کاربر مهمان ||  ورود

راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی

راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 159 - باند و گاز طبی (قسمت 11)
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 159 - باند و گاز طبی (قسمت 11)
 
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 153 - کالیبراسیون و کنترل کیفی
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 153 - کالیبراسیون و کنترل کیفی
 
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 152 - سنگ شکن پزشکی
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 152 - سنگ شکن پزشکی
 
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 150 - چراغ های اتاق عمل
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 150 - چراغ های اتاق عمل
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 149 - دستگاه سنجش تراکم استخوان
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 149 - دستگاه سنجش تراکم استخوان
 
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 148 (آندوسکوپ)
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 148 (آندوسکوپ)
 
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره  147 (ساکشن)
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 147 (ساکشن)
 
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 143 - تخت بیمارستانی، ونتیلاتور ( قسمت 3)
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 143 - تخت بیمارستانی، ونتیلاتور ( قسمت 3)
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 142 - مانیتورهای علائم حیاتی، ابزار جراحی ( قسمت 2)
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 142 - مانیتورهای علائم حیاتی، ابزار جراحی ( قسمت 2)
 
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 141 - اتوکلاو بیمارستانی و الکتروکاردیوگراف ( قسمت 1)
راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی شماره 141 - اتوکلاو بیمارستانی و الکتروکاردیوگراف ( قسمت 1)