کاربر مهمان ||  ورود

مشاهده مطالب ماهنامه

ماهنامه شماره 216

ساختار و عملکرد پمپ انسولين ومانيتورينگ پيوسته گلوکز (CGM)

ساختار و عملکرد پمپ انسولين ومانيتورينگ پيوسته گلوکز (CGM)دریافت فایل - 460KB

مهندس ثمر نوين- دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران
sr_novin@yahoo.com
مهندس مرتضي مقدس- مشاور و مسئول فني واحد تجهيزات پزشکي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد
bme1368@gmail.com

 

Moghadas216_2.jpg

گلوکز منبع اصلي انرژي براي فعاليتهاي انساني است. در شرايط عادي سطح قند خون در بدن نسبتاً ثابت است. به طورکلي قبل از وعده غذايي در مقادير mmol/L 1 3.9-6.1 و پس از وعده غذايي mmol/L 1 7.8-8.3 است. ديابت گروهي از اختلالات است که با افزايش مزمن گلوکز خون شناخته ميشود. بنابراين تعيين قند خون يک روش اساسي براي تشخيص، درمان و پيگيري ديابت است. باتوجه به محدوديت هاي فناوري هاي تشخيص تا سالهاي اخير امکان مشاهده پانوراما از تغييرات ظريف در گلوکز خون وجود نداشت. بنابراين درک عميقي از تغييرات در گلوکز خون در ميان بيماران ديابتي امکانپذير نبود. درحالحاضر تکنولوژي به طور گستردهاي مورد استفاده قرار ميگيرد که «تکنولوژي نظارت پيوسته بر گلوکز»Continuous Glucose Monitoring  نام دارد که از طريق يک سنسور گلوکز، غلظت گلوکز در مايع ميانبافتي زير جلد را کنترل ميکند. اين تکنولوژي قادر به ارائه پروتکلهاي گلوکز تمام روزه جامع و قابل اعتماد و روش براي اندازهگيري سطح گلوکوز در طول روز و شب است. سيستمهاي CGM اندازه گيري گلوکوز را در فواصل منظم بهصورت 24 ساعت شبانه روز انجام ميدهند و مقادير خوانده شده را به اطلاعات پويا تبديل ميکنند. باکمک CGM ميتوان ميزان بالا و پايين گلوکوز را مديريت کرد. با استفاده از CGM ميتوان تاثيرات غذايي، ورزش و بيماري را که بر سطح گلوکوز تأثير دارند را بررسي کرد. CGM ميتواند به مديريت بهتر ديابت کمک کند و برخلاف دستگاه هاي قند خون تصميم گيري هايي که مربوط به درمان است را تنها براساس يک شماره از خواندن قند خون ميسنجد. مطالعات نشان داده است که برخي از سيستمهاي CGM ممکن است به کاهش سطح A1C و کاهش خطر ابتلا به هيپوگليسمي کمک کنند. با استفاده از CGM رابطه بين سه عنصر اصلي متابوليک يعني رفتار (غذا، ورزش، استرس و ... )، دارو (تزريقي يا خوراکي) و ميزان گلوکز به خوبي مشخص ميشود. بدون درنظرگرفتن اينکه ديابت نوع يک يا دو است ميتوان از CGM استفاده کرد. مطالعات متعدد نشان داده است که بدون توجه به اينکه بيمار درحال مصرف انسولين است يا خير،  CGM اساساً يک هولتر مانيتور براي گلوکوز است. زمان واقعي CGM اطلاعاتي نظير اين که بيمار بايد با تزريق يا پمپ، انسولين را دريافت کند براي او فراهم ميکند.  همچنين نشان داده شده که براي افراد مبتلا به ديابت نوع دو غير از انسولين مفيد است و به عنوان يک ابزار اصلاح رفتار عمل ميکند.

Moghadas216_3.jpg

 سالهاي اخير شاهد پيشرفت سريع تکنولوژي نظارت پيوسته بر قند يا همان CGM بودهايم که اين با استفاده از اين تکنولوژي گلوکز در مايع ميانبافتي زير جلدي از طريق يک سنسور مخصوص شناسايي ميشود. جريان خون از مويرگها به رگها جريان دارد و مايع ميانبافتي در انتشار گلوکز بين مويرگها و سلولهاي بافت مانند يک پل عمل ميکند. افزايش سطح گلوکز در مايع ميانبافتي، بهعلت نارسايي جذب گلوکز يا انتشار بيش از حد گلوکز به مايع ميانبافتي، نشاندهنده پاتوژنر (هر عاملي که موجب بيماري شود) اساسي و افزايش سطح غلظت گلوکز پلاسما در ديابت است. با استفاده از CGM ميتوان درک عميقي ميان متابوليسم گلوکز نرمال يا اختلالات متابوليسم و مواد مرتبط با گلوکز پيدا کرد. تست گلوکز ادرار از صد سال پيش در حال انجام است و درحالحاضر امکان نظارت روزمره بر روي متابوليسم غيرعادي ناقص است و هنوز در حال پيشرفت است. ارزيابي صحت CGM نشان ميدهد که اين فناوري ميتواند روند تغييرات قند خون را منعکس کند و حتي در کشور چين CGM بهعنوان تکنولوژي کنترل پويا گلوکز شناخته شد. CGM به درک روند تغييرات گلوکز و تشخيص هيپرگليسمي و هيپوگليسمي غيرفعال کمک ميکند که معمولاً با روشهاي نظارت بر گلوکز به روش سنتي مشخص نميشوند. بنابراين CGM از طريق کنترل هيپرگليسمي، کاهش حوادث هيپوگليسمي، کاهش نوسانات گلوکز و در نهايت جلوگيري از وقوع و توسعه عوارض ديابت به مديريت دقيقتر ديابت کمک ميکند. تکنولوژي CGM يکي از دستاوردهاي بزرگي در زمينه تکنولوژي کنترل گلوکز براي ديابت است. از  سال 1991 و زماني که اولين سيستم CGM ساخته شد نقش مثبتي در پيشرفت مديريت ديابت ايفا کرده است. سطح گلوکز خون به طورمداوم تغيير ميکند و نه مقدار گلوکز و نه هموگلوبين گلوکزشده، انعکاس تغييرات ديناميکي گلوکز خون در طول روز هستند. در اوايل دهه 1960 کلارک و ليونز (Clark and lyons) مفهوم سنسور گلوکز را مطرح کردند. سنسور طراحي شده يک لايه نازک از گلوکز اکسيداز، يک الکترود اکسيژن، يک غشاء نيمه نفوذپذير اکسيژن داخلي و يک غشاي بيروني دياليز است. غلظت گلوکز را ميتوان با اندازهگيري تغيير در غلظت اکسيژن محل محاسبه کرد. در طول زمان تکنولوژي CGM به طور فزآيندهاي پيچيده و دقيق شده و بهتدريج از نظارت آزمايشگاهي تا کاربرد باليني ارتقا يافت. اين تکنولوژي در سال 1999 توسط FDA براي استفاده باليني تأييد شد و امکان مشاهده پانوراما از تغييرات روزانه در گلوکز خون براي اولين بار را فراهم کرد. از سال 2005 سيستم CGM در زمان واقعي در عمل باليني اعمال شده است. اين سيستم علاوه بر نمايش زمان واقعي نتايج مانيتورينگ، ويژگي هاي زنگ هشدار و هشدار پيشبيني را نيز در بر ميگيرد و تضميني براي امنيت ايمني فراهم ميکند. همزمان، توسعه تکنولوژي CGM موجب ايجاد الگوريتم هايي ميشود که ميتوانند ميزان تزريق انسولين مداوم را تغيير دهند. علاوه بر اين با استفاده از تکنولوژي CGM محققان توانسته اند الگوهاي طبيعي گلوکز را مطالعه کنند.  CGM براي اولين بار در سال 2001 در چين و در عمل باليني مورد استفاده قرار گرفت.

Moghadas216_4.jpg

 

خط سير متابوليسم گلوکز

متابوليسم و تنظيم گلوکز
 (Metabolism and Regulation of Glucose)


در خون قندهاي مختلفي وجود دارند که همه آنها را تحت عنوان کربوهيدراتها مينامند. گلوکز يک مولکول کربوهيدراتي است که از شش اتم کربن تشکيل شده است. فرمول شيميايي آن C6 H12 O6 وزن مولکولي آن 16/180 و تراکم آن g⁄cm3 11.58 است. نقطه ذوب گلوکز 146 درجه سانتيگراد است و در آب نيز به راحتي حل ميشود. گلوکز معمولاً به صورت مولکول کربوهيدرات ذخيره ميشود و حامل اساسي براي تأمين انرژي و حملونقل در بدن است. کربوهيدراتها انرژي هاي مهمي براي بدن هستند و بيش از 70 درصد انرژي موردنياز از کربوهيدرات هاي موجود در غذا به دست ميآيد. گلوکز يک محصول گوارشي از کربوهيدراتها و کوچکترين واحد کربوهيدرات است. گلوکز در گردش خون جذب شده، پس از آن اکسيد شده و توسط اندامها، بافتها و سلولها مورد استفاده قرار ميگيرد. گلوکز بيشازحد در ماهيچه ها و کبد به شکل گليکوژن ذخيره ميشود. گليکوژن عضلاني يک منبع انرژي است که براي هر بار در عضله اسکلتي قابل استفاده است و اين ويژگي آن نياز به انرژي در شرايط اضطراري را برآورده ميکند. از سوي ديگر گلوکز توسط روده جذب و از طريق وريد باب به کبد منتقل ميشود و درنهايت به صورت گليکوژن ذخيره ميشود. سطح گليکوژن در کبد تحت عوامل متعددي حفظ ميشود. به طورکلي در يک فرد بالغ سالم کبد حدود 100 گرم وزن دارد و در طي 24 ساعت در حالت ناشتا تخليه ميشود. راه هاي مختلف براي متابوليسم گلوکز براساس وضعيت اکسيداسيون مختلف وجود دارد. وقتي که اکسيژن بافت ناکافي باشد گلوکز فقط به اسيد لاکتيک تجزيه ميشود و انرژي که آزاد ميکند 18/1 اکسيداسيون هوازي است. اين مسير عرضه انرژي به عنوان گليکوليز بيهوازي شناخته ميشود. اگرچه گليکوليز بيهوازي موجب توليد انرژي کم و محدود ميشود اما براي انسان در شرايط خفيفي بسيارمهم است چرا که تنها روش مؤثر توليد انرژي بدون استفاده از اکسيژن است. هنگامي که عرضه اکسيژن کافي باشد گلوکز را ميتوان به طورکامل به محصولات نهايي دياکسيدکربن و آب اکسيد کرده و انرژي قابل توجهي را آزاد کرد. عامل اين فرآيند اکسيداسيون هوازي گلوکز است. معمولاً بيشتر سلولها يا بافتها، انرژي را از طريق متابوليسم هوازي بهدست ميآورند. در بدن انسان گلوکز خون در سطح نسبتاً ثابت نگه داشته ميشود. گلوکز براي ارگانها و بافتهاي مختلف به ويژه بافت مغز، مغز استخوان، سلولهاي عصبي و گلبولهاي قرمز ضروري است. بنابراين گلوکز پايين خون ميتواند موجب ايجاد کُما، تشنج و آسيبهاي غيرقابلبرگشت به بافت مغزي شود. بدن، تحت نظارت شديد توسط اعصاب، هورمونها و کبد، هموستاز گلوکز خون را حفظ ميکند. در طول اين فرآيند هيپوتالاموس و اعصاب به عنوان مرکز فرماندهي، هورمونها به عنوان عوامل اصلي و کبد به عنوان عضوي مهم براي تنظيم دقيق قند خون عمل ميکنند. انسولين هورموني است که اثر هيپوگليسمي در بدن دارد. اين کاهش سطح قند خون از طريق کاهش توليد گلوکز با مهار گليکوژنوليز و گلوکونئوژنز، همچنين افزايش جذب گلوکز و استفاده توسط عضلات، کبد و بافتهاي چربي صورت ميگيرد. گلوکاگون، آدرنالين، کورتيزول و هورمون رشد همه بر گلوکز خون اثر ميگذارند که مخالف انسولين هستند. به اين ترتيب به عنوان هورمونهاي هيپوگليسمي شناخته ميشوند. در افراد سالم، ترشح انسولين هنگامي که سطح قند خون بالا ميرود افزايش يافته و هنگامي که سطح قند خون پايين ميرود کاهش مييابد. هورمون هاي هيپرگليسمي به صورت مخالف با انسولين عمل ميکنند.

Moghadas216_5.jpg

تشخيص غلظت گلوکز مايع ميان بافتي
 و اهميت باليني آن
(Detection of Interstitial Fluid Glucose Concentration and Its Clinical Significance)


حجم مايع ميانبافتي از تفاضل حجم پلاسما از حجم مايع خارج سلولي بهدست ميآيد و 15 درصد وزن يک بدن فرد بزرگسال را تشکيل ميدهد. مواد تشکيل دهنده مايع ميانبافتي اساساً شبيه به پلاسما است که اجازه مبادله متابوليتها و مواد مغذي بين آنها را ميدهد اما گلبول قرمز نداشته ولي حاوي مقدار کمي از پروتئين است. مايع ميانبافتي در بدن نقش مهمي در حفظ تعادل مايع و الکتروليت بازي ميکند. بخشي از مايعات ميانبافتي، مايع لنفاوي ميشود و به وسيله عروق لنفاوي به گردش خون سيستميک جذب ميشود. اين نوع مايع ميانبافتي به عنوان «مايع خارج سلولي غيرفعال»  شناخته ميشود. گلوکز در خون با انتشار تسهيلشده به داخل مايع ميانبافتي انتقال مييابد و گلوکز ميانبافتي مصرف ميشود يا به پلاسما باز ميگردد. غلظت گلوکز در خون و مايع ميانبافتي زير جلدي بسيار زياد است. گلوکز مايع ميانبافتي زيرجلدي و غلظت گلوکز خون ميتوانند روي يکديگر تأثير بگذارد. گلوکز مايع ميانبافتي از لحاظ فيزيولوژيکي 4 تا 10 دقيقه پس از گلوکز پلاسما کاهش مييابد. هنگامي که گلوکز خون به سرعت تغيير ميکند، تعادل بين پلاسما و و گلوکز مايع ميانبافتي از بين ميرود. براي رسيدن به تعادل نيز مدت زماني طولاني نياز است. زماني که گلوکز خون بسيار پايين ميرود غلظت گلوکز در ساير قسمتهاي بدن ممکن است حتي پايينتر باشد. انسولين موجب تحريک استفاده از گلوکز توسط سلول ميشود و سبب کاهش گلوکز مايع ميانبافتي قبل از گلوکز خون ميشود. از آنجا که مايع ميانبافتي «اولين محلِ» سلولها و بافتهايي است که از گلوکز استفاده ميکنند از اين ديدگاه نظارت بر گلوکز مايع ميانبافتي احتمالاً اهميت باليني بيشتري نسبت به گلوکز خون دارد. براي افراد نرمال اختلاف در غلظت گلوکز مايع ميانبافتي و خون بسيار اندک و ناچيز است. اما، به طورمثال با مصرف نوشابه هاي داراي شکر، اختلاف در غلظتها افزايش مييابد چون نوسانات گلوکز بيشتر ميشود که خود براي بيماران مبتلا به ديابت نوع يک بسيار بيشتر است. در حقيقت مايع ميانبافتي محل اصلي است که بدن از گلوکز استفاده ميکند و از آسيبهاي غيرطبيعي گلوکز (مانند هيپرگليسمي يا هيپوگليسمي) رنج ميبرد. در عمل باليني، اندازهگيري قند خون به جاي گلوکز مايع ميانبافتي به اين دليل نيست که برتر است بلکه به اين دليل است که درگذشته هيچ روش قابل اعتماد و آسانتري براي اندازهگيري سطح گلوکز مايع ميانبافتي وجود نداشته است.

Moghadas216_6.jpg

مکانيسم اصلي تنظيم قند خون
اصل و طبقه بندي فناوري
(CGM (Principle and Classification of CGM Technology

روش هاي تشخيص اندازهگيري غلظت گلوکز مايع ميانبافتي را عمدتاً ميتوان به دو دسته تقسيم کرد. يکي از تکنولوژيها به روش تهاجمي است که شامل نظارت پيوسته بر غلظت گلوکز مايع ميانبافتي با سنسور گلوکز زيرجلدي است که همچنين به عنوان يک سيستم CGM شناخته ميشود. سيستمهايCGM را ميتوان به عنوان سيستم هاي پسنگرانه (Retrospective CGM Systems)، سيستمهاي CGM برمبناي زمان واقعي (Real-Time CGM systems) و سيستم نظارت بر گلوکز لحظهاي (Flash Glucose Monitoring System) طبقه بندي کرد. يکي از روش هاي ديگر تکنولوژي غيرانعطافپذير است که شامل استخراج گلوکز در سراسر پوست براي نظارت بر گليسمي با استفاده از الکترودهاي جريان ضعيف در برابر پوست است که همچنين بهنام يونتوفورز (Iontophoresis) يا تکنيک ميکرو دياليز (Microdialysis) شناخته ميشود. در سال 1999 اولين سيستم CGM توسط اداره غذا و دارو ايالت متحده FDA  تائيد و پس از آن در سال 2001 براي استفاده و تحقيق باليني توسط اداره غذا و دارو چين (CFDA) تائيد شد. سيستم پسنگرانه CGM شامل يک سنسور گلوکز، کابل، ضبط کننده گلوکز خون، استحراج کننده اطلاعات و نرمافزار تجزيه وتحليل است. اين سنسور از يک غشاء نيمه پراکنده، گلوکز اکسيداز و يک ميکروالکترود تشکيل شده است که در واکنشهاي شيميايي با گلوکز مايع ميانبافتي، بر روي کاشتني زيرجلدي نزديک به ناف، توليد سيگنالهاي الکتريکي ميکند. علاوه بر اين با کمک نرمافزار تجزيه وتحليل CGM ميتوان براي مشاهده روزانه و چندروزه گلوکز و همچنين براي تشخيص هيپوگليسمي غيرقابلتشخيص، هيپوگليسمي، تغييرات گلوکز، منعکس کردن تغييرات گلوکز در بيماران از آن استفاده کرد. بنابراين CGM به طورگسترده در عمل باليني مورد استفاده قرار گرفته است.

غلظت گلوکز در سه نوع رگ خوني مهم
Glucose Concentrations in Three Major Types of Blood Vessels


اندازهگيري غلظت گلوکز محدود به خون شرياني يا وريدي نيست بلکه شامل خون مويرگي محيطي، ادرار، مايع ميانبافتي، بزاق و اشک ها است. نمونه هاي مختلف خون به دلايل مختلف ميتواند غلظتهاي مختلفي از گلوکز را نشان دهند.

1- گلوکز خون وريدي (Venous Blood Glucose): خون وريدي قرمز تيره است و شامل دياکسيدکربن، اوره و ... است. سطح گلوکز خون وريدي، سطح گلوکز خون پس از استفاده از گلوکز توسط بافت است و اين شاخص مهمي براي غربالگري و تشخيص ديابت و ارزيابي کنترل گليسمي است.

2- گلوکز خون شرياني (Arterial Blood Glucose): خون شرياني قرمز روشن با غلظت اکسيژن بالا و دياکسيدکربن پايين است. گلوکز خون شرياني به آساني تحتتأثير عوامل مختلفي نظير مصرف غذا و تغييرات هيجاني است. گلوکز خون شرياني حدود 8 درصد بيشتر از گلوکز خون وريدي است و اختلاف آنها در زمان نيم تا يک ساعت پس از مصرف غذا يا مصرف قند است. غلظت گلوکز خون شرياني و وريدي 3 ساعت بعد از مصرف غذا و شکر برابر ميشود.

3- گلوکز خون مويرگي (Capillary Blood Glucose): معمولاً محلهاي جمع آوري نمونه براي تشخيص گلوکز خون مويرگي عبارتاند از: انگشتان دست، گوش ها، کف دست، انگشتان پا، ساعد و ران و ساير قسمتهاي بدن. درميان آنها مويرگها در انگشتان دست، گوش، لبها و انگشتان پا بيشتر است. نوک انگشت شايعترين محل براي نمونه گيري گلوکز خون مويرگي است. علاوه بر اين ميتوان از ساعد، بازو و ران به دليل توزيع کمتر عصب و  حساسيت کمتر به درد، به عنوان جايگزين استفاده کرد. لازم به ذکر است محل هاي جايگزين ممکن است در زمانهاي مختلف، ميزان گلوکز خون متغييري داشته باشند. بنابراين محلهاي جايگزين در شرايط مانند: درست بعد از تزريق انسولين، دو ساعت پس از مصرف غذا، ورزش و وجود علائم هيپوگليسمي توصيه نميشوند و نبايد براي کاليبراسيون دستگاه هاي CGM مورد استفاده قرار گيرند.

4- غلظت گلوکز در پلاسما و سرم
(Glucose Concentrations in Plasma and Serum):
الف- پلاسما: پلاسما جزء مايع خون است. آب جزء اصلي پلاسماي خون است. مواد حلشده در پلاسما شامل پروتئين پلاسما، گلوکز، نمکهاي معدني، هورمون ها، دياکسيدکربن و ... هستند. تشخيص غلظت گلوکز پلاسما يک ابزار مهم براي تشخيص ديابت است. سازمان جهاني بهداشت (WHO) گلوکز پلاسما وريدي را براي تشخيص ديابت توصيه ميکند.
سرم: سرم مايع روشن و زردي است که بعد از انعقاد خارج ميشود. سرم را ميتوان از طريق سانتريفيوژ بهدست آورد.

5- مقايسه گلوکز پلاسما و سرم
(Comparison of Plasma Versus Serum Glucose): سرم حاوي فيبرينوژن نيست که بتواند به فيبرين تبديل شود. اين مهمترين تفاوت بين پلاسما و سرم است. از لحاظ تئوريک غلظت پلاسما و گلوکز يکسان است اما درحقيقت غلظت سرمي گلوکز اغلب کمي پايينتر است. اجزاي پلاسما بايد پس از جمع آوري نمونه در اسرعوقت از يکديگر جدا شوند. باتوجه به گليکوليز مداوم، گلبولهاي قرمز بهطور مداوم گلوکز را در پلاسما مصرف ميکنند.

6- مقايسه قند خون پلاسما در مقابل کلسترول خون
(Comparison of Plasma Versus Whole Blood Glucose): پلاسما و سرم از کل خون متفاوت و اجزاي سلولي آنها حذف شده است. کل خون و پلاسما همان غلظت مولار گلوکز را دارند. غلظت گلوکز در واحد حجم پلاسما بيشتر از مقدار سلولهاي خون است. گلوکز ميتواند به آساني از طريق غشاء گلبولهاي قرمز منتشر شود. غلظت گلوکز پلاسما حدود 11 درصد بيشتر از کل خون است و درعوض مقدار کل گلوکز خون 10 تا 15 درصد پايينتر از سرم يا پلاسما است. هماتوکريت بالا منجر به کاهش مقدار گلوکز خون و بالعکس ميشود.

7- گلوکز ادرار (Urine Glucose): گلوکز ادرار به ميزان گلوکز در ادرار اشاره دارد. در برخي از نقاط جهان گلوکز ادرار روشي معمولي براي نظارت بر ديابت است. هنگامي که خون از طريق کليه ها جريان مييابد گلوکز پلاسما از طريق گلومرولها به لوله ها فيلتر ميشود و اکثر گلوکز در لوله هاي کليوي دوباره به خون باز ميگردند. آستانه کليه براي دفع گلوکز در افراد سالم mmol/L 1 8.9-10  است که اين مقدار براي افرادي که مشکل کليوي دارند متفاوت است.

8- گلوکز در مايع مغزي نخاعي
((Cerebrospinal Fluid Glucose (CSF): سطوح گلوکز طبيعي CSF بين 5/2 تا 4/4 ميلي مول در ليتر است که حدود 50 تا 80 درصد از سطح خون است. سطح گلوکز در CSF به عواملي مانند: غلظت گلوکز خون (Blood Glucose Concentration)، نفوذپذيري سد خون مغزي (Blood-Brain Barrier Permeability)، ميزان گلوکز گليکوليز درCSF (Degree of Glucose Glycolysis in CSF)، ظرفيت سيستم حملونقل (Capacity of the Transport System) بستگي دارد.

9- گلوکز بزاقي (Salivary Glucose): بزاق ترکيب شيميايي نسبتاً پيچيده اي دارد که تقريباً شبيه پلاسما است و شامل اوره، کراتينين، اسيد اوريک، کلسيم، فسفسر غيرمعدني و بعضي استروئيدها يا داروهاي درماني است. اين روش بهعنوان روشي ساده و غيرتهاجمي جهت ارزيابي وضعيت قند بيمار مورد توجه متخصصين قرار گرفته است.

10- گلوکز اشک (Tear Glucose): تعيين گلوکز در مايعات اشک آور مزاياي بسياري ازجمله حساسيت بالا، عدمانعطافپذيري، دسترسي آسان، عمل ساده، عوامل تأثيرگذار کمتر و سطح قند خون پايدار دارد. در افراد نرمال سطح گلوکز در اشکها بهطورمتوسط mmol/L 1 0.14±0.07  و در بيماران ديابتي سطح گلوکز mmol/L 1 0.32±0.18  است.

Moghadas216_1.jpg

عملکرد سيستم
سيستم هاي مداوم گلوکوز (CGM) در طول روز ميزان گلوکز را اندازهگيري ميکنند. کاربران CGM با استفاده از اپليکاتور يک سيم حسگر کوچک را فقط زير پوست خود قرار ميدهند. يک وصله چسبنده هوزينگ سنسور CGM را نگه ميدارد تا سنسور بتواند گلوکزي که در مايع ميان بافتي وجود دارد را در طول شبانه روز اندازه گيري کند. فرستنده کوچک و قابل استفاده مجدد (Transmitter) به سيم حسگر متصل ميشود و مقادير خوانده شده را در زمان واقعي به صورت بيسيم به گيرنده ميفرستد. بنابراين کاربر ميتواند اطلاعات را مشاهده کند. دستگاه هاي هوشمند سازگار که ميتوانند با اپليکيشن CGM ارتباط برقرار کنند قادر به نمايش اطلاعات بر روي خود هستند. گيرنده يا دستگاه هوشمند سازگار سطوح گلوکز فعلي و همچنين روند گذشته در سطوح را نشان ميدهد. گيرنده CGM يا دستگاه هوشمند سازگار ميتوانند به صورت سفارشي سازي براي ارسال هشدارها به کاربر در هنگام رسيدن به مقادير مشخص تنظيم شوند. برخلاف دستگاه تست قند خون ((Blood Glucose Meter (BGM) که تنها خواندن قند خون را در يک لحظه فراهم ميکند، سيستم هاي CGM ميتوانند در هر 5 دقيقه، اطلاعات گلوکز پويا را در زمان واقعي ارائه دهند و به آمار 288 مورد در دوره 24 ساعته برسند.

منابع
[1] Continuous Glucose Monitoring  , Author(s): Weiping Jia , Publisher: Springer Singapore, Year: 2018
[2] Insulin Pumps and Continuous Glucose Monitoring Made Easy , Author(s): S. Sufyan Hussain, Nick Oliver, David C Klonoff , Publisher: Churchill Livingstone, Year: 2016
[3] Point-of-care Glucose Detection for Diabetic Monitoring and Management , Author(s): Luong, John H.T; Vashist, Sandeep Kumar , Publisher: CRC Press LLC : CRC Press, Year: 2017
[4] Nanoscale Surface Modification for Enhanced Biosensing: A Journey Toward Better Glucose Monitoring , Author(s): Guigen Zhang (auth.) , Publisher: Springer International Publishing, Year: 2015
[5] Fluid Volume Monitoring with Glucose Dilution , Author(s): Hironori Ishihara M.D., Adolph H. Giesecke M.D. (auth.) , Publisher: Springer Tokyo, Year: 2007
[6] http://www.dexcom.com
[7] https://www.medtronicdiabetes.com

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
ميکرودرم اَبريژن // مقالات علمی و فنی
ساختار و عملکرد پمپ انسولين و مانيتورينگ پيوسته گلوکز (CGM) قسمت دوم // مقالات علمی و فنی
آشنايي با آزمايشات باليني (High-Tech (NGS و کاربردهاي آن در درمان // مقالات علمی و فنی
بررسي پتانسيل الکتريکي غشاي سلولها در بيماري سرطان // مقالات علمی و فنی
اگزوسيتوز در رفتار سلولي // مقالات علمی و فنی
انواع استنتهاي قلبي ـ عروقي و معرفي استنت جذبشونده نانوهيبريدي بر پايه آلياژ منيزيم با قابليت رهايش کنترل شده دارو به عنوان راهحل جديدي براي درمان آترواسکلروز عروق کرونري قلب // مقالات علمی و فنی
بررسي منابع توليد ميدانهاي الکترومغناطيسي سلول // مقالات علمی و فنی
فيزيکِ ليزر و کاربرد آن در پزشکي؛ قسمت سوم // مقالات علمی و فنی
کاربرد نانو الياف در مهندسي بافت // مقالات علمی و فنی
تجهيزات پزشکي مصرفي، موارد کاربرد و خصوصيات آنها: نخ بخيه و انواع آن؛ بخش اول // مقالات علمی و فنی
اهميت تکثير سلولي در مهندسي بافت // مقالات علمی و فنی
تشخيص بيماري هاي مختلف از روي اثر انگشت // مقالات علمی و فنی
معرفي بيومارکرهاي سرطاني و نقش آنها در تشخيص و درمان انواع سرطان // مقالات علمی و فنی
فيزيکِ ليزر و کاربرد آن در پزشکي // مقالات علمی و فنی
بهبود تشخيص سرطان پوست با استفاده از شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک چند هدفه // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
فيزيک ليزر و کاربرد ليزر در پزشکي // مقالات علمی و فنی
مقدمه اي بر مهندسي بافت قلب: رگ مصنوعي // مقالات علمی و فنی
اثر اندازه نانوفيبر در داربست بر رفتار سلولي // مقالات علمی و فنی
رابط مغز و رايانه // مقالات علمی و فنی
تأثير توپوگرافي سطح بر رفتار سلولهاي سرطاني // مقالات علمی و فنی
معرفي دستگاه هارمونيک جراحي // مقالات علمی و فنی
بررسي سميّت و زيست سازگاري و روش هاي کاهش آن در داربستهاي پليمري حاوي نانولوله هاي کربني در مهندسي بافت استخوان // مقالات علمی و فنی
آشنايي با نورومانيتورينگ حين عمل جراحي // مقالات علمی و فنی
رفتار سلولهاي سرطاني و تأثير سيگنالهاي مختلف بر آنها // مقالات علمی و فنی
دارورساني هدفمند از ايمپلنت بافت سخت با پوشش دولايه نانو لوله هاي اکسيد تيتانيوم و نانوريسمان هاي پليمري متخلخل // مقالات علمی و فنی
محتويات پرونده پزشکي // مقالات علمی و فنی
نگاهي اجمالي بر مهندسي بافت کليه // مقالات علمی و فنی
بررسي روشهاي جديد تصويربرداري پستان؛ تصويربرداري هسته اي و تصويربرداري مادون قرمز // مقالات علمی و فنی
rTMS چيست؟ // مقالات علمی و فنی
بررسي انواع روشهاي تشخيص و پايش سرطان پستان // مقالات علمی و فنی
تأثير سفتي و زبري ماتريس بر رفتارهاي سلولي // مقالات علمی و فنی
بررسي عملکرد و کاربردِ انواع باتريها قسمت سوم // مقالات علمی و فنی
سيستم هاي خبره پزشکي، ضرورت پزشکي نوين // مقالات علمی و فنی
اهميت برق در نگهداري پيشگيرانه از تجهيزات پزشکي // مقالات علمی و فنی
تصويرسازي وريدي: فاکتورهاي مشخصه بيمار و کارايي تکنولوژي رگياب مادون قرمز جديد // مقالات علمی و فنی
شبکه عصبي مصنوعي و معرفي نوع جديد آن // مقالات علمی و فنی
پرينترهاي سه بعدي با ماده اوليه پودري، انقلابي نوين در صنعت و تکنولوژي // مقالات علمی و فنی
پروتز گوش // مقالات علمی و فنی
بيورزونانس // مقالات علمی و فنی
بررسي عملکرد و کاربردِ انواع باتريها و اهميت آنها در تجهيزات پزشکي قسمت دوم // مقالات علمی و فنی
تشخيص و طبقه بندي تومور مغزي با شبکه عصبي پس انتشار پيشرو // مقالات علمی و فنی
جيوه و اهميت آن در صنايع و آزمايشگاههاي شيمي // مقالات علمی و فنی
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران قسمت دوم // مقالات علمی و فنی
بايسته هاي علمي در مهندسي بافت عصب // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
بررسي عملکرد و کاربردِ انواع باتريها و اهميت آنها در تجهيزات پزشکي قسمت اول // مقالات علمی و فنی
روش هاي درماني هدفمند عليه ميکروارگانيسم ها // مقالات علمی و فنی
ماهيت درماني نور و اثرات آن بر سلولهاي بدن // مقالات علمی و فنی
آخرين پيشرفتهاي علمي رباتهاي دو پا براي توانبخشي اندام تحتاني // مقالات علمی و فنی
ساختار و عملکرد سي تي اسکن - قسمت پاياني // مقالات علمی و فنی
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در جهان؛ الگوهاي موفق جهاني در گردشگري درماني - قسمت اول // مقالات علمی و فنی
بيومکانيک مفصل زانو و پروتزهاي آن // مقالات علمی و فنی
مهندسي نانوذرات // مقالات علمی و فنی
نگارش يک مقاله علمي- فني // مقالات علمی و فنی
XMAP، تکنولوژي تشخيصي روز دنيا // مقالات علمی و فنی
"ساختار و عملکرد سي تي اسکن" // مقالات علمی و فنی
مقدمه اي بر رسانش هدفمند دارو، ژن و سلول // مقالات علمی و فنی
الکترومغناطيس در مهندسي بافت هاي زنده // مقالات علمی و فنی
"ساختار و عملکرد سي تي اسکن" قسمت اول // مقالات علمی و فنی
بررسي سيستم تهويه بيمارستان، قسمت دوم؛ "اصول تهويه" // مقالات علمی و فنی
مباني مهندسي بافت عروق // مقالات علمی و فنی
روشي جديد در تشخيص سرطان // مقالات علمی و فنی
تيوب اشعه ايکس ري و ساختار آن (قسمت دوم) // مقالات علمی و فنی
ارزيابي و بهبود عملکرد سنسورهايِ نيرويِ لايه نازک درون رابطه اي بدن و دستگاه // مقالات علمی و فنی
کاربردهاي مختلفِ سيستم هاي فناوري اطلاعات در بيمارستان // مقالات علمی و فنی
الزامات عمومي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان ايمن // مقالات علمی و فنی
خط مشي فراگير خدمات بهداشت و درمان و نقش گروه هاي مهندسي // مقالات علمی و فنی
تازه های مهندسی پزشکی // مقالات علمی و فنی
تناسب "طراحي تجهيز" با خدمات کلينيکي و کاهش هزينه هاي تجهيز در بيمارستان ها و مراکز درماني کشور // مقالات علمی و فنی
کاربردهاي Metal-Organic Framework به عنوان زيستماده جهت رهايش دارو // مقالات علمی و فنی
سرتان بي سرطان؛ مروري بر بيماري غيرواگيردار سرطان // مقالات علمی و فنی
HSE ويژه نامه ي توليدکنندگان // مقالات علمی و فنی
تيوب اشعه ايکس ري و ساختار آن (قسمت اول) // مقالات علمی و فنی
از دنياي مهندسي پزشکي چه خبر؟ سيستم جراحي رباتيک // مقالات علمی و فنی
چالش هاي نانورباتيک در طراحي و کنترل برنامه هاي کاربردي زيست پزشکي // مقالات علمی و فنی
بررسي سيستم تهويه بيمارستان؛ قسمت اول؛ مهار بايوآئروسل ها (Bioaerosols) // مقالات علمی و فنی
بايسته هاي علمي در بازسازي و مهندسي بافت سخت // مقالات علمی و فنی
داربستهاي ساخته شده از هيدروژل ابريشم // مقالات علمی و فنی
آشنايي با گازهاي طبي (قسمت دوم) // مقالات علمی و فنی
استاندارد- بخش اول ( مفهوم کلي) ويژه نامه توليد و واردات // مقالات علمی و فنی
چهار گاز طبي مهم و کاربرد آن ها در بيمارستان ها و مراکز درماني // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ بايسته هاي علمي در مهندسي بافت قرنيه // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
بيمارستان سيار Mobile Emergency Hospital // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
آشنايي با گازهاي طبي // مقالات علمی و فنی
آشنايي با تجهيزات چشم پزشکي // مقالات علمی و فنی
مديريت بيمارستاني؛ بخش حياتي اورژانس // مقالات علمی و فنی
کار در فضاي مهندسي پزشکي ايران // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مهندسي بافت تاندون و ليگامنت // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ تخريب پروتئين فيبروئين // مقالات علمی و فنی
آنژيوگرافي فلورسين درمقايسه با ERG براي پيش بيني تشخيص بيماري در انسداد وريد شبکيه مرکزي // مقالات علمی و فنی
از دنياي مهندسي پزشکي چه خبر؟ // مقالات علمی و فنی
امنيت سايبري تجهيزات پزشکي زير نگاه ويژه // مقالات علمی و فنی
دستورالعمل ايمني دستگاه الكترو كوتر // مقالات علمی و فنی
آشنايي با دستگاه سيلر // مقالات علمی و فنی
ارتقاي سلامت، رسالت مهم بيمارستان ها // مقالات علمی و فنی
عفونت بيمارستاني و انواع آن // مقالات علمی و فنی
بررسي عفونت بيمارستاني از نگاهي ديگر؛ عفونت هاي بيمارستاني، شايع ترين علل مرگ و مير در بيمارستان ها // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
کنترل عفونت در دندانپزشکي // مقالات علمی و فنی
پايروژن ها و اثر منفي آنها در استريليزاسيون صنايع پزشکي // مقالات علمی و فنی
مروري بر استريلايزرهاي پلاسما // مقالات علمی و فنی
اندر حکايات مشکلات مهندسان پزشکي در بيمارستان -قسمت(2)؛ کنترل عفونت و استريليزاسيون // مقالات علمی و فنی
HIS، سيستم اطلاعات بيمارستاني // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ بررسي پتانسيل ترميم کبد جهت کاربرد هاي مهندسي بافت // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ ابريشم براي ساخت داربست هاي استخواني // مقالات علمی و فنی
تحولات و پيشرفت هاي پزشکي در سال هاي اخير // مقالات علمی و فنی
نقش گازهاي زخم بندي استريل استاندارد در کنترل عفونت // مقالات علمی و فنی
ميکروتوم Microtome // مقالات علمی و فنی
منيزيم تخريب پذير، فلزي نوين در کاربردهاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
شرايط احداث آزمايشگاه هاي آزمون همکار با سازمان ملي استاندارد ايران // مقالات علمی و فنی
بهداشت محيط در بيمارستان // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ سرکوب کنندگان بيان ژن // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مهندسي بافت غضروف // مقالات علمی و فنی
انتقال پارامتر هاي حياتي بيمار از طريق شبکه امن زيگبي (ZigBee ) // مقالات علمی و فنی
تنبلي چشم // مقالات علمی و فنی
سلول هاي بنيادي، درماني اساسي براي بيماري آلزايمر // مقالات علمی و فنی
PET/CT چيست؟ // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي-قسمت آخر (9) // مقالات علمی و فنی
معرفي کامل گازهاي طبي بيمارستاني // مقالات علمی و فنی
ارتوزها و پروتزها و اهميت آنها در ايجاد حرکت اندام تحتاني انسان و اندام خلفي حيوانات // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ سيستم هاي ميکروفلوئيديک در تشخيص آزمايشگاهي // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ معرفي وايروزوم ها به عنوان سيستم رهايش عوامل بيولوژيکي ( قسمت اول) // مقالات علمی و فنی
آشنايي با دستگاه تردميل ضد جاذبه ALTER G // مقالات علمی و فنی
ساختار واصول کار دستگاه اکوکارديوگرافي // مقالات علمی و فنی
عينک هوشمند براي کم بينايان Sightplus from givevision // مقالات علمی و فنی
استفاده تلفيقي از لارو درماني و پوست توليد شده به روش مهندسي بافت براي درمان زخم هاي سخت // مقالات علمی و فنی
بهبود عوارض سکته مغزي به کمک تکنولوژي // مقالات علمی و فنی
پلاسما و پزشکي // مقالات علمی و فنی
تکنولوژي در تجهيزات متداول پزشکي // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مقدمه اي بر روش درماني بيورزونانس ( قسمت اول ) // مقالات علمی و فنی
گاما نايف // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي (قسمت هفتم) // مقالات علمی و فنی
اتوماتيک رفرکشن // مقالات علمی و فنی
HIFU // مقالات علمی و فنی
فضاپزشکي؛ مقدمه اي بر مهندسي پزشکي فضايي ( قسمت 2) // مقالات علمی و فنی
ارزيابي بيولوژيک داربست هاي پلي يورتان به روش الکتروريسي // مقالات علمی و فنی
طراحي ارتز AFO براي بيماران افتادگي مچ پا // مقالات علمی و فنی
نگاهي به مجلات تخصصي خارجي // مقالات علمی و فنی
بررسي وسايل و ابزار مصرفي موجود در اتاق عمل // مقالات علمی و فنی
مهندسي لنزهاي چشمي // مقالات علمی و فنی
کافه فضايي؛ پرسش و پاسخ در زمينه مهندسي پزشکي در فضا // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي در فضا؛ كلينواستت و بايوراکتور پزشکي در فضا (قسمت سوم) // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ سيستم هاي رهايش دارو // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
ايمپلنت هاي اولتراسونيک و چالش هاي پيش رو // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان ! (بخش هشتم) سرطان مري // مقالات علمی و فنی
رابطه ي انسان و ماشين // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي (قسمت پنجم) نگهداشت و تعمير // مقالات علمی و فنی
تجهيزات پزشکي مصرفي (Single Use Medical Devices) - (قسمت اول) تنفسي و بيهوشي // مقالات علمی و فنی
بررسي تجهيزات اتاق عمل // مقالات علمی و فنی
مهندسي ورزش؛ تجهيزات بدنسازي // مقالات علمی و فنی
کافه فضايي؛ پرسش و پاسخ در زمينه مهندسي پزشکي در فضا // مقالات علمی و فنی
فضاپزشکي؛ مقدمه اي بر مهندسي پزشکي فضايي (قسمت 1) // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي در فضا؛ كلينواستت و بايوراکتور پزشکي در فضا (قسمت سوم) // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ معرفي حامل هاي اينوازوم (Invasome) // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ کريسپر؛ روشي براي ويرايش محتواي ژنوم // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
به بهانه حادثه ساختمان پلاسکو؛ تجهيزات آتش نشاني // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان! تومور مغزي // مقالات علمی و فنی
مهندسي ورزش؛ دستگاه بدنسازي هيدروليکي برقي // مقالات علمی و فنی
مديريت تجهيزات پزشکي (قسمت چهارم) آموزش و مهارت آموزي // مقالات علمی و فنی
مقدمه اي بر ارزيابي و کنترل خطرات؛ ايمني و سلامت شغلي در بيمارستان // مقالات علمی و فنی
ابزار جراحي- بخش2 // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مواد کامپوزيتي بر پايه ي نانولوله هاي هالوسيت // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ ژن درماني // مقالات علمی و فنی
آشنايي با دنياي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي درفضا؛ كلينواستت و بايو راکتور پزشکي در فضا (قسمت دوم) // مقالات علمی و فنی
کافه مهندسي پزشکي در فضا؛ ده سوال و پاسخ در زمينه مهندسي پزشکي در فضا // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
ISO 10002 در آزمايشگاه (مديريت رضايتمندي مشتريان در دريافت خدمات آزمايشگاهي و درماني) // مقالات علمی و فنی
عيب يابي جزئي تجهيزات پزشکي به زبان ساده لارنگوسکوپ // مقالات علمی و فنی
مالتيپل اسکلروزيس Multiple Sclerosis // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان ! (بخش ششم) سرطان کبد // مقالات علمی و فنی
الکترود خشک غير تماسي نوين براي اندازه گيري EEG در محلهاي مودار // مقالات علمی و فنی
اندازه گيري فشار خون به طور پيوسته و با استفاده از زمان گذر پالس (PTT) // مقالات علمی و فنی
کاربرد فناوري NFC و RFID در مديريت بيمارستان هوشمند // مقالات علمی و فنی
بررسي وسايل و تجهيزات اتاق عمل؛ ابزارهاي جراحي // مقالات علمی و فنی
نگاهي به مجلات تخصصي خارجي // مقالات علمی و فنی
تاريخچه تجهيزات پزشکي // مقالات علمی و فنی
دود جراحي بدون آتش؛ خطرات براي جراحان پلاستيک // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ مهندسي پروتئين // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ نانولوله هاي کربن براي رهايش گزينشي بيومولکول ها در سلول و بافت // مقالات علمی و فنی
ارزيابي خوردگي آمالگام دنداني // مقالات علمی و فنی
بيماري ارتريت روماتوييد // مقالات علمی و فنی
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
نقش تميزکاري تجهيزات بيهوشي و تنفسي سازگار با اكسيژن // مقالات علمی و فنی
پرسش، پاسخ، مشاوره // مقالات علمی و فنی
سونامي به نام سرطان ! (بخش چهارم)؛ پرتودرماني // مقالات علمی و فنی
ﭘﻼﺳﻤﺎﻓﺮزﯾﺲ؛ اصول کلي و کاربرد درماني // مقالات علمی و فنی
ژن درماني // مقالات علمی و فنی
نگاهي به مجلات تخصصي خارجي // مقالات علمی و فنی
برترين اختراعات پزشکي در سال 2016 ميلادي // مقالات علمی و فنی
مهندسي پزشکي درفضا؛ كلينواستت؛ شبيه ساز بي وزني (قسمت اول) // مقالات علمی و فنی
کافه مهندسي پزشکي درفضا؛ پرسش و پاسخ مهندسي پزشکي درفضا // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت - اصلاح سطحي نانولوله هاي هالوسيت و کاربرد آن در رهايش عوامل بيولوژيک // مقالات علمی و فنی
جستجو بر اساس موضوع: