کاربر مهمان ||  ورود

مشاهده مطالب ماهنامه

ماهنامه شماره 216

ايجاد شبکه هاي آزمايشگاهي طرحي به نفع مردم يا راهي براي کاهش سهم بخش خصوصي

نویسنده: مانا راد

ايجاد شبکه هاي آزمايشگاهي طرحي به نفع مردم يا راهي براي کاهش سهم بخش خصوصيدریافت فایل - 259KB

يک عضو انجمن دکتراي علوم آزمايشگاهي کشور با بيان اينکه تعيين تعرفه، پاشنه آشيل حوزه آزمايشگاهي است اين سؤال را مطرح کرده که در شرايطي که آزمايشگاه هاي خصوصي تمام خدمات درخواستي مردم را پوشش ميدهند چرا در جريان ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع سلامت جايگاهشان در نظر گرفته نميشود. در ادامه مصاحبه ما با دکتر شقاقي عضو انجمن دکتري علوم آزمايشگاهي ايران را ميخوانيد:

Shaghaghi216.jpg

  بهتر است از تأثير طرح تحول نظام سلامت شروع کنيم. حدود 4 سال از اجراي طرح ميگذرد لطفاً به طور مشخص و دقيق بفرماييد اجراي طرح تحول نظام سلامت چه تأثيرات اقتصادي بر آزمايشگاهها داشت؟
طرح تحول بعد از دوران پرعسرتي که در دولت هاي نهم و دهم در حوزه سلامت به وجود آمد درواقع در پاسخ به مطالبات تلنبارشده اين حوزه اجرا شد ولي متأسفانه طراحان حوزه آزمايشگاهي اين برنامه را بدون توجه به الزامات منطقي، داشتن يک استراتژي مبتني بر توانايي هاي کشور و بدون توجه به نقطه نظرات دلسوزان صاحبنظري که از همان ابتدا نسبت به شکست آن هشدار ميدادند اجرا کردند.
اين طرح همچنان که شاهد هستيم با تحميل هزاران ميليارد تومان بار مالي بر بودجه عمومي کشور، منشاء يک انحراف جدي و عميق شد و آن اينکه بدون هيچ دليلي ميان بخش دولتي و بخش خصوصي رقابت بيرحمان هاي را دامن زد. صرفنظر از نوسازي آزمايشگاه هاي بيمارستان هاي دولتي که موردحمايت آحاد مردم و فعالان آزمايشگاهي کشور است، راه اندازي آزمايشگاه هاي جديدي باعنوان شبکه بهداشت به ويژه در مناطق شهري، ايران را تبديل به واردکننده عمده وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي کرد و سرمايه عظيمي را از کشور خارج کرد. در ضمن تعداد زيادي از آزمايشگاه هاي جديد التأسيس دولتي برخلاف آييننامه قانوني فاقد مسئول فني شدند و حتي در حوزه نيروي انساني نيز رعايت الزامات قانوني صورت نگرفت و از همه بدتر خدماتي که در بسياري از آزمايشگاه هاي شبکه بهداشت ارائه شد از کيفيت مناسبي در مقايسه با بخش خصوصي برخوردار نبودند. به طور خلاصه طرح تحول منجر به خلق تئوريهايي در طراحي و مديريت نظام آزمايشگاهي کشور شد که منطبق بر نيازها و تواناييهاي کشور نبود و تمام تجارب بخش خصوصي در اين حوزه را تا مرز تهديد پيش برد.
توليد اين تئوريها در وهله نخست منجر به فريز شدن تعرفه آزمايشگاه ها شد. درواقع تعرفه اي که سالهاي سال غيرواقعي بود تبديل شد به تعرفهاي که ضدواقعيت است و همين سازوکار فعلي را تهديد به نابودي کرد.

Azmayeshgahiyan216_4.jpg

اتفاق ديگري که در چهار پنج سال اخير افتاد اين بود که سياستهاي آزمايشگاه مرجع سلامت به شکل خودکار مقامات وزارت بهداشت را بهسمتي هدايت کرد که درحالحاضر درواقع نوعي سردرگمي عجيب در انتخاب الگوي تشخيص پزشکي کشور را به دنبال دارد. هم اکنون وضع به گونه اي است که ديگر چارهاي ندارند به جز اينکه به اسم مشارکت بخش خصوصي و جلب سرمايه گذار، چشم به انعقاد قرارداد با شرکت هاي دست چندم خارجي يا غيرمتخصص داخلي داشته باشند که درنهايت منجر به ورود دستگاه هاي ناهماهنگ با دانش و تکنولوژي ايران ميشود. البته طيفي از منتقدين نظام آزمايشگاهي در تلاش هستند اين انحرافات را به طرق مختلف به مسير صحيح خود بازگردانند.

 فرآيند تعرفه گذاري يک موضوع مورد مناقشه در حوزه سلامت به شمار ميرود. به چه دلايلي تعرفه گذاري سياستگذاران موردقبول فعالان جامعه آزمايشگاهي واقع نميشود؟
تعرفهگذاري يکي از کارهاي تخصصي در حوزه مشاغل است. از طرفي تعرفه تأثير عميقي بر رشد ساختارِ خدماتِ ارائهشده به مردم ميگذارد و امکان به روز شدن آزمايشگاه ها به دانش جديد را فراهم ميکند. حرف دلسوزان منتقد به تعرفه غيرواقعي اين است که مديران مربوطه نميخواهند بپذيرند تعرفه غيرواقعي اثرات مخربي بر کيفيت سيستم تشخيص پزشکي دارد و به طور مستقيم سلامت مردم را هدف قرار ميدهد.
جامعه آزمايشگاهي ايران در برابر بروز فساد مقاومتهاي جانانهاي از خود نشان داده است ولي شما به من بگوييد تا کجا ميخواهيم مسئوليت مبارزه با فساد را بر دوش مجريان خط اول عمليات قرار دهيم.
اتفاقاً در همين يک سال اخير وقتي چالشهاي پولي و ارزي رو به افزايش گذاشت به خوبي اثبات شد که نگراني منتقدين درست بوده است. فشار ناعادلانه به آزمايشگاهيان باعث ميشود آزمايشگاه هاي ضعيفتر به ورشکستگي و تعطيلي دچار شده و کارکنان آنها بيکار شوند. قصه به همينجا هم ختم نميشود زيرا ساير مشاغلي که در توليد کيتها و تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي فعاليت دارند نيز دچار مشکل هستند و در مرحله آخر، حلقه واسط بين توليدکنندگان و آزمايشگاه ها نيز به تعطيلي کشيده ميشوند.
پس به خوبي ميبينيد تعرفه غيرواقعي درواقع پاشنه آشيل وجود تشنجات در اقتصاد آزمايشگاه است. در شرايطي که در تمام دنيا تلاش ميکنند حجم اقتصاد خود را بزرگ کنند، نميدانيم به چه علت، افرادي سعي ميکنند اقتصاد آزمايشگاه را کوچک و کوچکتر کنند. حالا اگر فرض کنيد اين اتفاق در ساير بخشها و ساير کسب و کارها نيز رخ دهد نتيجه اش چيست جز کوچک شدن حجم اقتصاد کل کشور نيست.
کوچک شدن حجم اقتصاد کل کشور درواقع خودش را در کاهش شاخص توليد ناخالص ملي نشان ميدهد و کشور ما فعلاً در همين وضعيت قرار دارد.
سال هاي سال است جامعه پزشکي کشور از طريق سازمان نظام پزشکي و انجمن هاي علمي خود درگير با تعيين تعرفه واقعي هستند و اين تعامل با شوراي عالي بيمه نيز سالها ادامه داشته است ولي متأسفانه از سال 93 به دلايلي که براي خود ما هم روشن نشد تعرفه آزمايشگاه ها فريز شده است.
در سال 94 به دنبال اعتراضات زيادي که انجمنهاي آزمايشگاهي صورت دادند وزير وقت دستور داد که کميته تخصصي براي بررسي وضعيت قيمت خدمات آزمايشگاهي تشکيل شود. اين کميته ماه ها با به کارگيري تعدادي کارشناس و متخصصين اقتصاد سلامت تمامي تست هاي آزمايشگاهي را مورد بازبيني قرار داد.

  فکر ميکنيد به چه نتيجه رسيده اند؟
نتيجه وحشتناک بود. در جلسه اي که بنده نيز به انجمن دکترا دعوت شده بودم نتيجه اين بود که تعرفه سال 94 حداقل بايد به ميزان 50 درصد افزايش يابد تا به خط سربه سر برسيم. اين نتايج به آقاي وزير اعلام شد ولي چيزي که اتفاق افتاد اين است؛ ادامه تعرفه غيرواقعي و ادامه اعتراضات.

  نوسانات نرخ ارز در چند ماه اخير چه تأثيرات مشخصي بر آزمايشگاهها گذاشت؟
فکر ميکنم خودتان ميتوانيد تصور کنيد چه اتفاقي افتاد:

قيمت کيتهاي آزمايشگاهي به خصوص انواع وارداتي آن بسيار بالا رفت.
قيمت دستگاه ها و ملزومات آزمايشگاهي به خصوص از نوع وارداتي بسيار بالا رفت.
شرکتهاي فروشنده دستگاه ها از اجراي تعهدات خود سر باز زدند.
نرخ تعميرات و پشتيباني فني آزمايشگاه ها نيز شديداً بالا رفت.
شرايطي به وجود آمده است که حاشيه سود منطقي براي فعاليتهاي پرمسئوليت آزمايشگاهي بسيار اندک شده و عملاً آزمايشگاه هايي که تعداد مراجعه کننده کمتري از يک حد مشخص دارند دچار بحران و اضطراب در پرداخت حقوق کارکنان و پاسکردن چک هاي خود شده اند. آن چيزي که در اين وانفسا به پيکر نيمه جان آزمايشگاه ها آسيب ميزند، عدم پرداخت مطالبات آزمايشگاه ها از سوي بيمه هاست. درحال حاضر آزمايشگاه ها نزديک به يک سال است که مطالبات خود را از بيمه ها به ويژه بيمه هاي اصلي دريافت نکرده اند و شوربختانه وزارت دارايي ماليات پول دريافت نشده را از آزمايشگاه ها طلب ميکند و اگر آزمايشگاهي اين ماليات بر درآمد بهدست نيامده را پرداخت نکند بايد خود را براي مجازات بيشماري ازجمله زندان آماده کند.

  شکلگيري آزمايشگاههاي مرجع سلامت چه تأثيري بر اقتصاد آزمايشگاهها دارد؟
اگر منظور شما آزمايشگاه هاي تخصصي کشوري است بايد عرض کنم آزمايشگاهيان ايران از تأسيس اين آزمايشگاه ها استقبال ميکنند ولي تعجب ما اين است که در شرايطي که بخش خصوصي داراي توان مالي و دانش فني لازم براي تأسيس اين مراکز تخصصي هستند چرا آزمايشگاه مرجع سلامت، مديران ارشد وزارت بهداشت را به سمتي آدرس ميدهند که تأسيس اين آزمايشگاه ها بر بودجه دولت سنگيني کند؟
در دنيايي که حتي محرمانه ترين و پرهزينه ترين توليدات نظامي در کشورهاي جهان اول به بخش خصوصي برونسپاري شده است سؤال ما از آزمايشگاه مرجع سلامت اين است که چرا اصرار دارد دست بخش خصوصي را در شکل گيري مراکز تخصصي و فوق تخصصي کوتاه کند؟ ولي اگر منظور شما کلکسيون آزمايشگاه هاي موسوم به شبکه بهداشت است بايد عرض کنم کشور به اين شبکه آزمايشگاهي نياز نداشت. تمامي خدمات آزمايشگاهي کشور توسط بخش خصوصي قابل انجام است.
نميدانم مديران آزمايشگاه مرجع سلامت به چه علتي و با اقتدا به کدام الگوي علمي در جهان اقدام به صرف هزاران ميليارد تومان بودجه کشور براي راه اندازي آزمايشگاه هاي شبکه هاي بهداشت کرده اند.
حتي اگر بپذيريم که در مناطق روستايي و دورافتاده کشور نياز به خدمات آزمايشگاهي وجود داشته است ولي بخش خصوصي به آن مناطق وارد نشده که باز بعيد ميدانم، هنوز جاي اين سؤال خاليست که با چه مستندي وزارت بهداشت ميتواند اثبات کند که رفع اين نيازها را از بخش خصوصي طلب کرده ولي جواب منفي دريافت کرده است. به عبارتديگر ميخواهم عرض کنم پيکرتراشي که آزمايشگاههاي شبکه بهداشت را تراشيده است بدون گشودن گرهاي از کار مردم يک رقيب ناتوان را با گريمي از تکنولوژي در برابر بخش توانمند خصوصي کشور علم کرده است.

Azmayeshgahiyan2_216.jpg

  پيشنهاد شما براي بهبود و اصلاح نواقص مديريتي در حوزه هاي ذکرشده چيست؟
اوضاع درحال حاضر به قدري پيچيده شده است که يک پيشنهاد جوابگوي اصلاح سيستم نيست بلکه پکيجي از اقدامات فوري، کوتاه مدت، ميانمدت و بلندمدت ميتواند کارگشا باشد.

در اينجا به بخشي از اين پکيج اشاره ميکنم.

1. توقف در صدور احکام خلق الساعه از سوي آزمايشگاه مرجع سلامت
2. پرداخت فوري40 درصد از معوقات بيمه ها به آزمايشگاهها و پرداخت مابقي آن بر اساس جدول منظمي که آزمايشگاهها بتوانند بر مبناي آن برنامه ريزي کنند.
3. تعيين تعرفه سال 98 با استفاده از نتايج کميته کارشناسي سال 94
4. رسيدگي فوري به شکاياتي که از سوي آزمايشگاه ها عليه شرکتهايي که تخلف قيمتگذاري ارزي دارند مطرح شده و تخصيص ارز موردنياز در حوزه سلامت و تشخيص پزشکي
5. تعيين فوري تقويم دائمي کنفرانسي مانند داووس، متشکل از مدير آزمايشگاه مرجع سلامت، نمايندگان انجمن هاي سه گانه، کارشناسان اقتصاد سلامت و انجمن شرکتهاي واردکننده و توليدکنندگان داخلي و کارشناسان زبده و منتقدين سيستم تشخيص پزشکي کشور براي بالابردن مشارکت نخبگان و رسانه اي کردن آن تا ديدگاه هاي جديد به طور سالانه در اختيار خبرنگاران و تحليلگران قرار گيرد.
6. اصلاح سازوکار تعيين مدير آزمايشگاه مرجع سلامت و حدود اختيارات و مسئوليتهاي آن
7. اجراي طرح آمايش سرزمين و نيازسنجي
8. طراحي سيستم تشخيص پزشکي کشور بر مبناي نيازها و تقسيم بندي مأموريتهاي استراتژيکي که ميخواهيم در اختيار دولت باقي بماند و سهمي که بايد توسط بخش خصوصي اجرا شود.
9. بررسي مراحل و شرايط تحويل مراکز تأسيس شده فعلي شبکه هاي بهداشت به بخش خصوصي
10. تأسيس سه برند اقتصادي از فعالان فعلي آزمايشگاهي کشور و نيروهاي جواني که درحال حاضر مشغول به تحصيل هستند.

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
در خواست جامعه آزمايشگاهيان کشور از وزير بهداشت؛ از دکتر نمکي که جزو جامعه آزمايشگاهيان کشور است انتظار توجه بيشتر داريم // گفت و گو
گزارشي از توليد اولين دستگاه شتاب دهنده خطي پرتودرماني سرطان در کشور توان ايراني در خدمت بيماران ايراني // گفت و گو
معاون فني و عملياتي اورژانس: سرعت توسعه امکانات اورژانس کم است // گفت و گو
توصيه مديرعامل شرکت چالشگران ادراک ناب به مسئولان ظرفيت شرکتهاي استارتاپي را بشناسيد // گفت و گو
عضو انجمن جراحان ارتوپدي ايران: تمام جراحي هاي ارتوپدي ضروري است // گفت و گو
اداره کل تجهيزات پزشکي ظرفيت مغفول مانده براي حل مشکلات // گفت و گو
ساختار اداري تجهيزات پزشکي بلاتکليف و مبهم // گفت و گو
مدير آزمايشگاههاي مرجع سلامت: ايجاد آزمايشگاه هاي مجموعه اي تنها راه کنترل هزينه هاي خدمات // گفت و گو
جشن 20 سالگي انجمن توليدکنندگان و رونمايي از پوستر ايران هلث 98 // گفت و گو
بيمارستان ها در انتظار جذب مهندس پزشک // گفت و گو
درخواست دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه از هيئت امناي ارزي؛ به جاي پول نقد اوراق را از دانشگاه ها بپذيريد // گفت و گو
راه حل مشکلات و چالشهاي حوزه آزمايشگاه در گرو يک اقدام ملي و هماهنگ است اگر بگويم همه چيز عالي و بي نقص است، حتما اغراق کرده ام // گفت و گو
رسم فولادشدن از پدر آموختم؛ نوآوران ماشين سازي حسيني، دستاورد تلاش و سختي // گفت و گو
آزمايشگاه هميشه پاسخگوي نظام سلامت است؛ اگر طرح تحول نظام سلامت نبود، اينقدر پيشرفت نميکرديم // گفت و گو
گپي با مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم؛ خريد متمرکز، رقابت در صنعت تجهيزات پزشکي را کاهش داد // گفت و گو
نورومانيتورينگ، روي ميز دانشجويان مهندسي پزشکي // گفت و گو
مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند تأکيد کرد، لزوم مديريت يکپارچه در حوزه تجهيزات // گفت و گو
برخي ملزومات پزشکي را روزانه تهيه ميکنيم // گفت و گو
فيزيک پزشکي در ايران همرده با برترين دانشگاههاي جهان // گفت و گو
دو خواسته توليدکنندگان از مسئولان نظام سلامت: افزايش نظارت و کاهش بدهي مراکز درماني // گفت و گو
اجراي اصول نگهداشت، عامل صرفه جويي در بودجه تعميرات // گفت و گو
دفاع عضو کميته فني بازرگاني هيئت امناي ارزي از طرح تحول نظام سلامت؛ خريد متمرکز از سقوط بيمارستانها جلوگيري کرد // گفت و گو
ارتقاي جايگاه شغلي؛ پيش شرط بهبود کنترل عفونت در بيمارستانها // گفت و گو
نشستي صميمانه با رئيس انجمن راديولوژي؛ هزينه ها بالاتر از درآمدهاست // گفت و گو
بيمارستان رازي رشت، سه سال بعد از طرح تحول // گفت و گو
به بهانه روز نگهداشت تجهيزات پزشکي؛ بينام اما خدوم // گفت و گو
گفتگو با کارشناس مسئول واحد مهندسي پزشکي بيمارستان شريعتي، جاي خالي مهندسان پزشکي در اعتباربخشي // گفت و گو
پاي صحبتهاي کارشناس مسئول واحد تجهيزات پزشکي بيمارستان هفده شهريور مشهد // گفت و گو
گزارش واحد تجهيزات پزشکي بيمارستان 145 تختخوابي دولتي شهيد سيد مصطفي خميني طبس // گفت و گو
تجهيزات ايراني، با مارک خارجي // گفت و گو
استانداردسازي تجهيزات پزشکي؛ راهي براي هزينه هدفمند // گفت و گو
گفتگو با مدير خدمات پس از فروش و آموزش شرکت سوپا // گفت و گو
دکتر ايرج حريرچي؛ مديريت بيمارستان، کاري بسيار پيچيده و بزرگ است // گفت و گو
گفتگويي با مخترع ربات اندازه گيري علايم اصلي حياتي // گفت و گو
افتتاح دو طرح درماني در کرج؛ تعداد تختهاي بيمارستاني به 1400 رسيد // گفت و گو
درد دل هاي رييس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد درگفتگو با ماهنامه: استان چهارمحال وبختياري هنوز ام ارآي و سي تي اسکن مجهز ندارد // گفت و گو
يادگيري مهارت هاي مورد نياز بازار گام اول ورود به بازار است // گفت و گو
هنوز هم به رشته مهندسي پزشكي از موضع ضعف نگاه مي شود // گفت و گو
وظيفه ي اصلي واحد تجهيزات پزشكي، كنترل، پايش، نظارت و سپس تعميرات است // گفت و گو
دکتر پولاديان، مربي وعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد درگفتگو با ماهنامه: آمادگي خود را جهت رفع معضلات فني جامعه مهندسي پزشکي کشور // گفت و گو
رييس دانشگاه علوم پزشكي بابل در گفتگو با ماهنامه: نياز فوري به دستگاه سي تي اسكن و آنژيوگرافي داريم // گفت و گو
مسوول تجهيزات پزشكي بيمارستان مهر مشهد: كار با تجهيزات توليد داخل آسان تر است // گفت و گو
ادغام گرايش هاي مهندسي پزشکي؛ تعجيل يا فرصت؟ // گفت و گو
بيش از 4000 تخت بيمارستاني در استان كرمان وجود دارد // گفت و گو
مسئول تجهيزات پزشکي بيمارستان آبان در گفتگو با ماهنامه // گفت و گو
دربيمارستان بقيه الله حداقل 6 هزار دستگاه پزشکي وجود دارد // گفت و گو
دكتر نصرآبادي در گفتگو با ماهنامه: دانشجويان توانمند، به سرعت جذب بازاركار مي شوند // گفت و گو
دانشگاه علوم پزشکي يزد با 10 دانشکده، 18 مرکز تحقيقاتي و 12 بيمارستان؛ نيازمند افزايش تجهيزات Hi-Tech // گفت و گو
در اين دانشگاه بدون تاييد مسئول تجهيزات پزشکي، سند خريد تنظيم نمي شود // گفت و گو
رييس دانشکده علوم پزشكي نيشابور: مشكلي براي تامين تجهيزات پزشكي مورد نياز مراكز تابعه نداريم // گفت و گو
رييس انجمن متخصصين پوست در گفتگو با ماهنامه: ارتباط بين متخصصان و همکاري با وزارت بهداشت رسالت هاي اصلي ما است // گفت و گو
واحد مهندسي پزشکي بيمارستان تهران کلينيک // گفت و گو
کارشناس تجهيزات پزشکي مرکز بهداشت جنوب تهران در گفتگو با ماهنامه: اولويت ما خريد توليدات با کيفيت ايراني است // گفت و گو
دکتر بيگلري رئيس دانشگاه علوم پزشكي زنجان: الگوي كشور با راه اندازي سيستم پايش هوشمند زنجيره سرما // گفت و گو
30% فضاهاي بيمارستان به خاطر عدم انطباق با نيازها، تغيير کاربري داده يا تخريب مي شوند // گفت و گو
اعضاي اتحاديه صادرکنندگان درميزگرد راديويي: براي صادرات، حضور فعال درنمايشگاه هاي منطقه و جهان ضروري است // گفت و گو
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفتگو با ماهنامه: كسب رتبه دو كشوري در مديريت تجهيزات پزشكي // گفت و گو
حوزه تجهيزات پزشكي، درياي فرصت هاي كاري است // گفت و گو
از ايده تا عمل // گفت و گو
بازار تجهيزات دندان پزشکي بازار مناسبي براي مهندسان پزشکي است // گفت و گو
بزرگ ترين مسئله ما کاليبراسيون تجهيزات پزشکي است // گفت و گو
دبير كل بيمه سلامت در گفتگو با ماهنامه: نيازسنجي واردات تجهيزات پزشكي به درستي صورت نمي گيرد // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ گپ و گفتي با مهسا گودرزي دکتري مهندسي پزشکي در آلمان // گفت و گو
حلقه ي مفقوده بازار تجهيزات پزشکي، عدم نيازسنجي صحيح فعالان اين حوزه است // گفت و گو
گپ و گفتي با محمدرضا سامري؛ دانشجوي دکتري بيومکانيک موسسهي فن آوري ماساچوست (MIT) // گفت و گو
چالش هاي پيش روي آزمايشگاه هاي همکار غذا و دارو // گفت و گو
مصاحبه با لازوتکين فضانورد روس در زمينه ي مهندسي پزشکي // گفت و گو
گفتگو با باني دانبار دکتري مهندسي پزشکي و زن فضانورد // گفت و گو
گفتگو با دکتر رضا شادمهر؛ رئيس دوره دکتري دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه جانز هاپکينز آمريکا // گفت و گو
مهندسان پزشکي، بهترين گزينه جهت کارآفريني در بازار تجهيزات پزشکي // گفت و گو
گفتگوي چهره به چهره با آندريه چرکاسو؛ مهندس پزشکي طراح لباس فضايي روسيه // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ مهندسي پزشکي در روسيه هم نوپا است // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ رشته مهندسي پزشکي در ايران جا افتاده تر از کاناداست // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ مصاحبه با دکتر پوريا مرتضويان در انگلستان // گفت و گو
مهندسي پزشکي تلاش و پشتکار مي طلبد // گفت و گو
گپ و گفتي با دکتر حسن توکلي // گفت و گو
گفتگو با دکتر غلامرضا عطاردي؛ مهندسي پزشکي از نگاه رياضي مهندسي // گفت و گو
دکتر علي استکي؛ آينده دانش مهندسي پزشکي کشور، در گرو ايجاد فن آوري // گفت و گو
گپ و گفتي بامهندس سروش ولي نيا ازمهندسي مکانيک تا مهندسي پزشکي // گفت و گو
دکتر سيامک خرمي مهر: براي توسعه رشته مهندسي پزشکي، بايد دانشجويان را براي بازار کار آماده کرد // گفت و گو
گفتگو با دکتر شهريار حجتي امامي // گفت و گو
پيشگامان بازرگاني؛ هسته اوليه انجمن شرکتهاي مهندسي پزشکي را ما بنا کرديم // گفت و گو
گفتگو با دکتر ناهيد حسن زاده نعمتي // گفت و گو
دکتر بهمن آقا هادي، سازمان انرژي اتمي با واردات دستگاه هاي پرتو تشخيصي جديد مخالفتي ندارد // گفت و گو
گفتگو با دکتر نادر جعفرنيا دابانلو؛ ضرورت گسترش پژوهش و ايجاد دوره هاي کاربردي در مهندسي پزشکي // گفت و گو
گفتگو با دکتر هانيه نوجه دهيان، اولين زن ايراني فعال در مهندسي بافت عصب // گفت و گو
رئيس اتحاديه تجهيزات پزشكي در گفتگو با ماهنامه؛ به دليل داشتن قدرت اجرايي، بازوي كمكي خوبي براي اداره كل هستيم // گفت و گو
اداره تجهيزات پزشكي بيمارستان ميلاد، واحدي براي 1116 تخت فعال // گفت و گو
گفتگو با دکتر نبي اله ابوالفتحي // گفت و گو
گفتگو با دکتر مجيد عسگر // گفت و گو
تلاش در راستاي ابداع شيوه هاي جديد آموزشي // گفت و گو
دکتر فرهاد طباطبايي: لزوم توجه به بعد تجاري در پژوهش ها و پايان نامه ها // گفت و گو
ارتباط بين صنعت و دانشگاه نياز به تقويت دارد // گفت و گو
اوزان در مسير تحولي بزرگ // گفت و گو
گفتگو با دکتر محمدعلي پيش بين، عضو هيات علمي دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، درس معلم ار بود زمزمه محبتي... // گفت و گو
مهندس صفوی: نبايد هيچ مانعي بر سر راه توليد کننده باشد // گفت و گو
دفتر سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: کمبود بودجه در حوزه سلامت نوزادان بيداد مي کند // گفت و گو
نشستی با مسئولان اداره نظارت و ارزیابی اداره کل تجهیزات پزشکی // گفت و گو
جستجو بر اساس موضوع: