کاربر مهمان ||  ورود

مشاهده مطالب ماهنامه

ماهنامه شماره 216

اداره کل تجهيزات پزشکي ظرفيت مغفول مانده براي حل مشکلات

نویسنده: مينا دارابي

اداره کل تجهيزات پزشکي ظرفيت مغفول مانده براي حل مشکلات دریافت فایل - 573KB

Vahed1_216.jpg

مهندس اسدنژاد، مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي آذربايجان شرقي تقسيم شدن ادارات تجهيزات پزشکي به دو بخش را دامن زدن به سردرگمي در ساختار اداري حوزه تجهيزات پزشکي ميداند. او بر اين باور است که اداره کل تجهيزات پزشکي نيز به عنوان يک نهاد متولي اين حوزه جايگاه و قدرت واقعي خود را ندارد درحاليکه اين نهاد بايد با نفوذ و تاثيرگذاري خود مشکلات صنفي و ساختاري اين حوزه در سطح دانشگاه ها و بيمارستان ها را کاهش دهد. در ادامه مصاحبه «ماهنامه مهندسي پزشکي و تجهيزات آزمايشگاهي» با مهندس اسد نژاد را ميخوانيد.

 

Vahed2_216.jpg

  در سالهاي اخير چه طرحهاي توسعه اي در دانشگاه انجام شده است؟
مجموعاً در اين استان 44 بيمارستان اعم از دانشگاهي و غيردانشگاهي وجود دارند که شامل33 بيمارستان تابعه، 3 بيمارستان نظامي، 10 بيمارستان خصوصي و 2 بيمارستان تأمين اجتماعي ميشوند.
70 دستگاه راديولوژي، 30 دستگاه سيتياسکن، 10 دستگاه MRI، يک دستگاه پت اسکن ازجمله دستگاه هاي سرمايه اي فعال در سطح استان هستند.
ضمناً تمامي بخش هاي اورژانس در استان بازسازيشده و به بهره برداري رسيده اند اما به دليل مشکلاتي که در تأمين تجهيزات پزشکي وجود دارد تجهيز سه اورژانس ناتمام مانده است، که در تلاشيم اين تجهيزات را از طريق وزارت بهداشت تأمين کنيم.
همچنين دو بيمارستان جديد در حال تکميل داريم که يک بيمارستان فوق تخصصي کودکان 540 تختخوابي و يک بيمارستان 723 تختخوابي نيز درصورتي که پيشرفت پروژه به همين شکل پيش برود از اواخر سال وارد مرحله تجهيز ميشود.

  حواله اي داريد که بابت آن تجهيزات دريافت نکرده باشيد؟
بله. متأسفانه دريافت حواله از سوي وزارت بهداشت تناسبي با توان هيئت امنا براي تأمين آنها ندارد. بنابراين دريافت حواله به معناي اينکه حتماً ميتوان تجهيزات را دريافت کرد، نيست و پارامترهاي مختلفي در اين خصوص نقش بازي ميکنند.
ضمناً از ابتداي سال 97 ديگر حواله هاي 20-80 تأمين تجهيزات پزشکي صادر نميشود و حواله ها فقط به صورت 50-50 هستند که بار مالي زيادي براي دانشگاه ها ايجاد کردهاند.

Vahed4_216.jpg

  از چه زماني بدهي تسويه نشده با شرکت ها باقيمانده است؟
اکثر بدهي هاي سال 1395 پرداخت شده اما بخشي از بدهي هاي سال 1396 و 1397 باقيمانده که اميدواريم با دريافت اوراق از وزارت آنها را نيز به مرور تسويه کنيم اما به دليل تسويه نشدن مطالبات بيمارستان ها از سازمان هاي بيمه گر نميتوانيم به طورکامل مطالبات شرکتهاي تجهيزات پزشکي را پرداخت کنيم.
  در هرسال چند دوره آموزشي برگزار ميکنيد؟
ابتداي هر سال براي برگزاري دوره هاي آموزشي نيازسنجي صورت ميگيرد و بعد از تعيين موضوعات مهم، براي تعريف کد براي هر دوره اقدام ميکنيم. ساليانه حدود 90 ساعت دوره هاي آموزشي کددار برگزار ميکنيم. درکنار اين دوره ها با هماهنگي شرکتها دوره هاي آموزش کاربري فني تجهيزات پزشکي نيز  برگزار ميشود (حدوداً 30 ساعت) و براي تمام دوره ها گواهينامه نيز صادر ميشود.

  تابه حال نتايج برگزاري اين دوره ها را ارزيابي کرديد؟
براساس برآوردها بسياري از خرابي دستگاه ها ناشي از نبود اطلاعات کافي درمورد نحوه صحيح استفاده از دستگاه ها است.  بررسي هاي ما از 5 سال گذشته نشان ميدهد که برگزاري اين دوره ها بسيار مؤثر بوده و خرابي دستگاه ها به مراتب کمتر شده است.

  به غير از اجراي برنامه PM چه برنامه هاي ديگري براي نگهداشت اجرا کردهايد؟
قرارداد سرويس دوره اي و موارد مرتبط با کنترل کيفي با شرکتهاي داراي مجوز اداره کل تجهيزات پزشکي انجام ميشود. به دليل اينکه امکان تأمين مالي متمرکز اين قراردادها نيست بيمارستان ها رأساً از طريق شرکت هاي مجاز ثبت شده در سامانه IMED کنترل کيفي دستگاه ها را انجام ميدهند. البته تمام اين اطلاعات در سامانه مديريت يکپارچه تجهيزات پزشکي ثبت و رصد ميشود.
چک ليست هايي براي هر دستگاه تهيه شده که وضعيت و اقدامات صورت گرفته روي دستگاه در اين چک ليست ثبت ميشود. اين چک ليست ها از سوي کارشناسان بيمارستان ها به صورت هفتگي تکميل ميشوند. همچنين فرآيند خريد از مرحله نيازسنجي تجهيزات پزشکي تا اسقاط در آن پيشبيني شده است. حتي فرآيندهاي اعلام خرابي و دستور تعمير نيز با هماهنگي کارشناس مهندسي پزشکي و براساس همين روال ابلاغي انجام ميشود.

  بخشنامه بازفرآوري در مراکز تحت نظارت شما انجام ميشود؟
خطوط قرمز ما ايمني بيماران عزيز است و با عنايت به مستندات علمي و بخشنامه هاي صادره وزارتي با توجه به شرايط تحريمي موجود کشور، تنها درصورتيکه به ايمني بيماران عزيز لطمه اي وارد نشود، از تجهيزات بازفرآوري استفاده ميشود.

Vahed6_216.jpg

  چرا مواردي نظير اعلام نياز به تعمير دستگاه بيشتر نظارت ميشود به طوريکه فرآيند اداري جديدي در اين حوزه تدوين شده است؟
ببينيد تجربه 23 ساله من در مديريت تجهيزات پزشکي نشان داده است که در بسياري از موارد اعلام خرابي دستگاه ها، ايرادات جزئي بوده و توسط مهندس تجهيزات پزشکي قابل رفع است. به همين علت فرآيند درخواست تعمير تجهيزات پزشکي براي دستگاه هاي پزشکي طراحي و ابلاغ شده است و مهندسين پزشکي شاغل در مراکز براساس فلوچارت ابلاغي اقدام ميکنند.

 تقسيم شدن اداره تجهيزات دانشگاه ها به دو واحد مجزا از ديد شما چه تأثيري بر اين روال اقدامات و فرآيندها دارد؟
معمولاً رئيس دانشگاه يک نفر و يک واحد را پاسخگوي حوزه تجهيزات پزشکي ميداند بعد از ابلاغ اين بخشنامه دانشگاه ها به صورت سليقه اي عمل کردهاند، به طوريکه يک دانشگاه اين بخشنامه را اجرا نميکند و دانشگاه ديگر تصميم ديگري در اين زمينه ميگيرد. در همين بستر موازي کاريه اي زيادي انجام ميشود. از سوي ديگر اين طرح ناپخته است و کاستي هايي دارد. يکي از اين مصاديق اين است که نظر کارشناسي براي خريد تجهيزات پزشکي سرمايه اي برعهده مديريت تجهيزات پزشکي زيرمجموعه معاونت درمان است درحاليکه نظارت بر فرآيند توليد همين تجهيزات بايد از سوي اداره ملزومات مصرفي که زيرمجموعه معاونت غذا و دارو است انجام شود. بنابراين لازم است بخشنامه بازنگري شده و رويه يکساني براي کليه دانشگاه ها در نظر گرفته شود.

  چه تعداد نيرو در ساختار اداره تجهيزات پزشکي مشغول به کار هستند؟
بنده زمانيکه در سال 1375 اداره تجهيزات پزشکي را تحويل گرفتم مجموعاً تعداد نيروي فني شاغل در ستاد و بيمارستانها حدود 8 نفر بودند ولي با پيگيري هايي که تاکنون انجام شده و مساعدت هاي رئيس محترم دانشگاه خوشبختانه اکنون در بيمارستانها بيش از 70 نفر مهندس فني تجهيزات پزشکي داريم و باتوجه به سنجه هاي اعتباربخشي حدود 20 نفر هم نيروي مهندسي پزشکي فعال در ساير بيمارستان هاي استان داريم.
البته در سطح ستاد شديداً کمبود نيرو داريم، به طوريکه عليرغم چارت جديد ابلاغي که 11 نفر در ستاد درمان پيش بيني شده است. ما 6 نفر نيرو داريم. يکي از مشکلات ديگر ما عدم امکان تمديد طرح نيروهاي مهندسي پزشکي موجود است که عليرغم مکاتبات فراوان بنده با وزارت هنوز پاسخي دريافت نکرده ايم.
  جايگاه اداره کل تجهيزات پزشکي را در فرآيندهاي مربوط به تجهيزات پزشکي چطور ارزيابي ميکنيد؟
اداره کل جايگاه کمرنگي در حوزه اختيارات خود دارد و بايد به شکل پررنگتري به مسائل و چالش هاي کاري و صنفي ورود کند. اگر اداره کل براي حل بسياري از اين مشکلات مانند دريافت نکردن حقوق کامل کارشناسان مهندسي پزشکي، دريافت نکردن حق اشعه و همچنين چارت سازماني ادارات تجهيزات پزشکي تلاش کند شايد خيلي مؤثرتر از دانشگاه ها بتواند نقش ايفا کند. نظارت کامل بر خريدهاي هيئت امنا ازجمله موارد ديگري است که تاکنون مغفول مانده و نيازمند حضور پررنگ بدنه کارشناسي اداره کل تجهيزات است.

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
در خواست جامعه آزمايشگاهيان کشور از وزير بهداشت؛ از دکتر نمکي که جزو جامعه آزمايشگاهيان کشور است انتظار توجه بيشتر داريم // گفت و گو
گزارشي از توليد اولين دستگاه شتاب دهنده خطي پرتودرماني سرطان در کشور توان ايراني در خدمت بيماران ايراني // گفت و گو
معاون فني و عملياتي اورژانس: سرعت توسعه امکانات اورژانس کم است // گفت و گو
ايجاد شبکه هاي آزمايشگاهي طرحي به نفع مردم يا راهي براي کاهش سهم بخش خصوصي // گفت و گو
توصيه مديرعامل شرکت چالشگران ادراک ناب به مسئولان ظرفيت شرکتهاي استارتاپي را بشناسيد // گفت و گو
عضو انجمن جراحان ارتوپدي ايران: تمام جراحي هاي ارتوپدي ضروري است // گفت و گو
ساختار اداري تجهيزات پزشکي بلاتکليف و مبهم // گفت و گو
مدير آزمايشگاههاي مرجع سلامت: ايجاد آزمايشگاه هاي مجموعه اي تنها راه کنترل هزينه هاي خدمات // گفت و گو
جشن 20 سالگي انجمن توليدکنندگان و رونمايي از پوستر ايران هلث 98 // گفت و گو
بيمارستان ها در انتظار جذب مهندس پزشک // گفت و گو
درخواست دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه از هيئت امناي ارزي؛ به جاي پول نقد اوراق را از دانشگاه ها بپذيريد // گفت و گو
راه حل مشکلات و چالشهاي حوزه آزمايشگاه در گرو يک اقدام ملي و هماهنگ است اگر بگويم همه چيز عالي و بي نقص است، حتما اغراق کرده ام // گفت و گو
رسم فولادشدن از پدر آموختم؛ نوآوران ماشين سازي حسيني، دستاورد تلاش و سختي // گفت و گو
آزمايشگاه هميشه پاسخگوي نظام سلامت است؛ اگر طرح تحول نظام سلامت نبود، اينقدر پيشرفت نميکرديم // گفت و گو
گپي با مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم؛ خريد متمرکز، رقابت در صنعت تجهيزات پزشکي را کاهش داد // گفت و گو
نورومانيتورينگ، روي ميز دانشجويان مهندسي پزشکي // گفت و گو
مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند تأکيد کرد، لزوم مديريت يکپارچه در حوزه تجهيزات // گفت و گو
برخي ملزومات پزشکي را روزانه تهيه ميکنيم // گفت و گو
فيزيک پزشکي در ايران همرده با برترين دانشگاههاي جهان // گفت و گو
دو خواسته توليدکنندگان از مسئولان نظام سلامت: افزايش نظارت و کاهش بدهي مراکز درماني // گفت و گو
اجراي اصول نگهداشت، عامل صرفه جويي در بودجه تعميرات // گفت و گو
دفاع عضو کميته فني بازرگاني هيئت امناي ارزي از طرح تحول نظام سلامت؛ خريد متمرکز از سقوط بيمارستانها جلوگيري کرد // گفت و گو
ارتقاي جايگاه شغلي؛ پيش شرط بهبود کنترل عفونت در بيمارستانها // گفت و گو
نشستي صميمانه با رئيس انجمن راديولوژي؛ هزينه ها بالاتر از درآمدهاست // گفت و گو
بيمارستان رازي رشت، سه سال بعد از طرح تحول // گفت و گو
به بهانه روز نگهداشت تجهيزات پزشکي؛ بينام اما خدوم // گفت و گو
گفتگو با کارشناس مسئول واحد مهندسي پزشکي بيمارستان شريعتي، جاي خالي مهندسان پزشکي در اعتباربخشي // گفت و گو
پاي صحبتهاي کارشناس مسئول واحد تجهيزات پزشکي بيمارستان هفده شهريور مشهد // گفت و گو
گزارش واحد تجهيزات پزشکي بيمارستان 145 تختخوابي دولتي شهيد سيد مصطفي خميني طبس // گفت و گو
تجهيزات ايراني، با مارک خارجي // گفت و گو
استانداردسازي تجهيزات پزشکي؛ راهي براي هزينه هدفمند // گفت و گو
گفتگو با مدير خدمات پس از فروش و آموزش شرکت سوپا // گفت و گو
دکتر ايرج حريرچي؛ مديريت بيمارستان، کاري بسيار پيچيده و بزرگ است // گفت و گو
گفتگويي با مخترع ربات اندازه گيري علايم اصلي حياتي // گفت و گو
افتتاح دو طرح درماني در کرج؛ تعداد تختهاي بيمارستاني به 1400 رسيد // گفت و گو
درد دل هاي رييس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد درگفتگو با ماهنامه: استان چهارمحال وبختياري هنوز ام ارآي و سي تي اسکن مجهز ندارد // گفت و گو
يادگيري مهارت هاي مورد نياز بازار گام اول ورود به بازار است // گفت و گو
هنوز هم به رشته مهندسي پزشكي از موضع ضعف نگاه مي شود // گفت و گو
وظيفه ي اصلي واحد تجهيزات پزشكي، كنترل، پايش، نظارت و سپس تعميرات است // گفت و گو
دکتر پولاديان، مربي وعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد درگفتگو با ماهنامه: آمادگي خود را جهت رفع معضلات فني جامعه مهندسي پزشکي کشور // گفت و گو
رييس دانشگاه علوم پزشكي بابل در گفتگو با ماهنامه: نياز فوري به دستگاه سي تي اسكن و آنژيوگرافي داريم // گفت و گو
مسوول تجهيزات پزشكي بيمارستان مهر مشهد: كار با تجهيزات توليد داخل آسان تر است // گفت و گو
ادغام گرايش هاي مهندسي پزشکي؛ تعجيل يا فرصت؟ // گفت و گو
بيش از 4000 تخت بيمارستاني در استان كرمان وجود دارد // گفت و گو
مسئول تجهيزات پزشکي بيمارستان آبان در گفتگو با ماهنامه // گفت و گو
دربيمارستان بقيه الله حداقل 6 هزار دستگاه پزشکي وجود دارد // گفت و گو
دكتر نصرآبادي در گفتگو با ماهنامه: دانشجويان توانمند، به سرعت جذب بازاركار مي شوند // گفت و گو
دانشگاه علوم پزشکي يزد با 10 دانشکده، 18 مرکز تحقيقاتي و 12 بيمارستان؛ نيازمند افزايش تجهيزات Hi-Tech // گفت و گو
در اين دانشگاه بدون تاييد مسئول تجهيزات پزشکي، سند خريد تنظيم نمي شود // گفت و گو
رييس دانشکده علوم پزشكي نيشابور: مشكلي براي تامين تجهيزات پزشكي مورد نياز مراكز تابعه نداريم // گفت و گو
رييس انجمن متخصصين پوست در گفتگو با ماهنامه: ارتباط بين متخصصان و همکاري با وزارت بهداشت رسالت هاي اصلي ما است // گفت و گو
واحد مهندسي پزشکي بيمارستان تهران کلينيک // گفت و گو
کارشناس تجهيزات پزشکي مرکز بهداشت جنوب تهران در گفتگو با ماهنامه: اولويت ما خريد توليدات با کيفيت ايراني است // گفت و گو
دکتر بيگلري رئيس دانشگاه علوم پزشكي زنجان: الگوي كشور با راه اندازي سيستم پايش هوشمند زنجيره سرما // گفت و گو
30% فضاهاي بيمارستان به خاطر عدم انطباق با نيازها، تغيير کاربري داده يا تخريب مي شوند // گفت و گو
اعضاي اتحاديه صادرکنندگان درميزگرد راديويي: براي صادرات، حضور فعال درنمايشگاه هاي منطقه و جهان ضروري است // گفت و گو
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفتگو با ماهنامه: كسب رتبه دو كشوري در مديريت تجهيزات پزشكي // گفت و گو
حوزه تجهيزات پزشكي، درياي فرصت هاي كاري است // گفت و گو
از ايده تا عمل // گفت و گو
بازار تجهيزات دندان پزشکي بازار مناسبي براي مهندسان پزشکي است // گفت و گو
بزرگ ترين مسئله ما کاليبراسيون تجهيزات پزشکي است // گفت و گو
دبير كل بيمه سلامت در گفتگو با ماهنامه: نيازسنجي واردات تجهيزات پزشكي به درستي صورت نمي گيرد // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ گپ و گفتي با مهسا گودرزي دکتري مهندسي پزشکي در آلمان // گفت و گو
حلقه ي مفقوده بازار تجهيزات پزشکي، عدم نيازسنجي صحيح فعالان اين حوزه است // گفت و گو
گپ و گفتي با محمدرضا سامري؛ دانشجوي دکتري بيومکانيک موسسهي فن آوري ماساچوست (MIT) // گفت و گو
چالش هاي پيش روي آزمايشگاه هاي همکار غذا و دارو // گفت و گو
مصاحبه با لازوتکين فضانورد روس در زمينه ي مهندسي پزشکي // گفت و گو
گفتگو با باني دانبار دکتري مهندسي پزشکي و زن فضانورد // گفت و گو
گفتگو با دکتر رضا شادمهر؛ رئيس دوره دکتري دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه جانز هاپکينز آمريکا // گفت و گو
مهندسان پزشکي، بهترين گزينه جهت کارآفريني در بازار تجهيزات پزشکي // گفت و گو
گفتگوي چهره به چهره با آندريه چرکاسو؛ مهندس پزشکي طراح لباس فضايي روسيه // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ مهندسي پزشکي در روسيه هم نوپا است // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ رشته مهندسي پزشکي در ايران جا افتاده تر از کاناداست // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ مصاحبه با دکتر پوريا مرتضويان در انگلستان // گفت و گو
مهندسي پزشکي تلاش و پشتکار مي طلبد // گفت و گو
گپ و گفتي با دکتر حسن توکلي // گفت و گو
گفتگو با دکتر غلامرضا عطاردي؛ مهندسي پزشکي از نگاه رياضي مهندسي // گفت و گو
دکتر علي استکي؛ آينده دانش مهندسي پزشکي کشور، در گرو ايجاد فن آوري // گفت و گو
گپ و گفتي بامهندس سروش ولي نيا ازمهندسي مکانيک تا مهندسي پزشکي // گفت و گو
دکتر سيامک خرمي مهر: براي توسعه رشته مهندسي پزشکي، بايد دانشجويان را براي بازار کار آماده کرد // گفت و گو
گفتگو با دکتر شهريار حجتي امامي // گفت و گو
پيشگامان بازرگاني؛ هسته اوليه انجمن شرکتهاي مهندسي پزشکي را ما بنا کرديم // گفت و گو
گفتگو با دکتر ناهيد حسن زاده نعمتي // گفت و گو
دکتر بهمن آقا هادي، سازمان انرژي اتمي با واردات دستگاه هاي پرتو تشخيصي جديد مخالفتي ندارد // گفت و گو
گفتگو با دکتر نادر جعفرنيا دابانلو؛ ضرورت گسترش پژوهش و ايجاد دوره هاي کاربردي در مهندسي پزشکي // گفت و گو
گفتگو با دکتر هانيه نوجه دهيان، اولين زن ايراني فعال در مهندسي بافت عصب // گفت و گو
رئيس اتحاديه تجهيزات پزشكي در گفتگو با ماهنامه؛ به دليل داشتن قدرت اجرايي، بازوي كمكي خوبي براي اداره كل هستيم // گفت و گو
اداره تجهيزات پزشكي بيمارستان ميلاد، واحدي براي 1116 تخت فعال // گفت و گو
گفتگو با دکتر نبي اله ابوالفتحي // گفت و گو
گفتگو با دکتر مجيد عسگر // گفت و گو
تلاش در راستاي ابداع شيوه هاي جديد آموزشي // گفت و گو
دکتر فرهاد طباطبايي: لزوم توجه به بعد تجاري در پژوهش ها و پايان نامه ها // گفت و گو
ارتباط بين صنعت و دانشگاه نياز به تقويت دارد // گفت و گو
اوزان در مسير تحولي بزرگ // گفت و گو
گفتگو با دکتر محمدعلي پيش بين، عضو هيات علمي دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، درس معلم ار بود زمزمه محبتي... // گفت و گو
مهندس صفوی: نبايد هيچ مانعي بر سر راه توليد کننده باشد // گفت و گو
دفتر سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: کمبود بودجه در حوزه سلامت نوزادان بيداد مي کند // گفت و گو
نشستی با مسئولان اداره نظارت و ارزیابی اداره کل تجهیزات پزشکی // گفت و گو
جستجو بر اساس موضوع: