب بيشترين دليل بيماري و مرگ و مير عمومي در جهان و خصوصاً غرب است. علت عمده اين بيماريها آترواسکلروزيس است. اگر چه عمل جراحي گرافت باي- پس شريان کرونري براي درمان اين بيماري مؤثر است ولي به دليل عوارض زياد اين روش درماني، توسعه روشهاي درماني کمتر تهاجمي مدنظر قرار گرفتند. مداخلات کرونري از راه پوست، شامل آنژيوپلاستي ترانس لومينال شريان کرونري و استنتگذاري شريان کرونري، مواردي هستند که در حال تغيير و بهبود روش درمان بيماري شريان کرونري هستند. آنژيوپلاستي اولينبار به عنوان آزمايش کلينيکي توسط آندرياس گرانتزيگ در اواخر دهه 1970 معرفي شد. در طي اين عمل، يک بالون کتتر قابل انبساط درون يک شريان وارد شده و تا رسيدن به پلاک آترواسکلروتيک اوليه يا ضايعه رستنوتيک ثانويه ادامه مييابد. سپس توسط بادکردن بالن مجراي تنگ يا مسدودشده باز شده و جريان خون بر قرار ميشود. البته اين روش ممکن است باعث آسيب به مجراي خون شود. بازگشت فنري الاستيک رگ، تکثير نئواينيتيما و مدلشدن منفي، اغلب منجر به ري- استنوسيز ميشود. در نتيجه دوباره منجر به انسداد مجراي خون و نرسيدن اکسيژن کافي به بافت قلبي خواهد شد. در کنار وقوع ري- استنوسيز، يک مسئله حاد و خطرناک ديگر کُلَپس و به همآمدگي شريان است که ممکن است هنگام استفاده از آنژيوپلاستي با بالن رخ دهد. احتمال دارد اين مشکل پس از خاليکردن بالن يا حتي طي دوره بازيابي پس از عمل آنژيوپلاستي اتفاق بيافتد. در اين صورت عمل اورژانسي گرافت باي- پس شريان کرونري تنها انتخاب است. براي غلبه بر اين مشکلات، فنآوري استنتگذاري شريان کرونري ابداع، هدفگذاري و توسعه يافت. در اين روش يک استنت چيندارشده فلزي روي يک کتتر بالون قرار گرفته و وارد شريان ميشود سپس با باد و خاليکردن بالن درون شريان جايگذاري ميشود. عملکرد استنت به اين صورت است که يک داربست جهت پشتيباني از ديواره شريان ايجاد ميکند لذا ايجاد ري- استنوسيز بعد از آنژيو پلاستي را کاهش ميدهد. در اواخر دهه 1980 سيگوارت و همکاران اولين موفقيت نصب استنت فلزي بدون پوشش را در شريانهاي کرونري 8 بيمار گزارش کردند. بعد از چند سال با توسعه چندين نسل از اين نوع استنتها کاهش مؤثر در ري- استنوسيز در مقايسه با عمل آنژيوپلاستي با بالن به تنهايي و در نتيجه کاهش نرخ حوادث و مرگ قلبي به اثبات رسيد. در سالهاي اخير ايمپلنت استنت کرونري هم در تعداد و هم در تنوع ايمپلنتها بهطور پيوسته رشد داشته است. در نتيجه تعداد عملهاي جراحي که بيشتر از استنتگذاري تهاجمي هستند به شدت کاهش يافته است. يک استنت فلزي بدون پوشش توري فلزي است که از برش ليزري لوله اي از جنس فولاد زنگ نزن، تيتانيم يا آلياژ کبالت ساخته شده و براي اتساع و رفع تنگشدگي مجراي خون که توسط پلاک آترواسکلروتيک مسدود شده است، طراحي شده است. لذا شار خون را در پاييندست مجرا تسهيل ميکند. در عمل ايمپلنت کردن، استنت روي قسمت انتهايي يک کتتر نصب ميشود که شامل يک بالن قابل اتساع است. کتتر از طريق يک برش پوستي در شريان وارد ميشود. وقتي استنت به محل مورد نظر رسيد با بادکردن بالن و با اعمال يک نيروي شعاعي به استنت، قسمت تنگشده مجراي خون باز ميشود. سپس بالن را خالي کرده و کتتر خارج ميشود. استنت طي يک تغيير شکل دائمي در محل باقي مانده و در برابر انقباض طبيعي مجراي خون مقاومت ميکند. پس از ايمپلنتکردن استنت در مجرا، استنت توسط بافت جديدي بهنام نئواينيتيما پوشيده ميشود. در بعضي موارد مشاهده ميشود که نئواينتيما به صورت کنترل نشده تکثير يافته و منجر به انسداد مجدد شريان ميشود. اين پديده هايپرپلاسيا ناميده ميشود. بروز اين مشکل اثر مثبت ايمپلنت کردن را به کلي از بين ميبرد. با وجود برخي مزيتها نسبت به آنژيوپلاستي با بالن به تنهايي، استفاده گسترده از استنت هنوز معايبي مانند آسيب به ديواره رگ و شکست آندوتليوم دارد. نرخ بالاي ري- استنوسيز براي استنت هاي فلزي لخت يک اشکال واضح و مهم در کاربرد کلينيکي آنها است. بکارگيري يک استنت، محدوديتهاي آنژيوپلاستي با بالن به تنهايي را رفع ميکند ولي به عنوان يک محرک حاد براي تشکيل ترومبوز و پيشرفت تکثير بيش از اندازه نئواينتيما نيز عمل ميکند. لذا جهت کاهش ري- استنوسيز استنت، محققان زيادي در حال توسعه راه حلهاي جديدي از طريق مهار تکثير سلولي توسط رهايش موضعي عوامل آنتي ري- استنوتيک هستند. يک راه حل انقلابي، توسعه استنتهاي رهاکننده دارو در اوايل سال 2000 بود. استنتهاي کرونري با قابليت رهايش دارو شامل درماني ترکيبي است؛ به اين صورت که از يک استنت فلزي به همراه داروتراپي پيشرفته استفاده ميشود. اين استنتها با نام استنتهاي رهاکننده دارو شناخته ميشوند. استنت هاي رهاکننده دارو هر دو مزيت پلتفرم فلزي و رهايش يک داروي مؤثر آنتي ري- استنوتيک را دارد. دارو توسط نصب استنت به محل ضايعه حمل شده و توسط لايه نازک پوششي که روي يک استنت کرونري استاندارد قرار دارد، رها ميشود. بنابراين اولين نسل از اين استنتها به طور مؤثر نرخ  ري- استنوسيز را کاهش داد ولي به طور چشمگيري بهبود را به تأخير انداخت. از طرفي مشخص شد که اين استنتها مستعد ترمبوز ديرهنگام استنت هستند. اين موضوع منجر به عوارض واضح کلينيکي در طولاني مدت ميشوند.

محدوديتهاي استنت هاي فلزي برهنه
آلياژهاي فلزي استفاده شده براي توليد استنت هاي فلزي برهنه به طور ذاتي با عروق ناسازگار هستند و به علت خواص سطحي آنها موجب ترومبوز ميشوند. همچنين در حين استفاده قادر به مهار تکثير خارج از کنترل سلول هاي ماهيچه اي صاف نيستند. مود قالب ناتواني استنتهاي فلزي برهنه، ترومبوز حاد است که ميتواند در غياب درمانهاي دوگانه ضد پلاکت بالاي 24 درصد باشد. ترمبوز استنت به طور مشخص در 30 روز اول رخ ميدهد و ميتواند باعث بستهشدن ناگهاني مجرا شود. اين موضوع باعث انفراکتوس قلبي يا مرگ خواهد شد. رشد نامتعارف سلولهاي جديد جداري رگ يا ري- استنوسيز، دلايل اصلي شکست و ناکارآمدي استنت هاي فلزي لخت بعد از خطر ترومبوز زودهنگام هستند. ري- استنوسيز درون استنت از واکنش ايمني کنترل نشده به دليل شکست اندوتليوم محل و آسيب به ديواره مجراي رگ ناشي ميشود. استنتهاي فلزي برهنه از آلياژهاي فلزي گريد پزشکي ساخته ميشود. ضخامت پايه استنت و نوع آلياژ نقش تعيينکنندهاي در پاسخهاي بيولوژيکي بازي ميکنند. تغيير در آلياژ فلزي اين مزيت را دارد که ميتوان پايه نازکتري با استحکام شعاعي کافي براي استنت طراحي کرد و اين موضوع منجر به طراحي مجدد ساختار استنت براي افزايش کارايي ميشود.

استنت هايي با قابليت رهايش دارو:
يک راه حل ناتمام و ناقص 

استفاده سيستميک دارو پس از ايمپلنتکردن استنت فلزي برهنه جهت کاهش ري- استنوسيز ناموفق بود زيرا از غلظتهاي کم دارو و به ويژه استفاده غيرهدفمند جهت رسيدن به نئواينتيما استفاده ميکرد. استنت آزادکننده عوامل ضدتکثير به صورت هدفمند جهت کاهش ري- استنوسيز، در سال 2003 معرفي شدند. استنتهاي مذکور تأثير چشمگيري در جلوگيري از رشد بيش از حد نئواينتيما در مقايسه با استنتهاي فلزي برهنه نشان دادند. از معايب اين تکنيک ميتوان به استفاده از عوامل غيرتخصصي براي جلوگيري از تکثير همه سلولها نام برد. آزادسازي عوامل ضدتکثير موجب تأخيري چشمگير در بهبود و ساخت اندوتليال مجدد در مکان انبساط استنت شدند. توسعه استنتهاي رهاکننده دارو روي رفع ضعفهاي اصلي تجهيزات اخير متمرکز است که شامل بهبود آلياژهاي فلزي، پليمرهاي پوشش و داروهاي رهاشده هستند. ساير روشها براي نسل دوم اين استنتها شامل استفاده از پليمرهاي زيست تجزيهپذير و پوششهاي انتخابي با داروي حلشده ضد رستنوتيک روي سطح آبلومينال استنت هستند. بيشترين ابداعات اخير در توسعه استنتهاي رهاکننده دارو، شامل ترکيبي از فنآوريه اي موجود هستند که شامل استفاده از يک پلتفرم قابلجذب و آزادسازي دارو از يک پوشش پليمري قابلتجزيه بسيار نازک است. اگرچه اين استنتها در کاهش ري- استنوسيز درون استنتي بسيار مؤثر بودهاند ولي هنوز نرخ وقوع ري- استنوسيز قابلقبول نبوده و رضايت بخش نيست. در بيماران با خطر بالا مانند بيماران با مجراي رگي باريک، ديابتيها و رگهايي که قسمت طولاني از آنها گرفتار شده است، ري- استنوسيز به ميزان 30 تا 60 درصد در استنتهاي فلزي برهنه و 6 تا 18 درصد در استنت هاي رهاکننده دارو ديده ميشود. تعدادي از فاکتورها که براي وقوع ري- استنوسيز درون استنت مؤثر گزارش شدهاند شامل مواد سازنده استنت، ژئومتري، ضايعه و طول استنت، تعداد استنت، ديابت و جنس مؤنث هستند.

sadrnezhad216_1.jpg

شکل 1: وقوع ترمبوز در DES و ري- استنوسيز در BMS

براساس زمان وقوع، ترمبوز استنت ميتواند به چهار نوع «حاد»، «نيمه حاد»، «ديرهنگام» و «بسيارديرهنگام» کلاسبندي شود. ترمبوز استنت حاد بين صفر تا 24 ساعت پس از ايمپلنتکردن استنت رخ ميدهد. نيمه حاد بين 24 تا 30 روز و ديرهنگام بين 30 روز تا يکسال و «بسيارديرهنگام» بعد از يکسال اتفاق مي افتد. ترمبوز استنت «بسيارديرهنگام» به دليل ديرهنگامبودن آن کمتر تحتبررسي قرار گرفته و اطلاعات کمتري درباره آن موجود است ولي به نظر ميرسد که استنت رهاکننده دارو، ترمبوز بسيارديرهنگام را به طور متوسط افزايش ميدهد. به همين دليل، محققان زيادي توصيه کردهاند که درمان دوگانه ضدپلاکت براي مدت طولانيتر از يکسال بعد از ايمپلنت کردن اين نوع استنت ها ادامه يابد. ترمبوز ديرهنگام استنت، نادر ولي بسيار سخت و مشکلساز است (ميزان بروز 0 تا 2/0 درصد). يک مطالعه کلينيکي جديد نشان داده است که عوارض ناشي از آن موجب مرگ به دليل سکته قلبي در 45 درصد از بيماران خواهد شد. بنابراين اين مشکل درحالحاضر يک چالش بزرگ است حال آنکه ترمبوز حاد/نيمه حاد با استفاده از درمان دوگانه ضدپلاکت ميتواند کنترل و مديريت شود. مکانيزم دقيق ترمبوز ديرهنگام استنت هنوز ناشناخته است اما باور عمومي بر اين است که ترکيبي از عواملي مانند توليد سلولهاي اندوتليال به تأخير افتاده در اثر درمان ضد تکثير و مقاومت پليمر غيرقابلتجزيه موجب ايجاد حساسيت بالا شده و احتمالاً با مقاديري از داروي باقيمانده فعال که رها نشده، واکنش ميدهند. کاربرد غير رضايتبخش استنتهاي فلزي برهنه و استنتهاي رهاکننده دارو منجر به ادامه بررسي، اصلاح و بهينه سازي استنتهاي جديد شد که روي بهبود زيست سازگاري استنت تمرکز ميکند. ابداعات جديد شامل استنتهاي جذبي، مهندسي بافت سطح، مکانيزمهاي توليد مجدد اندوتليال، نانوتکنولوژي و فيزيک پلاسما براي عاملدارکردن زيستي استنتهاي کرونري است.

استنت هاي کرونري جذب شونده
استنت هاي قابل جذب زيستي بسيار جذاب و مورد توجه بسياري از محققان در مهندسي پزشکي و حوزه هاي تحقيقات مواد هستند. اين استنتها بايد در بدن و براي زمان موردنياز براي حمايت از بافت مجراي شريان باقي بمانند سپس به تدريج در بدن انسان ناپديد و حل شوند. از اين طريق بروز پديده هاي التهابي و در نتيجه تکثير غيرکنترل شده نئواينتيما به شدت کاسته  ميشود. در نتيجه از خطر تنگي مجدد مجراي شريان اجتناب ميشود. پس از اينکه استنت به طور کامل حل شد مجراي خوني از نو شکل گرفته و باز ميماند. علاوه بر اين بازسازي بافت هاي کنترل کننده طبيعي رگ تسهيل ميشود. همچنين درمان ضدپلاکت کوتاهتر ميشود و خطر شکست پايه ها ناشي از تنگي مجدد کاهش مييابد و زمانيکه در کودکان بيمار مجرا از نظر اندازه رشد ميکند از بيثباتي مکانيکي تجهيز جلوگيري خواهد شد. درخصوص مواد زيست جذب پذير نياز است تا اين مواد زيست سازگار باشند و خواص متفاوتي براي فازهاي مختلف درمان مجراي شريان مورد نياز است. در حال حاضر استنت هاي قابل جذب زيستي ساخته شده از پليمرها، منيزيم و آلياژهاي آهن مورد نظر هستند. اگر چه همه آنها محدوديت هاي خاص خودشان را دارند. پليمرها خواص مکانيکي پاييني دارند لذا تجهيزات ساخته شده از آنها نميتوانند در برابر انقباضات طبيعي مجراي خون مقاومت کنند. موضوع اصلي، طراحي و ساخت استنتي است که وظيفه تخصصي خود را به عنوان داربست رگ انجام داده، رهايش کنترلشده دارو داشته و پس از انجام وظيفه خود به تدريج در بدن جذب شود.

استنت هاي کرونري جذب شونده پليمري
 درحال حاضر استنتهاي قابل جذب زيستي از پليمرها و معمولاً از PLLA ساخته ميشوند. پلي لاکتيک اسيد نوعي پلي استر آليفاتيک ترموپلاستيک قابل تجزيه زيستي و فعال زيستي است که از منابع تجديدپذير به دست ميآيد. مکانيزم جذب اين پليمر از طريق هيدروليز است. پليمرها خواص مکانيکي پاييني دارند که موجب ميشود اين تجهيزات نتوانند به خوبي در مقابل انقباضات شريان خوني پايداري کنند. سيستم حمل و نصب اين استنت ها مشابه استنتهاي دارويي از جنس فلز است. جايگذاري و انبساط مکانيکي رگ مشابه استنتهاي معمولي و دارويي است ولي پس از 6 ماه از عمل آنژيوپلاستي مولکولهاي استنت قابلجذب شکسته شده و انعطاف پذيري و حرکات طبيعي رگ باز ميگردد و در نهايت پس از گذشت 2 سال استنت به طورکامل جذب خواهد شد. تجزيه پليمرها درکل به دليل گسستگي پيوندهاي کووالانسي بين واحدهاي تکرارشونده است. در طي اين فرآيند شيميايي بک بنها (زنجيرهاي اصلي) به اليگومرهاي کوچکتر يا منومرها توسط مکانيزم هاي هيدروليز، اکسيداسيون و آنزيمي شکسته ميشوند. الگوريتمهاي کوچک توسط ماکروفاژها فاگوسيت شده سپس توسط بدن انسان به دياکسيدکربن و آب متابوليز ميشوند. همچنين پليمريزاسيون محصولات جانبي (شروعکننده ها، تثبيت کننده ها و کاتاليستها) درون بافتهاي اطراف آزاد ميشوند که ممکن است باعث پاسخ هاي مضر و ناسازگار شوند. درضمن افزايش سميت به سبب بالارفتن غلظته اي ناحيهاي اسيد گزارش شده است. قابل ذکر است که نرخ تجزيه ماتريس پليمر با آب قابل دسترس شتاب پيدا ميکند. آب قابلدسترس بستگي به ساختار شيميايي (آبدوستي پليمر، وزن مولکولي)، ابعاد، موفولوژي (کريستاليته و تخلخل) و محيط محلي بافت دارد. آگاهي از رفتار تجزيه براي پيشبيني پليمرهاي زيستجذبپذير اهميت دارد زيرا اين مسئله روي سنتيک رهاسازي، خواص مکانيکي و زيست سازگاري مؤثر است.

استنت جذبشونده فلزي بر پايه آلياژ منيزيم با پوشش پليمري قابلجذب و قابليت رهايش کنترلشده دارو
ايده اصلي مطرح شده براي رفع مشکلات استنت هاي فعلي استفاده از آلياژ فلز منيزيم به جاي پليمر براي ساخت استنت کرونري است. منيزيم يک ماده معدني مورد نياز براي عملکردهاي گوناگون فيزيولوژيکي در بدن انسان است. خوردگي منيزيم بسيار سريع است و در طي خورده شدن، گاز هيدروژن آزاد ميشود لذا براي کنترل سرعت تجزيه، اين عنصر را با مواد ديگر آلياژ ميکنند. اين موارد، منيزيم را به يک ماده قابل جذب زيستي و ايمپلنت زيستسازگار ارتقا ميدهد. منيزيم فلزي ساختاري سبک دارد ولي نسبت استحکام به وزن آلياژهاي رسوب سختي منيزيم قابل مقايسه با آلياژهاي فولاد است. در نتيجه يک داربست منيزيمي استحکام شعاعي مناسب براي اتساع و از بين بردن باريکشدگي آترواسکروتيکي را دارا بوده و قادر به باز نگهداشتن لومن کرونري است. خاصيت ديگر منيزيم به عنوان يک پروتز، خواص الکتروشيميايي آن است. تجهيزات با بارهاي سطحي منفي کمتر از تجهيزات با بار سطحي مثبت ترومبوژنيک هستند. منيزيم الکترونگاتيويته بيشتري نسبت به ساير فلزاتي که براي ايمپلنتها استفاده ميشوند دارد لذا خواص ضد ترمبوژنيک در درون بدن از خودش نشان ميدهد. آلياژهاي منيزيم خواص مکانيکي بالايي دارند اما خيلي سريع در بدن انسان حل ميشوند. براي حل اين مشکل يا از پوشش پليمري داراي مقاومت خوردگي بالا يا از آلياژسازي استفاده ميشود. استنت منيزيمي قادر خواهد بود خواص مکانيکي خود در مجراي شريان را براي دوره موردنظر که در طراحي لحاظ شده، حفظ کند. پوشش، دوره خوردگي استنت را طولانيتر ميکند لذا خوردگي استنت منيزيمي در محيط خورنده به تأخير ميافتد ولي ممکن است مانند استنت هاي رهاکننده دارو مشکل ايجاد کند لذا استفاده از پليمرهاي زيستجذبپذير به عنوان پوشش و حامل دارو ترجيح داده ميشود. همچنين از داروهاي ضدتکثير مخلوط با پليمر زيست جذبپذير با دوز کنترلشده براي جلوگيري از انسداد مجدد مجرا استفاده خواهد شد. استنت منيزيمي رفتار مکانيکي مورد انتظار را در مجراي خون براي دوره مورد انتظار تأمين خواهد کرد. مواردي مثل طراحي آلياژ منيزيم، پوشش و ژئومتري داربست بايد از  زواياي مختلف بررسي شوند. در اين خصوص ميتوان به مواردي مانند خواص مکانيکي، خوردگي، قابليت ساخت و زيستسازگاري اشاره کرد.

sadrnezhad216_2.jpg

شکل 2: زمانبندي جذب استنت و ري- مدلينگ شريان

طراحي و ساخت يک استنت از آلياژ منيزيم شامل مراحل زير است:
1- انتخاب آلياژ منيزيم مناسب
2- طراحي ژئومتري استنت براي مينيمم کردن تنش و کرنش بعد از نصب استنت، بهبود توانايي داربست سازي و مقاومت خوردگي
3- بهينه سازي ريزساختار آلياژ و توليد لوله هاي آلياژ منيزيم براي ساخت استنت
4- برش ليزر لوله ها، مهندسي سطح و عمليات سطحي نهايي
5- انتخاب يک پليمر مناسب به عنوان پوشش و حامل دارو
6- انتخاب داروي ضدتکثير مناسب

sadrnezhad216_3.jpg

شکل3: طرح ارائه شده براي ساخت يک استنت زيست جذبپذير نانوهيبريدي ساخته شده از آلياژ منيزيم و پوشش داده شده با پليمر مناسب


پليمرهاي زيستجذبپذير براي پوشش استنت
يک استنت رهاکننده دارو از سه قسمت تشکيل شده است: يک پلتفرم استنت، يک حامل دارو و يک عامل درماني. پليمرهاي زيستجذبپذير ميتوانند حامل دارو باشند همچنين به عنوان پلتفرم استنت به منظور فراهم کردن حمايت شعاعي دائمي استفاده شوند. استفاده از پليمر زيست جذب پذير به عنوان ماده پوششي روي يک استنت فلزي داراي چندين مزيت نسبت به پوشش هاي پليمري زيست تخريب ناپذير رايج هستند. اول، اين پليمرها جهت تجزيه کامل در چندين ماه ميتواند مهندسي شود. بنابراين پيچيدگي ها و مشکلاتي که پس از گذشت زمان به دليل پايداري پليمر براي استنت پيش ميآيد حداقل شده و دوره درمان دوگانه آنتيپلاکت کاهش مييابد. دوم، نرخ و پروفايل آزادسازي دارو ميتواند به صورت تنظيمشده دقيق توسط تجزيه پليمر انجام شود. پليمرهاي زيستجذبپذير از چندين منبع طبيعي يا مصنوعي ارگانيک ساخته ميشوند. پليمرهاي طبيعي مانند کلاژن و فيبرين زيستسازگاري خوبي دارند ولي خطر عفونت ويروسي و تغييرات در خواص از بچ به بچ ديگر مانع از استفاده آنها در توليد شده است. پليمرهاي مصنوعي اجازه مهندسيشدن را ميدهند زيرا ميتوان خواص را براي تنظيم دقيق رهاسازي دارو تغيير داد. اين تغييرات توسط تغيير در فرآيند ساخت، موقعيتها و دما براي دستيابي به مواد ايده آل اعمال ميشوند. از نظر تئوري، پليمر زيستجذبپذير ايدهآل بايد ويژگيهاي زير را داشته باشد.
 1) زيستسازگاري خوبي براي حداقلکردن پاسخهاي التهابي داشته باشد.
 2) محصولات تجزيه آن بايد ايمن و بيخطر باشند.
 3) يکپارچگي پوشش خوبي ايجاد کند
 4) سازگاري خوبي با عوامل درماني داشته باشد
 5) اجازه پخششدن هموژن دارو در ماتريس پليمري را بدهد.
 6) کينيتيک رهاسازي کنترلشده مطابق و همزمان با آبشار درماني و تکثير سلول نشان دهد.
 7) عمر نگهداري پايداري داشته باشد.
پلياسترهاي مصنوعي، خصوصاً پلياسترهاي آليفاتيک مانند پلي(ال-لاکتيک اسيد(، پلي (دي، ال-لاکتيک اسيد)، پلي (گليکوليک اسيد) و پلي (لاکتيک-کو-گليکوليک اسيد) بيشترين استفاده را دارند.

رهاسازي کنترلشده دارو
در نسل فعلي استنتهاي رهاکننده دارو عوامل ضدتکثير با يک ماتريس پليمري غيرقابل تجزيه مخلوط ميشوند. رهاسازي کنترلشده دارو از ماتريس پليمري غيرقابلتجزيه توسط نفوذ کنترل ميشود. در ماتريس پليمر قابل جذب- دارو  رهاسازي  ميتواند در اثر تجزيه پليمر به علاوه نفوذ رخ دهد. تجزيه پليمر با دو مکانيزم رخ ميدهد. فرسايش بالک و فرسايش از سطح. فرسايش سطح زمانيکه آب به داخل پليمر نفوذ کند، اتفاق ميافتد و نسبت به واکنش تجزيه آهستهتر است ولي در فرسايش بالک، نفوذ نسبت به تجزيه سريعتر است. پلي انهيدريدها و پلي اورتو استر در برابر آب نيمه پايدار هستند و بنابراين معمولاً از سطح کانال ايجاد شده و فرسايش رخ ميدهد درصورتيکه ساير پليمرها فرسايش بالکي دارند. همچنين رهاسازي دارو ميتواند به وسيله ساير پديده ها به جز نرخ فرسايش پليمر تنظيم شود. آبگريزي/آبدوستي پليمر ميتواند توسط بهينه سازي زنجيره هاي جانبي در بک بون تنظيم شود و قادر به اثرگذاري روي کينيتيک رهاسازي باشد. به علاوه پراکندگي هموژن دارو در ماتريس پليمر از ميزان کريستاليتي پليمر تأثير ميپذيرد.

داروهاي مورد استفاده در استنت هاي رهاکننده دارو
 و استنت جذبي منيزيمي

باتوجه به ميزان اثربخشي و انتظارات از استنت طراحيشده ميتوان از داروهاي مختلفي استفاده کرد. داروي موردنظر با دوز مناسب با پليمر زيستتخريبپذير مخلوط شده و به صورت پوشش روي استنت قرار ميگيرد. همزمان با تجزيه پليمر، دوز مناسب دارو در زمان طراحي شده آزاد شده و وظيفه خود را به انجام ميرساند. قابل ذکر است طراحي و رهايش مورد نظر با تنظيم دوز دارو، اندازه ذرات دارو و پليمر، ضخامت پوشش، روش پوشش دهي و گستردگي پوشش انجام ميشود.  Sirolimus  يکي از عوامل دارويي مهم براي استفاده در استنت است. اين ماده به طور طبيعي توليد ميشود و داروي است که ابتدا توسط FDA در سال 1999 براي جلوگيري از رد ايمپلنت کليه مورد تأييد قرار گرفت. مکانيزم عمل آن به عنوان يک سرکوب کننده سيستم ايمني بدن به اين صورت است که با پروتئين گيرنده اينتراسلولار سلول هاي صاف رگهاي خوني پيوند خورده و سيکل سلول را مختل ميکند و جلوي مهاجرت و تکثير سلول هاي ماهيچه صاف رگهاي خوني را ميگيرد. Sirolimus همچنين به عنوان يک سرکوبکننده ايمني در جلوگيري از ري- استنوسيز با سرکوب واکنش التهابي بعد از آسيب رگ خوني عمل ميکند. پاکلي تاکسل يک داروي ضدسرطان است که باعث القا پليمريزهشدن ميکروتوبولها ميشود. اين ماده يک ترکيب دي ترپني با ساختاري پيچيده است که غالباً از گياه سرخدار گرفته ميشود. اين ماده درحال حاضر در سراسر دنيا بهعنوان مهمترين ترکيب طبيعي ضدسرطان با مکانيزمي متفاوت از ساير داروهاي مشابه در اين زمينه براي درمان انواع سرطانها و کاربرد در استنتهاي رهاکننده دارو بهطورمؤثر استفاده ميشود.  Everolimusيک داروي سرکوبکننده سيستم ايمني با مکانيسم عمل جديد است. نام تجاري آن Zortress است. اين دارو با متوقف کردن فعاليت سلولهاي خوني خاصي در سيستم ايمني بدن که ممکن است باعث رد عضو پيوند در بدن شوند کار ميکند. Everolimus پروتئين mTOR را هدف قرار ميدهد. اين پروتئين به عنوان يک تنظيمکننده مرکزي در تقسيم سلولي تومور، متابوليسم سلولي و رشد رگ خوني فعاليت ميکند. اين دارو همچنين براي درمان برخي از انواع سرطان تجويز ميشود. ادعا ميشود که در مقايسه با استنتهاي حامل Sirolimus، استنتهاي حامل Everolimus موجب کاهش پايدار خطر ترمبوز ناشي از استنتگذاري ميشوند. از ديگر عوامل دارويي مورد استفاده در استنتهاي کرونري ميتوان به Zotarolimus Tacrolimus  اشاره کرد.

نتيجه گيري
باتوجه به مشکلات استنتهاي فلزي برهنه، استنتهاي رهاکننده دارو و استنت هاي پليمري قابل جذب، نياز به جايگزيني اين تجهيزات با استنتي که مشکلات فعلي را حل کند احساس ميشود. به همين جهت استنت نانو هيبريدي بر پايه آلياژ منيزيم با قابليت رهايش کنترلشده دارو ميتواند انتخابي مناسب براي رفع مشکلات و رسيدن به هدف نهايي باشد.


منابع
 
[1] Lin mao et al,A Promising biodegradable
 magnesium alloy suitable for clinical vascular stent application, scientific reports, 11 april 2017.
[2] Lorenza petrini et al, development of
 biodegradable magnesium alloy stents with coating, civil and environmental engineering department, politecnico di Milano, Italy 2014.
[3] Vdani,M,Ge,Q,Wu,W., Petrini,l., Texture effects on design of Mg biodegradable stents,
International journal of material forming,7(2014) 31-38.
[4] Mp.sealy et al, pulsed laser cutting of
 magnesium-calcium for biodegradable stents, Elsevier, Procedia CIRP42(2016).
[5] Muddin et al, Surface treatments for
 controlling corrosion rate of biodegradable Mg and Mg-based alloy implants,school of engineering south Australia, September 2015.
[6] Carlos M.Campos et al, bioresorbable
 Drug-Eluting Magnesium-Alloy scaffold for treatment of coronary artery disease, International journal of molecular science,16 december 2013.
[7]  Christiansen,E,H.et al,Biolimus-eluting
biodegradable polymer- coated stent versus durable polymer-coated sirolimus-eluting stent in unselected patients receiving percutaneous coronary intervention(2013).
[8] Baber,U.et al,Impact of the Everlimus-Eluting stent on stent Thrombosis: A Meta-Analysis of 13 Randomized Trials. Journal of the American College of cardiology 58, 1569-1577(2011).
[9] Koshinas,K.C.,Chatzizisis,Y.S,Antoniadis, A.P. and Giannoglon,G.D. Role of Endothelial shear stress in stent Restenosis and implications for clinical translation. Journal of the American college of cardiology 59, 1337-1349(2012).
[10] Kotaro Handa” Fabrication of Mg alloy tubes for biodegradable stent application” Materials science and engineering(2013).

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
ميکرودرم اَبريژن // مقالات علمی و فنی
ساختار و عملکرد پمپ انسولين و مانيتورينگ پيوسته گلوکز (CGM) قسمت دوم // مقالات علمی و فنی
آشنايي با آزمايشات باليني (High-Tech (NGS و کاربردهاي آن در درمان // مقالات علمی و فنی
بررسي پتانسيل الکتريکي غشاي سلولها در بيماري سرطان // مقالات علمی و فنی
اگزوسيتوز در رفتار سلولي // مقالات علمی و فنی
ساختار و عملکرد پمپ انسولين ومانيتورينگ پيوسته گلوکز (CGM) // مقالات علمی و فنی
بررسي منابع توليد ميدانهاي الکترومغناطيسي سلول // مقالات علمی و فنی
فيزيکِ ليزر و کاربرد آن در پزشکي؛ قسمت سوم // مقالات علمی و فنی
کاربرد نانو الياف در مهندسي بافت // مقالات علمی و فنی
تجهيزات پزشکي مصرفي، موارد کاربرد و خصوصيات آنها: نخ بخيه و انواع آن؛ بخش اول // مقالات علمی و فنی
اهميت تکثير سلولي در مهندسي بافت // مقالات علمی و فنی
تشخيص بيماري هاي مختلف از روي اثر انگشت // مقالات علمی و فنی
معرفي بيومارکرهاي سرطاني و نقش آنها در تشخيص و درمان انواع سرطان // مقالات علمی و فنی
فيزيکِ ليزر و کاربرد آن در پزشکي // مقالات علمی و فنی
بهبود تشخيص سرطان پوست با استفاده از شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک چند هدفه // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
فيزيک ليزر و کاربرد ليزر در پزشکي // مقالات علمی و فنی
مقدمه اي بر مهندسي بافت قلب: رگ مصنوعي // مقالات علمی و فنی
اثر اندازه نانوفيبر در داربست بر رفتار سلولي // مقالات علمی و فنی
رابط مغز و رايانه // مقالات علمی و فنی
تأثير توپوگرافي سطح بر رفتار سلولهاي سرطاني // مقالات علمی و فنی
معرفي دستگاه هارمونيک جراحي // مقالات علمی و فنی
بررسي سميّت و زيست سازگاري و روش هاي کاهش آن در داربستهاي پليمري حاوي نانولوله هاي کربني در مهندسي بافت استخوان // مقالات علمی و فنی
آشنايي با نورومانيتورينگ حين عمل جراحي // مقالات علمی و فنی
رفتار سلولهاي سرطاني و تأثير سيگنالهاي مختلف بر آنها // مقالات علمی و فنی
دارورساني هدفمند از ايمپلنت بافت سخت با پوشش دولايه نانو لوله هاي اکسيد تيتانيوم و نانوريسمان هاي پليمري متخلخل // مقالات علمی و فنی
محتويات پرونده پزشکي // مقالات علمی و فنی
نگاهي اجمالي بر مهندسي بافت کليه // مقالات علمی و فنی
بررسي روشهاي جديد تصويربرداري پستان؛ تصويربرداري هسته اي و تصويربرداري مادون قرمز // مقالات علمی و فنی
rTMS چيست؟ // مقالات علمی و فنی
بررسي انواع روشهاي تشخيص و پايش سرطان پستان // مقالات علمی و فنی
تأثير سفتي و زبري ماتريس بر رفتارهاي سلولي // مقالات علمی و فنی
بررسي عملکرد و کاربردِ انواع باتريها قسمت سوم // مقالات علمی و فنی
سيستم هاي خبره پزشکي، ضرورت پزشکي نوين // مقالات علمی و فنی
اهميت برق در نگهداري پيشگيرانه از تجهيزات پزشکي // مقالات علمی و فنی
تصويرسازي وريدي: فاکتورهاي مشخصه بيمار و کارايي تکنولوژي رگياب مادون قرمز جديد // مقالات علمی و فنی
شبکه عصبي مصنوعي و معرفي نوع جديد آن // مقالات علمی و فنی
پرينترهاي سه بعدي با ماده اوليه پودري، انقلابي نوين در صنعت و تکنولوژي // مقالات علمی و فنی
پروتز گوش // مقالات علمی و فنی
بيورزونانس // مقالات علمی و فنی
بررسي عملکرد و کاربردِ انواع باتريها و اهميت آنها در تجهيزات پزشکي قسمت دوم // مقالات علمی و فنی
تشخيص و طبقه بندي تومور مغزي با شبکه عصبي پس انتشار پيشرو // مقالات علمی و فنی
جيوه و اهميت آن در صنايع و آزمايشگاههاي شيمي // مقالات علمی و فنی
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران قسمت دوم // مقالات علمی و فنی
بايسته هاي علمي در مهندسي بافت عصب // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
بررسي عملکرد و کاربردِ انواع باتريها و اهميت آنها در تجهيزات پزشکي قسمت اول // مقالات علمی و فنی
روش هاي درماني هدفمند عليه ميکروارگانيسم ها // مقالات علمی و فنی
ماهيت درماني نور و اثرات آن بر سلولهاي بدن // مقالات علمی و فنی
آخرين پيشرفتهاي علمي رباتهاي دو پا براي توانبخشي اندام تحتاني // مقالات علمی و فنی
ساختار و عملکرد سي تي اسکن - قسمت پاياني // مقالات علمی و فنی
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در جهان؛ الگوهاي موفق جهاني در گردشگري درماني - قسمت اول // مقالات علمی و فنی
بيومکانيک مفصل زانو و پروتزهاي آن // مقالات علمی و فنی
مهندسي نانوذرات // مقالات علمی و فنی
نگارش يک مقاله علمي- فني // مقالات علمی و فنی
XMAP، تکنولوژي تشخيصي روز دنيا // مقالات علمی و فنی
"ساختار و عملکرد سي تي اسکن" // مقالات علمی و فنی
مقدمه اي بر رسانش هدفمند دارو، ژن و سلول // مقالات علمی و فنی
الکترومغناطيس در مهندسي بافت هاي زنده // مقالات علمی و فنی
"ساختار و عملکرد سي تي اسکن" قسمت اول // مقالات علمی و فنی
بررسي سيستم تهويه بيمارستان، قسمت دوم؛ "اصول تهويه" // مقالات علمی و فنی
مباني مهندسي بافت عروق // مقالات علمی و فنی
روشي جديد در تشخيص سرطان // مقالات علمی و فنی
تيوب اشعه ايکس ري و ساختار آن (قسمت دوم) // مقالات علمی و فنی
ارزيابي و بهبود عملکرد سنسورهايِ نيرويِ لايه نازک درون رابطه اي بدن و دستگاه // مقالات علمی و فنی
کاربردهاي مختلفِ سيستم هاي فناوري اطلاعات در بيمارستان // مقالات علمی و فنی
الزامات عمومي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان ايمن // مقالات علمی و فنی
خط مشي فراگير خدمات بهداشت و درمان و نقش گروه هاي مهندسي // مقالات علمی و فنی
تازه های مهندسی پزشکی // مقالات علمی و فنی
تناسب "طراحي تجهيز" با خدمات کلينيکي و کاهش هزينه هاي تجهيز در بيمارستان ها و مراکز درماني کشور // مقالات علمی و فنی
کاربردهاي Metal-Organic Framework به عنوان زيستماده جهت رهايش دارو // مقالات علمی و فنی
سرتان بي سرطان؛ مروري بر بيماري غيرواگيردار سرطان // مقالات علمی و فنی
HSE ويژه نامه ي توليدکنندگان // مقالات علمی و فنی
تيوب اشعه ايکس ري و ساختار آن (قسمت اول) // مقالات علمی و فنی
از دنياي مهندسي پزشکي چه خبر؟ سيستم جراحي رباتيک // مقالات علمی و فنی
چالش هاي نانورباتيک در طراحي و کنترل برنامه هاي کاربردي زيست پزشکي // مقالات علمی و فنی
بررسي سيستم تهويه بيمارستان؛ قسمت اول؛ مهار بايوآئروسل ها (Bioaerosols) // مقالات علمی و فنی
بايسته هاي علمي در بازسازي و مهندسي بافت سخت // مقالات علمی و فنی
داربستهاي ساخته شده از هيدروژل ابريشم // مقالات علمی و فنی
آشنايي با گازهاي طبي (قسمت دوم) // مقالات علمی و فنی
استاندارد- بخش اول ( مفهوم کلي) ويژه نامه توليد و واردات // مقالات علمی و فنی
چهار گاز طبي مهم و کاربرد آن ها در بيمارستان ها و مراکز درماني // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ بايسته هاي علمي در مهندسي بافت قرنيه // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
بيمارستان سيار Mobile Emergency Hospital // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
آشنايي با گازهاي طبي // مقالات علمی و فنی
آشنايي با تجهيزات چشم پزشکي // مقالات علمی و فنی
مديريت بيمارستاني؛ بخش حياتي اورژانس // مقالات علمی و فنی
کار در فضاي مهندسي پزشکي ايران // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مهندسي بافت تاندون و ليگامنت // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ تخريب پروتئين فيبروئين // مقالات علمی و فنی
آنژيوگرافي فلورسين درمقايسه با ERG براي پيش بيني تشخيص بيماري در انسداد وريد شبکيه مرکزي // مقالات علمی و فنی
از دنياي مهندسي پزشکي چه خبر؟ // مقالات علمی و فنی
امنيت سايبري تجهيزات پزشکي زير نگاه ويژه // مقالات علمی و فنی
دستورالعمل ايمني دستگاه الكترو كوتر // مقالات علمی و فنی
آشنايي با دستگاه سيلر // مقالات علمی و فنی
ارتقاي سلامت، رسالت مهم بيمارستان ها // مقالات علمی و فنی
عفونت بيمارستاني و انواع آن // مقالات علمی و فنی
بررسي عفونت بيمارستاني از نگاهي ديگر؛ عفونت هاي بيمارستاني، شايع ترين علل مرگ و مير در بيمارستان ها // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
کنترل عفونت در دندانپزشکي // مقالات علمی و فنی
پايروژن ها و اثر منفي آنها در استريليزاسيون صنايع پزشکي // مقالات علمی و فنی
مروري بر استريلايزرهاي پلاسما // مقالات علمی و فنی
اندر حکايات مشکلات مهندسان پزشکي در بيمارستان -قسمت(2)؛ کنترل عفونت و استريليزاسيون // مقالات علمی و فنی
HIS، سيستم اطلاعات بيمارستاني // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ بررسي پتانسيل ترميم کبد جهت کاربرد هاي مهندسي بافت // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ ابريشم براي ساخت داربست هاي استخواني // مقالات علمی و فنی
تحولات و پيشرفت هاي پزشکي در سال هاي اخير // مقالات علمی و فنی
نقش گازهاي زخم بندي استريل استاندارد در کنترل عفونت // مقالات علمی و فنی
ميکروتوم Microtome // مقالات علمی و فنی
منيزيم تخريب پذير، فلزي نوين در کاربردهاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
شرايط احداث آزمايشگاه هاي آزمون همکار با سازمان ملي استاندارد ايران // مقالات علمی و فنی
بهداشت محيط در بيمارستان // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ سرکوب کنندگان بيان ژن // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مهندسي بافت غضروف // مقالات علمی و فنی
انتقال پارامتر هاي حياتي بيمار از طريق شبکه امن زيگبي (ZigBee ) // مقالات علمی و فنی
تنبلي چشم // مقالات علمی و فنی
سلول هاي بنيادي، درماني اساسي براي بيماري آلزايمر // مقالات علمی و فنی
PET/CT چيست؟ // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي-قسمت آخر (9) // مقالات علمی و فنی
معرفي کامل گازهاي طبي بيمارستاني // مقالات علمی و فنی
ارتوزها و پروتزها و اهميت آنها در ايجاد حرکت اندام تحتاني انسان و اندام خلفي حيوانات // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ سيستم هاي ميکروفلوئيديک در تشخيص آزمايشگاهي // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ معرفي وايروزوم ها به عنوان سيستم رهايش عوامل بيولوژيکي ( قسمت اول) // مقالات علمی و فنی
آشنايي با دستگاه تردميل ضد جاذبه ALTER G // مقالات علمی و فنی
ساختار واصول کار دستگاه اکوکارديوگرافي // مقالات علمی و فنی
عينک هوشمند براي کم بينايان Sightplus from givevision // مقالات علمی و فنی
استفاده تلفيقي از لارو درماني و پوست توليد شده به روش مهندسي بافت براي درمان زخم هاي سخت // مقالات علمی و فنی
بهبود عوارض سکته مغزي به کمک تکنولوژي // مقالات علمی و فنی
پلاسما و پزشکي // مقالات علمی و فنی
تکنولوژي در تجهيزات متداول پزشکي // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مقدمه اي بر روش درماني بيورزونانس ( قسمت اول ) // مقالات علمی و فنی
گاما نايف // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي (قسمت هفتم) // مقالات علمی و فنی
اتوماتيک رفرکشن // مقالات علمی و فنی
HIFU // مقالات علمی و فنی
فضاپزشکي؛ مقدمه اي بر مهندسي پزشکي فضايي ( قسمت 2) // مقالات علمی و فنی
ارزيابي بيولوژيک داربست هاي پلي يورتان به روش الکتروريسي // مقالات علمی و فنی
طراحي ارتز AFO براي بيماران افتادگي مچ پا // مقالات علمی و فنی
نگاهي به مجلات تخصصي خارجي // مقالات علمی و فنی
بررسي وسايل و ابزار مصرفي موجود در اتاق عمل // مقالات علمی و فنی
مهندسي لنزهاي چشمي // مقالات علمی و فنی
کافه فضايي؛ پرسش و پاسخ در زمينه مهندسي پزشکي در فضا // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي در فضا؛ كلينواستت و بايوراکتور پزشکي در فضا (قسمت سوم) // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ سيستم هاي رهايش دارو // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
ايمپلنت هاي اولتراسونيک و چالش هاي پيش رو // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان ! (بخش هشتم) سرطان مري // مقالات علمی و فنی
رابطه ي انسان و ماشين // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي (قسمت پنجم) نگهداشت و تعمير // مقالات علمی و فنی
تجهيزات پزشکي مصرفي (Single Use Medical Devices) - (قسمت اول) تنفسي و بيهوشي // مقالات علمی و فنی
بررسي تجهيزات اتاق عمل // مقالات علمی و فنی
مهندسي ورزش؛ تجهيزات بدنسازي // مقالات علمی و فنی
کافه فضايي؛ پرسش و پاسخ در زمينه مهندسي پزشکي در فضا // مقالات علمی و فنی
فضاپزشکي؛ مقدمه اي بر مهندسي پزشکي فضايي (قسمت 1) // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي در فضا؛ كلينواستت و بايوراکتور پزشکي در فضا (قسمت سوم) // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ معرفي حامل هاي اينوازوم (Invasome) // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ کريسپر؛ روشي براي ويرايش محتواي ژنوم // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
به بهانه حادثه ساختمان پلاسکو؛ تجهيزات آتش نشاني // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان! تومور مغزي // مقالات علمی و فنی
مهندسي ورزش؛ دستگاه بدنسازي هيدروليکي برقي // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي (قسمت چهارم) آموزش و مهارت آموزي // مقالات علمی و فنی
مقدمه اي بر ارزيابي و کنترل خطرات؛ ايمني و سلامت شغلي در بيمارستان // مقالات علمی و فنی
ابزار جراحي- بخش2 // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مواد کامپوزيتي بر پايه ي نانولوله هاي هالوسيت // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ ژن درماني // مقالات علمی و فنی
آشنايي با دنياي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي درفضا؛ كلينواستت و بايو راکتور پزشکي در فضا (قسمت دوم) // مقالات علمی و فنی
کافه مهندسي پزشکي در فضا؛ ده سوال و پاسخ در زمينه مهندسي پزشکي در فضا // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
ISO 10002 در آزمايشگاه (مديريت رضايتمندي مشتريان در دريافت خدمات آزمايشگاهي و درماني) // مقالات علمی و فنی
عيب يابي جزئي تجهيزات پزشکي به زبان ساده لارنگوسکوپ // مقالات علمی و فنی
مالتيپل اسکلروزيس Multiple Sclerosis // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان ! (بخش ششم) سرطان کبد // مقالات علمی و فنی
الکترود خشک غير تماسي نوين براي اندازه گيري EEG در محلهاي مودار // مقالات علمی و فنی
اندازه گيري فشار خون به طور پيوسته و با استفاده از زمان گذر پالس (PTT) // مقالات علمی و فنی
کاربرد فناوري NFC و RFID در مديريت بيمارستان هوشمند // مقالات علمی و فنی
بررسي وسايل و تجهيزات اتاق عمل؛ ابزارهاي جراحي // مقالات علمی و فنی
نگاهي به مجلات تخصصي خارجي // مقالات علمی و فنی
تاريخچه تجهيزات پزشکي // مقالات علمی و فنی
دود جراحي بدون آتش؛ خطرات براي جراحان پلاستيک // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مهندسي پروتئين // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ نانولوله هاي کربن براي رهايش گزينشي بيومولکول ها در سلول و بافت // مقالات علمی و فنی
ارزيابي خوردگي آمالگام دنداني // مقالات علمی و فنی
بيماري ارتريت روماتوييد // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
نقش تميزکاري تجهيزات بيهوشي و تنفسي سازگار با اكسيژن // مقالات علمی و فنی
پرسش، پاسخ، مشاوره // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان ! (بخش چهارم)؛ پرتودرماني // مقالات علمی و فنی
ﭘﻼﺳﻤﺎﻓﺮزﯾﺲ؛ اصول کلي و کاربرد درماني // مقالات علمی و فنی
ژن درماني // مقالات علمی و فنی
نگاهي به مجلات تخصصي خارجي // مقالات علمی و فنی
برترين اختراعات پزشکي در سال 2016 ميلادي // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي درفضا؛ كلينواستت؛ شبيه ساز بي وزني (قسمت اول) // مقالات علمی و فنی
کافه مهندسي پزشکي درفضا؛ پرسش و پاسخ مهندسي پزشکي درفضا // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت - اصلاح سطحي نانولوله هاي هالوسيت و کاربرد آن در رهايش عوامل بيولوژيک // مقالات علمی و فنی
جستجو بر اساس موضوع: